23 Aprilie, 2019

S-au modificat regulile privind contravenţiile în domeniul concurenţei

În Monitorul Oficial nr. 713/2014 a fost publicat Regulamentul prin care Consiliul Concurenţei modifică Regulamentul aprobat prin Ordinul nr. 668/2011 privind constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor de către Consiliul Concurenţei.

Aflaţi mai jos în ce constă modificările, care au intrat în vigoare începând cu data de 30 septembrie 2014.

Titlul executoriu al actului de constatare a contravenţiei

Referindu-se la caracterul de titlu executoriu al actului de constatare a contravenţiei, observăm în primul rând că prin noua formulare se face o abordare separată a procesului-verbal faţă de decizia de constatare a contravenţiei.

Procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii, neatacat în termenul prevăzut de lege, constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate.

Potrivit prevederilor din Capitolul I din Regulamentul din 2011, inspectorii de concurenţă constată contravenţii, întocmesc procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi aplică sancţiunea.

Decizia Consiliului Concurenţei prin care se constată şi se aplică sancţiuni pentru săvârşirea contravenţiilor prevăzute de Legea nr. 21/1996 constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate. Privitor la această nouă formulare, reamintim că acelaşi Regulament stabileşte contravenţiile pe care le constată şi sancţiunile pe care le aplică comisiile Consiliului Concurenţei, direct sau prin delegare a atribuţiilor Plenului către o astfel de comisie.

Notă: În caseta foto puteţi vedea o parte dintre modificările aduse la Regulamentul din 2011 (stânga – forma veche, dreapta – forma nouă). Atenţie: Urmărirea modificărilor la nivel de paragraf este disponibilă doar abonaţilor Lege5.
modconsconc

Modalitatea de plată a amenzilor şi urmărirea executării

În caz de neprezentare a documentului prin care se face dovada achitării amenzii stabilite prin decizie, Consiliul Concurenţei, prin direcţiile care au investigat cazul, va transmite copia acesteia la organele de specialitate ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în a căror rază teritorială îşi are sediul/domiciliul contravenientul, spre executare, în termen de 30 de zile de la data expirării termenului de contestare.

Motivarea modificărilor la Regulament

Aşa cum se arată în observaţiile la proiectul de modificare, în forma anterioară prevederile din Regulament erau pasibile să creeze confuzii în ce priveşte “termenul prevăzut de lege” pentru atacarea documentului de constatare şi aplicare a sancţiunii.

Astfel, deciziile Consiliului Concurenţei, fiind acte administrative, se bucură de prezumţia de legalitate, autenticitate şi veridicitate, suspendarea executării lor neputând fi făcută decât în condiţiile legii contenciosului administrativ şi cu plata unei cauţiuni prevăzută la art. 49 alin. (2) din legea concurenţei.

Neoperând o suspendare de drept, curg termenele prevăzute de Codul de procedură fiscală pentru transmiterea la executare a titlurilor executorii prin care au fost stabilite creanţe fiscale, în cazul de faţă amenzi contravenţionale care potrivit art. 24 alin. (3) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, se fac venit la bugetul de stat.

Prin urmare, nu există temei legal pentru a institui printr-o normă secundară o cauză de suspendare a executării, suspendare care se acordă doar de către instanţa de judecată în conformitate cu prevederile Legii privind contenciosul administrativ nr. 554/2004 – se arată în observaţiile care au însoţit propunerile de modificare a Regulamentului.

Regulamentul prevede, în continuare, că, în acele situaţii în care contravenientul a formulat acţiune în anulare împotriva deciziei prin care a fost aplicată sancţiunea amenzii contravenţionale, Consiliul Concurenţei va transmite la finalizarea procedurii judiciare organelor de specialitate ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală copia hotărârii judecătoreşti rămasă irevocabilă în cazul respingerii acţiunii contravenientului sau a reducerii cuantumului amenzii aplicate.

(P) Aveţi nevoie de legislatie actualizată la zi? Acum puteţi cumpăra 3 produse Lege5 plătind un singur abonament!  Utilizaţi cel mai performant soft de documentare legislativă din România de pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile sau în Cloud.

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu