19 Ianuarie, 2018

S-a înfiinţat Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private

În Monitorul Oficial 766 din 31 octombrie 2011 (M. Of. 766/2011), s-a publicat Legea 187 din 24 octombrie 2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private. Legea va intra în vigoare la 3 zile lucrătoare după publicarea sa în Monitorul Oficial, iar în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, administratorii de fonduri si furnizorii de pensii private care deţin autorizaţie de funcţionare sunt obligaţi la plata primelor contribuţii la fond. Astfel, Fondul va începe să funcţioneze efectiv începând din prima parte a anului 2012.

Fondul de garantare este unul dintre cele mai importante elemente componente ale complexului de garanţii ale sistemului de pensii private, prevăzute în legile de bază ale Pilonului II şi respectiv Pilonului III şi, totodată, ultima etapă de definitivare a acestui mecanism de siguranţă.

Fondul de garantare se constituie ca persoană juridică de drept public, sediul acestuia fiind în municipiul Bucureşti.

 Care este scopul Fondului de garantare ? 

Fondul are rolul de a garanta drepturile participanţilor şi beneficiarilor la sistemul de pensii private şi de a compensa astfel eventualele pierderi ale acestora, atât în perioada de acumulare a contribuţiilor, cât şi după deschiderea dreptului la pensie, provenite din incapacitatea administratorilor sau a furnizorilor de pensii de a onora obligaţiile asumate, oricât de mică ar fi probabilitatea apariţiei unui astfel de scenariu.

 Administratorii de fonduri şi furnizorii de pensii private autorizaţi de Comisie au obligaţia plăţii contribuţiei iniţiale, a contribuţiei anuale, respectiv a contribuţiei majorate, după caz, la Fondul de garantare, precum şi asigurarea plăţii resurselor financiare necesare pentru acoperirea cheltuielilor legate de administrarea şi funcţionarea Fondului de garantare.

 Despre contribuţia anuală destinată Fondului

 Contribuţia iniţială la Fondul de garantare a fiecărui administrator de fonduri şi furnizor de pensii private reprezintă echivalentul a 1% din capitalul social minim legal aferent autorizării pentru administrarea de fonduri de pensii private, respectiv autorizării pentru plata de pensii private. De asemenea, administratorii de fonduri şi furnizorii de pensii private ce vor rezulta ca urmare a unei fuziuni sau a altei modalităţi de transformare sunt scutiţi de la plata contribuţiei iniţiale.

 În acelaşi timp, contribuţia anuală este destinată garantării drepturilor participanţilor şi beneficiarilor, după caz. Totodată, contribuţia anuală datorată Fondului de garantare se calculează de către acesta până la data de 31 ianuarie pentru anul în curs. Calculul sumelor necesare se realizează prin metode actuariale.

 Cum se stabileşte contribuţia anuală ?

 Contribuţia anuală a fiecărui administrator şi furnizor de pensii private se stabileşte pe baza declaraţiilor transmise de către aceştia Fondului de garantare prin intermediul unui formular, ale cărui format şi data de raportare se vor stabili de către Fondul de garantare şi care va fi avizat de către Comisie. Plata contribuţiei anuale se va face până cel târziu la data de 30 aprilie a fiecărui an. În condiţiile în care plata contribuţiei anuale nu se va efectua la termen, se vor aplica prevederile art. 30. Nu în ultimul rând, contribuţiile plătite de administratorii şi furnizorii de pensii private nu se restituie, inclusiv în cazul lichidării judiciare şi/sau al dizolvării acestora.

 Alte informaţii

Fondul de garantare are obligatia organizării şi conducerii contabilităţii potrivit prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi normelor şi reglementărilor contabile aplicabile Fondului de garantare, emise de Comisie, potrivit legii.

Legea privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private reglementează înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare ca persoană juridică de drept public şi tratează aspecte legate de garantarea drepturilor participanţilor şi beneficiarilor, atât pentru Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare, cât şi pentru Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare se stabilesc prin statut propriu, aprobat de Consiliul CSSPP, la propunerea Consiliului de Administraţie al Fondului de garantare. 

Surse : Monitorul Oficial şi CSSPP

Despre autor  ⁄ Ioana Popa

Ioana Popa este redactor la LegeStart din anul 2011. A absolvit Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării.

Fara comentarii

Scrie un comentariu