Ieri a fost publicată în Monitorul Oficial Hotărârea de Guvern nr. 478/2013 privind Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă nr. 36/2013 privind protecţia angajaţilor disponibilizaţi din companiile de stat.
Încă de la primul articol este menţionată sfera de aplicare a acesteia, şi anume măsurile de protecţie socială acordate persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, în baza OUG nr. 36/2013, de la societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, precum şi societăţi comerciale şi regii autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, realizate în perioada 2013-2018.
Prin OUG nr. 36/2013 se stabileşte că prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerelor de resort, se vor aproba sumele din bugetul asigurărilor pentru şomaj ce se vor aloca pentru plăţile compensatorii, în beneficiul persoanelor disponibilizate, în condiţiile în care există un plan de disponibilizare întocmit de operatorii economici.

PLANUL DE DISPONIBILIZARE

Planul de disponibilizare întocmit de către operatorii economici cuprinde în mod obligatoriu măsurile necesare în vederea redresării activităţii operatorilor economici şi efectele acestor măsuri, precum şi informaţii privind numărul total de salariaţi existent la data întocmirii acestora, motivele care determină aplicarea măsurilor din planul de disponibilizare, numărul de salariaţi necesar pentru desfăşurarea activităţii în urma aplicării măsurilor din planul de disponibilizare, numărul de salariaţi care vor fi afectaţi de concedieri colective, data de la care sau perioada în care vor avea loc, potrivit legii, concedierile colective.

Planul de disponibilizare se aprobă de organele de conducere ale operatorului economic, respectiv de consiliul de administraţie sau adunarea generală a acţionarilor, cu avizul consiliului de administraţie, prin hotărâre, şi se transmite ministerului de resort, sau, după caz, consiliului local/judeţean, pentru societăţile din subordinea acestuia, în vederea verificării îndeplinirii condiţiilor legale şi, după caz, aprobării prin hotărâre a consiliului judeţean/local sau iniţierea hotărârii de guvern.
Având în vedere trimiterea la legea-cadru în domeniul de resort al asigurărilor de şomaj, Legea nr.76/2002, angajatorii menţionaţi au obligaţia trimiterii listelor cu categoriile de salariaţi care vor fi disponibilizaţi agenţiei judeţene de ocupare a forţei de muncă cu cel puţin 30 de zile anterior datei la care vor avea loc concedierile, pentru realizarea măsurilor de preconcediere. După aprobarea planului de concediere prin hotărâre a guvernului, angajatorul va depune la agenţiile în a căror rază teritorială îşi au sediul operatorii economici şi un exemplar original al acestuia, în termen de trei zile lucrătoare de la aprobarea hotărârii Guvernului, precum şi tabelele nominale cu persoanele concediate colectiv, prin gruparea, pe judeţe, a persoanelor, în funcţie de domiciliu sau, după caz, de reşedinţa acestora şi calculul câştigului salarial pentru determinarea venitului de completare.

DE CE DREPTURI BENEFICIAZĂ PERSOANELE DISPONIBILIZATE?

Salariaţii concediaţi beneficiază de indemnizaţie de şomaj, venit lunar de completare şi plăţi compensatorii acordate potrivit contactului colectiv de muncă aplicabil, potrivit art.7 din OUG nr. 36/2013.

art7Sursa foto: Lege5 Online

După încetarea plăţii indemnizaţiei de şomaj, persoanele concediate în condiţiile acestei ordonanţe de urgenţă beneficiază de un venit lunar de completare egal cu diferenţa dintre câştigul salarial individual mediu net pe ultimele trei luni înainte de concediere, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât câştigul salarial mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul Naţional de Statistică, şi nivelul indemnizaţiei de şomaj la data încetării plăţii indemnizaţiei de şomaj.

PENTRU CE PERIOADĂ SE ACORDĂ VENITUL LUNAR DE COMPLETARE ŞI CUM SE STABILEŞTE ACESTA?

