13 Noiembrie, 2019

Şcolarizarea românilor de pretutindeni în învăţământul de stat din România

Un ordin comun elaborat de Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Românilor de Pretutindeni a aprobat Metodologia de şcolarizare în învăţământul preuniversitar şi universitar de stat din România.

Ordinul nr. 3900/2046/129/2017 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 628 din 2 august 2017, iar Metodologia în Monitorul Oficial nr. 628 bis.
 
Din categoria românilor de pretutindeni, fac parte:
 • persoanele care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română, persoanele de origine română şi cele aparţinând filonului lingvistic şi cultural românesc, care locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de etnonimul folosit (armâni, armânji, aromâni, basarabeni, bucovineni, cuţovlahi, daco-români, fărşeroţi, herţeni, istro-români, latini dunăreni, macedoromâni, macedo-români, maramureşeni, megleniţi, megleno-români, moldoveni, moldovlahi, rrămâni, rumâni, valahi, vlahi, vlasi, volohi, macedo-armânji), precum şi toate celelalte forme lexicale înrudite semantic cu cele de mai sus,
 • românii emigraţi, fie că au păstrat sau nu cetăţenia română, descendenţii acestora, precum şi cetăţeni români cu domiciliul stabil sau reşedinţa în străinătate.
 
Şcolarizarea în învăţământul preuniversitar
Românii de pretutindeni pot beneficia în învăţământul preuniversitar de stat din România de:
 • a) locuri de studii, fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă pentru înscrierea în învăţământul preuniversitar de stat, ciclul liceal şi învăţământ profesional. Elevii care doresc să-şi continue studiile în învăţământul profesional vor trebui să opteze pentru bursa al cărui cuantum este mai mare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
 • b) locuri de studii fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă, se acordă pentru înscrierea în învăţământul preuniversitar de stat, ciclurile primar, gimnazial şi liceal.
Studiile cu finanţare din partea statului român se desfăşoară exclusiv în limba română. Pentru învăţarea limbii române, candidaţii înscrişi la studii preuniversitare pot urma “Cursul de iniţiere în limba română” la una dintre unităţile de învăţământ, desemnate de către inspectoratele şcolare judeţene/ISMB în acest scop, în aceleaşi condiţii financiare în care au fost admişi.

Pot accede în unităţile de învăţământ preuniversitar din România, candidaţii români de pretutindeni, care fac dovada originii etnice române şi care prezintă acte de studii emise de instituţii de învăţământ recunoscute în ţara de provenienţă.
 
Metodologia tratează distinct:
 • admiterea în clasa a IX-a a românilor de pretutindeni din Republica Moldova, Ucraina, Albania, Macedonia, Serbia, Ungaria şi Diaspora care au absolvit gimnaziul în România;
 • admiterea românilor de pretutindeni pe locuri fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă şi pe locuri fără plata taxelor, dar fără bursă, în învăţământul liceal, respectiv profesional;
 • şcolarizarea românilor de pretutindeni, cu domiciliul stabil în alte state,pe locuri fără plata taxelor, dar fărăbursă, în învăţământul preuniversitar de stat din România;
 • transferul românilor de pretutindeni în învăţământul preuniversitar;
Sunt, de asemenea, prezentate, locurile alocate elevilor din Republica Moldova, Ucraina, Albania, Macedonia, Serbia, Ungaria şi Diaspora, precum şi Fişa de înscriere în anul şcolar 2017-2018 pentru admiterea românilor de pretutindeni în învăţământul liceal şi professional din România
 
Şcolarizarea românilor de pretutindeni în învăţmântul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de şolarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de şolarizare, dar fără bursă, începând cu anul universitar 2017-2018
În învăţământul superior de stat din România, la programe de studii acreditate şi autorizate să funcţioneze provizoriu cu predare exclusiv în limba română, românii de pretutindeni pot beneficia de:
 • locuri de studii fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă, în baza ofertei de locuri a universităţilor de stat din România, cu respectarea prioritară a criteriului calităţii şi a capacităţii de şcolarizare, conform prevederilor legale în vigoare şi în baza oportunităţii identificate de instituţiile abilitate;
 • locuri de studii fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă, în baza ofertei de locuri a universităţilor de stat din România, cu respectarea prioritară a criteriului calităţii şi a capacităţii de şcolarizare şi în baza oportunităţii identificate de instituţiile abilitate.
Românii de pretutindeni care au dobândit competenţe de limba română în contexte nonformale sau informale pot obţine certificarea acestor competenţe printr-o evaluare (nivel minim B1), definită conform Cadrului european comun de referinţă pentru învăţarea limbilor. Evaluarea şi atestarea se pot organiza, în baza unor proceduri transparente, în instituţiile de învăţământ superior acreditate din ţară care organizează anul pregătitor de limba română pentru cetăţenii străini sau în străinătate, prin lectoratele de limba română ale Institutului Limbii Române sau prin Institutul Cultural Român.

Metodologia reglementează:
 • şcolarizarea la studii universitare de licenţă a românilor de pretutindeni (din Republica Moldova, a celor cu domiciliul stabil în Albania, din Bulgaria, Croaţia, din Diaspora, din Grecia, Israel, Macedonia, Serbia, Ucraina, Ungaria);
 • şcolarizarea românilor de pretutindeni la studii universitare de masterat şi doctorat în România începând cu anul universitar 2017-2018;
 • şcolarizarea românilor de pretutindeni în învăţământul postuniversitar medical (rezidenţiat);
Beneficiarilor locurilor de studii cu bursă şi fără plata taxelor, respective ai locurilor de studii fără plata taxelor, dar fără bursă li se asigură următoarele facilităţi:
 • a) finanţarea cheltuielilor de şcolarizare pentru anul pregătitor de limba română şi bursă lunară, după caz;
 • b) finanţarea cheltuielilor de şcolarizare pe toată durata ciclului universitar la care a fost admis şi bursă lunară, după caz;
 • c) finanţarea cheltuielilor de cazare în căminele studenţeşti, prin bugetul MEN, în limita subvenţiei alocate;
 • d) asistenţă medicală gratuită în caz de urgenţe medico-chirurgicale şi boli cu potenţial endemo-epidemic;
 • e) transport în aceleaşi condiţii ca şi pentru studenţii români;
 • f) alt tip de burse, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Ai nevoie de Ordinul nr. 3900/2046/129/2017 privind aprobarea Metodologiei de şcolarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul preuniversitar de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă, respectiv fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă începând cu anul şcolar 2017-2018 şi a Metodologiei de şcolarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă, respectiv fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă începând cu anul universitar 2017-2018? Îl poți obține în varianta actualizată, în format .PDF sau MOBI apăsând AICI!

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu