25 Septembrie, 2018

Renta viageră agricolă se acordă după reglementări modificate

De la data de 30 august sunt în vigoare noi Norme metodologice privind acordarea rentei viagere agricole, aprobate prin Ordinul comun MADR/MFP nr. 296/2327/2017, publicat în Monitorul oficial nr. 699/2017.
 
Normele pun în aplicare prevederile titlului XI “Renta viageră agricolă” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente.
 
Cine poate primi renta viageră agricolă
Normele enumerează mai multe categorii de posibili beneficiari:
 • persoana fizică în vârstă de peste 62 de ani şi care deţine în proprietate până la 10 ha teren cu destinaţie agricolă situat în extravilan, pe care le înstrăinează prin acte între vii sau arendează aceste terenuri cu destinaţie agricolă ori încheie acord cu un investitor, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (13) din Legea nr. 1/2000, după intrarea în vigoare a Legii nr. 247/2005;
 • persoana pensionată pe caz de boală, gradele I şi II, care, chiar dacă nu a împlinit vârsta de 62 de ani, îşi dovedeşte incapacitatea de a munci cu decizie de la comisia de expertiză medicală, pe care o va prezenta în fiecare an la vizarea carnetului de rentier, cu excepţia celei ce aparţine categoriei persoanelor care nu mai sunt supuse examenului anual, iar în decizie se consemnează “nerevizuibil”, şi care înstrăinează prin acte între vii, arendează terenuri agricole extravilane aflate în proprietate sau încheie acord cu investitorul;
 • O NOUĂ ÎNCADRARE – persoana care a fost pensionată pe caz de boală, gradele I şi II, a cărei pensie de invaliditate devine pensie pentru limită de vârstă, indiferent de vârsta de pensionare. Dreptul la renta viageră agricolă pentru aceste persoane este recunoscut prin verificarea deciziei emise de comisia de expertiză medicală, care atestă pensia de invaliditate, şi a deciziei pentru pensia pentru limită de vârstă.
 • proprietarii terenurilor care sunt înstrăinate sau arendate dobândite anterior anului 1989 sau după 1989 prin aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997 şi care nu au fost înstrăinate prin acte între vii după 1990;
 • persoanele prevăzute la art. 27 alin. (21) din Legea fondului funciar nr. 18/1991;
 • persoanele care au dobândit terenuri prin moştenire de la cei care au primit titluri de proprietate prin aplicarea Legii fondului funciar, şi a Legii nr. 1/2000, cu condiţia să îşi dovedească calitatea prin certificatul de moştenitor.
Cât reprezintă renta
În cazul contractelor de arendare, proprietarii beneficiază de rentă viageră agricolă de 50 euro/ha/an, dacă aceste contracte sunt încă în vigoare la sfârşitul anului calendaristic pentru care se plăteşte renta. Atenţie, însă, anul agricol începe la 1 octombrie şi se încheie la 30 septembrie anul următor.
 
Contractul de arendare şi renta
În situaţia în care terenul ce face obiectul contractului de arendare, pe baza căruia rentierul agricol beneficiază de rentă viageră agricolă de 50 euro/ha/an, este înstrăinat în perioada de valabilitate a contractului de arendare, renta de 50 euro/ha/an se calculează şi se datorează de la data încheierii, respectiv a intrării în vigoare a contractului de arendare, urmând ca de la data înstrăinării terenului rentierul să beneficieze de renta viageră agricolă de 100 euro/ha/an.

Renta viageră agricolă se calculează şi se datorează de la data încheierii contractelor de arendare, respectiv înstrăinare, indiferent de data depunerii cererii, în cazul în care contractele au fost încheiate în anul depunerii cererii.

În cazul în care contractele au fost încheiate în anii precedenți depunerii cererii, renta viageră agricolă se calculează şi se datorează de la 1 ianuarie a anului în care s-a depus cererea.
 
Renta la proprietăţi comune
În cazul proprietăţii comune, renta viageră agricolă se acordă individual pentru cota-parte stabilită în baza declaraţiei autentice notariale, dată de comun acord de toţi coproprietarii.
În cazul soţilor, beneficiarul rentei viagere agricole este acela care îndeplineşte condiţia de vârstă, renta acordându-i-se pentru cota-parte ce îi revine din proprietatea comună. În cazul în care ambii soţi îndeplinesc condiţia de vârstă, se eliberează un carnet de rentier pe numele fiecăruia, iar renta viageră agricolă ce revine fiecărui soţ se va acorda proporţional cu cota-parte aferentă fiecăruia.
 
Carnetul de rentier
Reţinem, din Normele modificate numai reglementarea dată pe cale de excepţie, potrivit căreia, pentru anul 2017, persoanele care solicită vizarea carnetului de rentier agricol se prezintă personal ori prin mandatar/curator/tutore, până la data de 29 septembrie 2017, la oricare centru judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti.
 
Plata rentei viagere agricole
Şi aici, semnalăm reglementările modificate sau nou introduce în Norme:
 • După decesul rentierului, moştenitorii vor încasa renta datorată până la data de 30 noiembrie a anului următor celui pentru care aceasta se datorează, pe baza actelor doveditoare privind calitatea de moştenitor, a certificatului de deces în original, precum şi a carnetului de rentier agricol al defunctului, depuse până la data de 15 octombrie a anului următor celui pentru care aceasta se datorează.
 • În cazul în care există mai mulţi moştenitori, persoana care se prezintă cu documentele la centrele judeţene ale APIA trebuie să prezinte o împuternicire notarială din care să reiasă acordul celorlalţi moştenitori privind solicitarea şi încasarea rentei viagere agricole datorate rentierului.
 • Documentele care atestă moştenirea depuse după data de 15 octombrie a anului următor celui pentru care aceasta se datorează nu se mai iau în considerare.
 • Pentru persoanele pentru care s-a efectuat plata până la data de 30 noiembrie, dar care nu au intrat în posesia rentei, procedura de plată se poate relua şi după acest termen până la 3 ani de la data-limită anuală de plată, inclusiv în caz de deces, către moştenitorii acestora, cu respectarea prezentului articol.
 • Dreptul de plată înregistrat şi neplătit existent în evidenţele contabile ale APIA se supune termenului de prescripţie de trei ani.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Un comentariu

 • Răspunde
  valentina
  noiembrie 10 2017

  Am vandut terenul in anul 2007 si atunci aveam 55 ani , Starea terenul dat in arenda cu contract in suprafata de 10 ha acum dupa noua LEGE pot beneficia de renta viagera ??? legea se aplica retro avand in vedere ca acum sunt pensionara si am 65 de ani. Cu multumirile de rigoare.

Scrie un comentariu