21 Februarie, 2018

Regulamentul privind organizarea activităţii judecătorului de supraveghere a privării de libertate

Regulamentul privind organizarea activităţii judecătorului de supraveghere a privării de libertate din 23.01.2014, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 89/2014 şi publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 77 din 31.01.2014 (M.Of. nr. 77/2014).

În vigoare de la 01.02.2014

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1.
(1) Prezentul regulament stabileşte modul de organizare a activităţii judecătorului de supraveghere a privării de libertate, astfel cum este reglementată de Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.
(2) Judecătorul de supraveghere a privării de libertate, desemnat în condiţiile legii, supraveghează şi controlează asigurarea legalităţii în executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate şi respectarea drepturilor persoanelor condamnate prevăzute de Legea nr. 254/2013.
(3) Judecătorul de supraveghere a privării de libertate este ajutat în activitatea sa de către un grefier desemnat în condiţiile legii.

Art. 2.
Judecătorul de supraveghere a privării de libertate are atribuţiile stabilite prin Legea nr. 254/2013 şi prezentul regulament.

Art. 3.
(1) În exercitarea atribuţiilor sale, judecătorul de supraveghere a privării de libertate este independent, imparţial şi se supune numai legii.
(2) În cazul în care judecătorul de supraveghere a privării de libertate are de soluţionat sesizări sau cereri care privesc pe soţul, ruda ori afinul său, până la gradul al IV-lea inclusiv, ori se află într-o altă situaţie dintre cele prevăzute la art. 177 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau cu privire la care consideră că i-ar fi afectată imparţialitatea, acestea se soluţionează de judecătorul supleant. Existenţa acestei împrejurări se aduce imediat la cunoştinţa preşedintelui curţii de apel în a cărei rază teritorială se află locul de detenţie.
(3) Dispoziţiile alin. (2) teza I se aplică în mod corespunzător şi în situaţia în care audierea sau cercetarea vizează o abatere disciplinară comisă în prezenţa ori asupra judecătorului de supraveghere a privării de libertate.
(4) Dispoziţiile alin. (2) şi (3) se aplică în mod corespunzător şi grefierului care îl ajută pe judecătorul de supraveghere a privării de libertate în activitatea sa.

Art. 4.
Pe durata exercitării atribuţiilor privind supravegherea executării pedepselor şi a măsurilor privative de libertate, judecătorul de supraveghere a privării de libertate nu poate desfăşura alte activităţi la instanţa din cadrul căreia a fost desemnat.

Art. 5.
Judecătorul de supraveghere a privării de libertate poate audia orice persoană condamnată sau care desfăşoară activităţi în sistemul penitenciar, poate solicita informaţii ori înscrisuri de la administraţia locului de deţinere, poate face verificări la faţa locului şi are acces la dosarul individual al deţinuţilor, la evidenţe şi orice alte înscrisuri sau înregistrări necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege, cu respectarea confidenţialităţii şi a secretului profesional, obligaţie care incumbă şi grefierului desemnat de preşedintele curţii de apel.

Art. 6.
Orice persoană, organizaţie, autoritate sau instituţie este datoare să respecte independenţa judecătorului de supraveghere a privării de libertate şi să pună la dispoziţia acestuia documentele şi informaţiile solicitate.

Art. 7.
(1) Administraţia penitenciarului sau, după caz, a centrului de reţinere şi arestare preventivă, centrului de arestare preventivă, centrului educativ sau centrului de detenţie este obligată să pună la dispoziţia judecătorului de supraveghere a privării de libertate un spaţiu amenajat care să permită desfăşurarea activităţii acestuia în bune condiţii şi care să fie folosit exclusiv de către acesta.
(2) Spaţiul pus la dispoziţia judecătorului de supraveghere a privării de libertate trebuie să fie dotat cu mobilier şi fişete pentru păstrarea arhivei, echipament IT şi să îi permită acestuia accesul la internet, la programul de legislaţie şi la sistemul informatizat de evidenţă a persoanelor private de libertate aflate în detenţie.
(3) Dotarea spaţiului prevăzut la alin. (1) cu mijloace materiale necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţii judecătorului de supraveghere a privării de libertate, inclusiv cu materiale consumabile, se asigură de Ministerul Justiţiei, prin administraţia penitenciarului sau, după caz, a centrului de reţinere şi arestare preventivă, centrului de arestare preventivă, centrului educativ sau centrului de detenţie.

CAPITOLUL II
Dispoziţii privind organizarea activităţii judecătorului de supraveghere a privării de libertate

SECŢIUNEA 1
Dispoziţii privind atribuţiile judecătorului de supraveghere a privării de libertate

Art. 8.
Asigurarea respectării drepturilor persoanelor condamnate şi a legalităţii în executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate de către judecătorul de supraveghere a privării de libertate se realizează prin exercitarea atribuţiilor prevăzute de Legea nr. 254/2013 şi prezentul regulament.

Art. 9.
Judecătorul de supraveghere a privării de libertate are, în principal, următoarele atribuţii:
1. atribuţii cu caracter administrativ-jurisdicţional:
a) soluţionează în termenul prevăzut de lege plângerile deţinuţilor privind exercitarea drepturilor prevăzute de Legea nr. 254/2013;
b) soluţionează plângerile privind stabilirea şi schimbarea regimurilor de executare a pedepselor şi a măsurilor educative privative de libertate;
c) soluţionează plângerile deţinuţilor privind aplicarea sancţiunilor disciplinare;
2. atribuţii cu caracter administrativ:
a) acordă audienţe persoanelor private de libertate;
b) exercită atribuţiile prevăzute de lege referitoare la procedura refuzului de hrană;
c) participă, în calitate de preşedinte, la şedinţele comisiei pentru liberare condiţionată;
d) participă, în calitate de preşedinte, la procedura de înlocuire a măsurii internării în centrul de detenţie sau în centrul educativ cu măsura educativă a asistării zilnice;
e) participă, în calitate de preşedinte, la procedura de acordare a liberării din centrul educativ sau de detenţie;
f) participă, în calitate de preşedinte, la procedura pentru continuarea executării măsurii educative privative de libertate în penitenciar;
g) acordă avizul pentru recoltarea probelor biologice, în vederea testării persoanei condamnate, în cazul în care există indicii că aceasta a consumat substanţe stupefiante, alcool ori substanţe toxice sau a ingerat fără prescripţie medicală medicamente de natură a crea tulburări de comportament;
h) efectuează controale la faţa locului, în locurile de deţinere.

Regulamentul este accesibil integral în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Foto: Sxc.hu

comentarii

Fara comentarii

Scrie un comentariu