MAI modifică și completează regulile de redobândire a permisului de conducere, după perioada de suspendare și reglementează datele până la care se pot depune cererile de reducere a perioadei de suspendare, conform unui proiect aflat în dezbatere publică pe pagina instituției.

Proiectul vizează mai multe schimbări în Codul rutier, cele mai importante fiind:

eliminarea condițiilor privind reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce din cuprinsul Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006;

–  reglementarea datei până la care se poate depune cererea de reducere a perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce;

– stabilirea unui termen de 5 zile pentru soluționarea cererii de reducere, calculat de la data înregistrării acestuia;

– clarificarea competenței de soluționare a cererii de reducere a perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce;

eliminarea reglementărilor contradictorii în ceea ce privește aplicarea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce;

eliminarea dispozițiilor contradictorii referitoare la termenul de înaintare a permiselor de conducere reținute

– punerea în concordanță a reglementărilor în ceea ce privește modelul de proces-verbal de constatare a contravenției.

Noul proces verbal de constatare va cuprinde în mod obligatoriu:

– data, ora şi locul unde este încheiat;

– gradul profesional, numele şi prenumele agentului constatator, unitatea din care acesta face parte;

– numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reşedinţa contravenientului, numărul şi seria actului de identitate ori, în cazul cetăţenilor străini, al persoanelor fără cetăţenie sau al cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, seria şi numărul paşaportului ori ale altui document de trecere a frontierei de stat, data eliberării acestuia şi statul emitent;

– descrierea faptei contravenţionale, cu indicarea datei, orei şi locului în care a fost săvărşită, precum şi arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravităţii faptei şi la evaluarea eventualelor pagube pricinuite;

– indicarea actului normativ prin care se stabileşte şi se sancţionează contravenţia; numărul punctelor-amendă aplicate şi valoarea acestora, posibilitatea achitării, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, sancţiunea contravenţională complementară aplicată şi/sau măsura tehnico-administrativă dispusă;

– indicarea societăţii de asigurări, în situaţia în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulaţie din care au rezultat numai pagube materiale;

– termenul de exercitare a căii de atac, instanța la care se depune plângerea și semnătura agentului constatator”.

De asemenea, pentru șoferii care au săvârșit abateri pe raza altor localități și care se află ulterior în situația de a le fi asigurată posibilitatea restituirii permisului de conducere ca urmare a prezentării dovezii de înregistrare a plângerii împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției la judecătorie, permisul de conducere se păstrează la serviciul poliției rutiere pe teritoriul căruia a fost constatată contravenția până la expirarea termenului prevăzut de lege pentru introducerea plângerii împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției, după care se trimite serviciului poliției rutiere al județului care îl are în evidență.

Alineatul (1) al articolului 212 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Permisul de conducere eliberat de o autoritate străină, reținut ca urmare a încălcării de către titular a unei norme rutiere pentru care legea prevede suspendarea exercitării dreptului de a conduce și pentru care s-a eliberat dovadă înlocuitoare cu sau fără drept de circulație, după caz, împreună cu o copie a procesului-verbal de constatare a contravenției se trimit, după expirarea termenului prevăzut de lege pentru introducerea plângerii împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției, poliției rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.”

Articolul referitor la cumularea perioadelor de suspendare în cazul săvârșirii unei noi contravenții, se abrogă.

Art. 214. – se abrogă.

(1) În cazul săvârșirii a două sau a mai multor contravenții care atrag și suspendarea exercitării dreptului de a conduce, constatate prin același proces-verbal, perioada de suspendare se calculează prin însumarea perioadelor prevăzute pentru fiecare faptă, fără ca aceasta să depășească 90 de zile.

(2) Când o persoană căreia i-a fost reținut permisul de conducere pentru o faptă prevăzută cu suspendarea exercitării dreptului de a conduce săvârșește, în perioada în care are drept de circulație, o nouă contravenție pentru care se dispune suspendarea exercitării dreptului de a conduce, se aplică distinct perioade de suspendare pentru fiecare contravenție.

Condițiile de reducere a perioadei de suspendare a permisului vor fi la latitudinea șefilor din poliția rutieră, dar concluzia va fi comunicată titularului în cel mult 5 zile.

După articolul 220 se introduce un nou articol, art. 2201, cu următorul cuprins:

Art. 2201 – (1) Îndeplinirea condițiilor pentru reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, prevăzute de art. 104 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, se analizează de către șeful serviciului poliției rutiere la nivelul căreia s-a hotărât cu privire la perioada de suspendare a dreptului de a conduce a cărei reducere se cere.

(2) În situația în care hotărârea cu privire la perioada de suspendare a dreptului de a conduce a fost luată la nivelul poliției rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1) se analizează de către șeful acesteia.

(3) Cererea se depune, după caz, până în a 30-a zi, respectiv a 45-a zi, inclusiv, a perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce pentru care titularul permisului de conducere solicită reducerea.

(4) Reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce sau refuzul de a reduce această perioadă, se dispune în scris de către șeful serviciului poliției rutiere prevăzut la alin. (1) sau, după caz, de către șeful poliției rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române prevăzut la alin. (2) și se comunică titularului permisului de conducere în cel mult 5 zile de la data înregistrării cererii, inclusiv.

Ca urmare a noilor condiții, se abrogă articolul referitor la actualele condiții de reducere a perioadei de suspendare, cu examenul scris la cunoștințele rutiere și lipsa antecedentelor la Codul rutier.

Art. 221 – se abrogă.

 (1) Perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce se reduce la 30 de zile, la cererea titularului, dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:

a) a fost declarat admis la testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație;

b) a obținut permis de conducere cu cel puțin un an înainte de săvârșirea faptei;

c) în ultimii 3 ani de la data săvârșirii faptei pentru care se solicită reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce nu a beneficiat de o astfel de măsură;

d) în ultimii 2 ani de la data constatării contravenției pentru care se aplică sancțiunea contravențională complementară nu a mai avut suspendată exercitarea dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie.

(2) Conducătorul de autovehicul sau tramvai nu beneficiază de reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, dacă:

a) perioada de suspendare a fost majorată, conform legii;

b) a cumulat, din nou, cel puțin 15 puncte de penalizare în următoarele 12 luni de la data expirării ultimei suspendări a exercitării dreptului de a conduce;

c) a fost implicat într-un accident de circulație din care au rezultat numai pagube materiale, iar rezultatul testării aerului expirat sau al probelor biologice a stabilit că a condus vehiculul în timp ce se afla sub influența alcoolului;

d) sancțiunea contravențională complementară s-a dispus ca urmare a neopririi la trecerea la nivel cu calea ferată când barierele sau semibarierele sunt coborâte ori în curs de coborâre sau când semnalele cu lumini roșii și/sau sonore sunt în funcțiune.

 

Ai nevoie de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here