Venitul lunar de completare se stabileşte odată cu indemnizaţia de şomaj şi se acordă lunar pe perioade diferenţiate, în funcţie de vechimea în muncă a persoanelor concediate, după cum urmează:

a) 12 luni – pentru persoanele care au o vechime în muncă cuprinsă între 3 şi 10 ani;
b) 20 de luni – pentru persoanele care au o vechime cuprinsă între 10 şi 15 ani;
c) 22 de luni – pentru salariaţii care au o vechime în muncă cuprinsă între 15 şi 25 de ani;
d) 24 de luni – pentru salariaţii care au o vechime în muncă de cel puţin 25 de ani.
Calculul câştigului salarial individual mediu net pe ultimele trei luni înainte de concediere, utilizat la determinarea venitului de completare, se efectuează de către operatorii economici astfel:
a) Se determină câştigul salarial individual brut pe fiecare dintre cele trei luni înainte de concediere, prin însumarea salariului de bază lunar cu sporurile, indemnizaţiile şi alte adaosuri prevăzute în contractul individual de muncă. La stabilirea câştigului salarial individual brut nu se iau în calcul sumele acordate ocazional sau cu caracter nepermanent şi nici sporul plătit pentru ore suplimentare, prestate potrivit legii;

b)
Se calculează impozitul lunar pe venitul din salarii, prin aplicarea cotei de impozit prevăzute de lege asupra bazei de calcul stabilite ca diferenţa dintre câştigul salarial prevăzut la lit. a), din care au fost deduse contribuţiile sociale obligatorii aferente unei luni, şi deducerea personală acordată pentru luna respectivă şi/sau, după caz, alte elemente prevăzute de lege;

c)
Se determină câştigul salarial individual net pe fiecare dintre cele trei luni înainte de concediere, prin deducerea din câştigul salarial prevăzut la lit. a) a contribuţiilor sociale obligatorii aferente unei luni, precum şi a impozitului lunar pe venitul din salarii, calculat conform lit. b);

d)
Se calculează media aritmetică a câştigurilor salariale individuale nete pe ultimele trei luni înainte de concediere, determinate conform lit. c).
Pentru aceia care au avut contractul individual de muncă suspendat sau au efectuat concediul de odihnă în cursul uneia dintre ultimele trei luni anterioare datei încetării contractului individual de muncă, ca urmare a concedierii colective, la determinarea cuantumului câştigului salarial se ia în considerare câştigul salarial la care această persoană ar fi avut dreptul dacă ar fi desfăşurat activitate pe o lună întreagă, în program normal de lucru.
În cazul în care cuantumul câştigului salarial individual mediu net pe ultimele trei luni înainte de concediere este mai mic decât câştigul salarial mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul Naţional de Statistică, la determinarea venitului lunar de completare se ia în considerare cuantumul câştigului salarial individual mediu net pe ultimele trei luni înainte de concediere.
Dacă până la data stabilirii venitului lunar de completare Institutul Naţional de Statistică nu a comunicat câştigul salarial mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea, se ia în considerare câştigul salarial mediu net pe economie comunicat în luna ianuarie a anului precedent, cu regularizarea diferenţelor în luna următoare celei în care Institutul Naţional de Statistică a comunicat câştigul salarial mediu net pe economie.
Solicitarea de acordare a dreptului la venitul lunar de completare se aprobă sau, după caz, se respinge prin decizie a directorilor executivi ai agenţiilor în a căror rază teritorială îşi au domiciliul ori, după caz, reşedinţa persoanele solicitante. Cererea va fi însoţită de documente care să ateste calitatea deţinută de beneficiari. Venitul lunar de completare se stabileşte şi se plăteşte odată cu indemnizaţia de şomaj de către agenţiile în a căror rază teritorială îşi au domiciliul sau, după caz, reşedinţa persoanele beneficiare.
Persoanele care se reîncadrează în muncă beneficiază de 50% din venitul lunar de completare numai pe perioada lucrată, dacă în perioada acordării venitului de completare se încadrează în muncă la alţi operatori economici decât cei de la care au fost disponibilizaţi sau la operatorii economici de la care au fost disponibilizaţi, dacă la data încadrării operatorii economici respectivi nu mai au capital majoritar de stat, beneficiază de plăţi până la expirarea perioadei la care avea dreptul. În situaţia în care beneficiarii de venit lunar de completare se reîncadrează în muncă la angajatorii care au operat disponiblizarea, plata indemnizaţiei de şomaj se suspendă iar venitul lunar de completare care se acordă pe perioada lucrată este egal cu jumătate din venitul lunar de completare la care aveau dreptul.
Dacă în perioada acordării venitului de completare beneficiarii solicită înscrierea la una dintre categoriile de pensii prevăzute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, plata venitului lunar de completare încetează la data acordării dreptului de pensie, conform deciziei de pensie.

Perioada în care se acordă venit de completare constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi către Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, iar venitul utilizat pentru stabilirea drepturilor de pensie este egal cu câştigul salarial individual mediu net pe ultimele trei luni înainte de concediere, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mare decât câştigul salarial mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul Naţional de Statistică.

Hotărârea de Guvern nr. 478/2013 poate fi consultată integral pe Lege5.ro – noul serviciul online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here