Prin Ordinul nr. 784/2011, publicat în M.Of. nr.413 din 14 iuinie a.c., directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară a aprobat modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 633/2006. Ordinul intră în vigoare la 14 iulie a.c.

Reamintim că, recent, directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară a aprobat, prin Ordinul nr. 785/2011, publicat în M.Of. nr.407 din 9 iunie a.c., modificarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 634/2006. Ordinul intră în vigoare la data de 9 iulie 2011.

Menţionăm câteva din modificările aduse la Regulament.

● organizarea şi funcţionarea birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară: consultarea registrelor şi dosarelor de carte funciară;

● atribuţiile angajaţilor asistenţi-registratori;

● evidenţa de carte funciară: forma, dimensiunile şi conţinutul registrelor se vor reglementa prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale. Registrele specifice biroului teritorial se ţin şi în format electronic.

● cuprinsul cărţii funciare: Partea A – descrierea imobilului cu indicarea numărului de ordine; Partea B – înscrierile privind dreptul de proprietate şi documentele pe care se întemeiază;

partea C referitoare la dezmembrămintele dreptului de proprietate;

● consemnarea unor fapte şi drepturi personale, a litigiilor referitoare la drepturile reale asupra imobilelor şi alte înscrieri cu caracter temporar în legătură cu imobilul;

● cererea de înscriere în cartea funciară: eliberarea de extrase de carte funciară numai după soluţionarea cererilor de înscriere; în cazul în care se solicită eliberarea unui extras de carte funciară pentru autentificarea unui act juridic având ca obiect o cotă-parte din dreptul real, se va bloca numai cota care face obiectul actului juridic.

● încheierea de carte funciară:

– inscripţiile care conservă dreptul de ipotecă sau privilegiul, dar nu au fost reînnoite potrivit dispoziţiilor din Codul civil, se vor radia din oficiu prin încheierea prin care se dispune prima înregistrare a imobilelor în cartea funciară;

– după completarea dosarului, termenul de soluţionare curge de la data completării şi va fi de maximum o treime din termenul acordat iniţial pentru rezolvarea cererii de înscriere;

– persoanele interesate pot formula cerere de reexaminare a încheierii de admitere sau de respingere, în termen de 15 zile de la comunicare;

– împotriva încheierii registratorului-şef se poate formula plângere în termen de 15 zile de la comunicare.

● La capitolul 3 „Proceduri de lucru în materie de carte funciară”, denumirea subcapitolului 3.3. „Plângerea împotriva încheierii de carte funciară” se modifică şi va avea următorul cuprins: „3.3. Cererea de reexaminare şi plângerea împotriva încheierii de carte funciară; Ordinul pe care îl prezentăm aduce modificări şi în conţinutul acestui subcapitol.

● înscrierile în cartea funciară: radierea notării antecontractului din cartea funciară, radierea litigiului;

● întocmirea, reactualizarea şi reconstituirea cărţilor funciare în legătură cu cărţile funciare care au devenit neutilizabile, deschise în baza Decretului-lege nr.115/1938 pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare sau, după caz, a Decretului nr.2.142/1930 pentru funcţionarea cărţilor funduare centrale pentru căile ferate şi canaluri;

● înscrierea modificărilor intervenite ca urmare a alipirii/dezlipirii imobilelor: condiţiile în care se poate realiza comasarea imobilelor şi solicitarea de înscriere a comasării în cartea funciară; modificarea imobilului prin dezmembrare;

● intabularea dreptului de ipotecă şi a privilegiului imobiliar – condiţiile în care se face radierea

înscrierii privilegiilor reale imobiliare din cartea funciară

● dispoziţii finale şi tranzitorii: până la finalizarea lucrărilor cadastrale şi a registrelor de publicitate imobiliară pe întreg teritoriul fiecărui judeţ, în localităţile cu regim de carte funciară supuse Decretului-lege nr. 115/1938 sau, după caz, Decretului nr. 2.142/1930, înscrierile privitoare la imobile, cuprinse în cărţile funciare, vor continua să fie făcute în aceste cărţi, cu respectarea şi în condiţiile legii, cu precizările de detaliu cuprinse în actul de modificare a Regulamentului.

*

Temeiul legal în materie îl constituie Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here