Procedura de implementare a schemei transparente de ajutor de minimis, prevăzută în cadrul Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, a suferit modificări pe care le semnalăm în cele ce urmează.

Aprobată prin Ordinul ministrului energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri nr. 794/2015, Procedura a fost modificată prin Ordinul nr. 1236/2015 al aceluiaşi minister, publicat în Monitorul oficial nr. 797/2015.

Anterior, reglementarea a mai fost modificată prin Ordinul nr. 1065/2015, publicat în Monitorul oficial nr. 687/2015.

Bugetul alocat

Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2015, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2015 este de 28.000.000 lei, faţă de suma de 20.000.000 lei, prevăzută anterior, pentru acordarea de alocaţii financiare nerambursabile, cu posibilitatea suplimentării. Prin implementarea Programului în anul 2015 se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de minimum 207 de beneficiari (iniţial, în program se estima accesul a unui număr de 133 beneficiari).

Termene şi alte condiţii

Beneficiarii sunt obligaţi să efectueze activităţile pentru care au solicitat finanţare şi pentru care au făcut plata integral şi să depună cererea-tip de eliberare AFN la OTIMMC, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data semnării contractului de finanţare de către beneficiar, dar nu mai târziu de 16 noiembrie 2015. Astfel, se observă prelungirea termenul prevăzut iniţial pentru 15 iulie.

Nerespectarea termenului de 30 de zile lucrătoare menţionat mai sus atrage decăderea solicitantului din dreptul de a beneficia de prevederile prezentului program. OTIMMC – UMCR va efectua vizite de certificare a cheltuielilor. În situaţia neefectuării cheltuielilor sau în cazul în care cheltuielile nu corespund cu elementele de cost aprobate prin notificarea iniţială ori elementele de cost achiziţionate nu sunt noi şi puse în funcţiune, beneficiarul este respins de la finanţare.

Termenul de 30 de zile lucrătoare se poate prelungi o singură dată, numai la solicitarea beneficiarului, urmată de propunerea UPSEC OTIMMC şi cu acordul Direcţiei politici antreprenoriale şi implementare programe pentru întreprinderi mici şi mijlocii pentru situaţii excepţionale (de exemplu, întârzieri la transportul sau livrarea echipamentelor din motive independente de beneficiarul AFN), prin depunerea de către aplicant a unei cereri de prelungire cu cel puţin 5 zile calendaristice înaintea expirării termenului prevăzut în contract.

Durata prelungirii termenului nu poate depăşi termenul-limită de efectuare a cheltuielilor, adică 16 noiembrie 2015.

Certificarea cheltuielilor

Cheltuielile eligibile pentru care se vor aloca fonduri din cadrul Programului vor fi certificate prin vizita la faţa locului a reprezentanţilor UMCR din cadrul OTIMMC în termen de 20 de zile lucrătoare de la depunerea decontului, dar nu mai târziu de 26 noiembrie 2015. Reprezentanţii UMCR vor face verificări la faţa locului, consemnând cele constatate într-un proces-verbal, contrasemnat de beneficiar, întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Despre Program

Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă este o măsură multianuală de încurajare şi de stimulare a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.

Programul este o schemă de ajutor de minimis, care urmăreşte întărirea capacităţii operatorilor economici de promovare a produselor şi serviciilor de piaţă, precum şi dezvoltarea şi modernizarea activităţii comercianţilor şi prestatorilor de servicii de piaţă.

Solicitanţii – societăţi comerciale sau cooperative cu capital social integral privat – pot beneficia de acest program dacă indeplinesc o serie de condiţii, dintre care amintim obligaţia de a avea cel puţin 2 ani calendaristici de la înfiinţare la data completării on-line a planului de investiţii iar codul CAEN pentru care solicită finanţare să fi fost autorizat de cel puţin 3 luni.

Beneficiarii sunt obligaţi pentru o perioadă de minimum 3 ani începând cu anul următor acordării sprijinului, să menţină investiţia, să nu aplice amortizare accelerată pentru activele achiziţionate în cadrul programului şi să păstreze locurile de muncă create prin program conform numărului de locuri de muncă pentru care a primit punctaj în planul de investiţii. În caz contrar, ajutorul acordat se recuperează.

Beneficiarii eligibili primesc ca ajutor până la 90% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA).

Valoarea maximă a ajutorului nu poate depăşi suma de 135.000 lei pentru fiecare beneficiar.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here