16 Ianuarie, 2018

Regulamentul interviului pentru reatribuirea calităţii de membru al Camerei Auditorilor Financiari

Regulamentul Camerei Auditorilor Financiari din România de organizare şi desfăşurare a interviului pentru reatribuirea calităţii de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România din 12.12.2013, aprobat prin Hotărârea CAFR nr. 61/2013 şi publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 66 din 27.01.2014 (M.Of. nr. 66/2014).

În vigoare de la 27.01.2014

Art. 1.
Auditorii financiari, persoane fizice, care au renunţat sau cărora li s-a retras calitatea de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR), pot solicita reatribuirea calităţii de membru al CAFR, în condiţiile prevăzute de Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 16/2012 pentru aprobarea Normelor privind atribuirea calităţii de membru, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor fizice şi autorizarea, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor juridice în şi din Registrul public al auditorilor financiari şi a prezentului regulament.

Art. 2.
Pentru reatribuirea calităţii de membru al CAFR, CAFR organizează în fiecare an, semestrial, interviu, în baza cererilor primite.

Art. 3.
(1) La interviul pentru reatribuirea calităţii de membru al CAFR se pot înscrie următoarele categorii de persoane:
- persoanele fizice care au renunţat, la cerere, la calitatea de membru al CAFR şi solicită reatribuirea acesteia în termen de 5 ani de la data renunţării. Solicitanţii trebuie să aibă achitate toate cotizaţiile datorate către CAFR, pentru perioada în care au deţinut calitatea de membru al CAFR;
- persoanele fizice, cărora li s-a retras calitatea de membru, în urma unei sancţiuni disciplinare dispuse prin hotărâre a Consiliului CAFR pentru neachitarea cotizaţiilor şi taxelor datorate, precum şi neîndeplinirea altor obligaţii faţă de CAFR. Solicitanţii trebuie să aibă achitate toate cotizaţiile datorate către CAFR, pentru perioada în care au deţinut calitatea de membru al CAFR. În acest caz se poate solicita reatribuirea calităţii de membru al CAFR în termen de maximum 3 ani de la data la care hotărârea de sancţionare a rămas definitivă.
(2) În vederea înscrierii la interviu, candidaţii vor depune, personal sau prin delegat, la sediul Camerei din municipiul Bucureşti următoarele acte:
- cerere de reînscriere, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament;
- cazier judiciar, aflat în termen legal de valabilitate;
- dovada achitării taxei de reînscriere şi a cotizaţiilor datorate CAFR pe perioada cât au deţinut calitatea de membru CAFR, conform normelor emise de CAFR.

Art. 4.
Dosarul de reînscriere va fi analizat de către Departamentul de servicii pentru membri şi avizat juridic de Departamentul de etică, conduită profesională şi investigaţii din cadrul CAFR şi supus spre aprobare Consiliului CAFR.

Art. 5.
Interviul pentru reatribuirea calităţii de membru al CAFR se organizează de către Departamentul de servicii pentru membri din cadrul CAFR.

Art. 6.
(1) Consiliul Camerei va aproba cu 30 de zile înainte de data de organizare a interviului următoarele:
- data de organizare a interviului;
- tematica interviului;
- componenta comisiei de interviu;
- componenţa comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
(2) Comisia de interviu este formată din 3 membri: un membru al Consiliului CAFR, un reprezentat al conducerii executive a CAFR, un reprezentat al Departamentului de etică, conduită profesională şi investigaţii.
(3) Comisia de soluţionare a contestaţiilor este formată din 3 persoane: 2 membri ai Consiliului CAFR şi preşedintele de onoare al CAFR.
(4) Nu vor fi numite în comisii persoanele care au soţul sau soţia, rude ori afini până la gradul al patrulea inclusiv în rândul candidaţilor. Toţi membrii comisiilor vor completa în acest sens declaraţii pe propria răspundere.
(5) Dacă incompatibilitatea prevăzută la alin. (4) se iveşte ulterior desemnării membrilor comisiei, membrul în cauză are obligaţia să se retragă şi să comunice de îndată această situaţie Consiliului CAFR, în vederea înlocuirii sale.
(6) Calitatea de membru al comisiei de interviu este incompatibilă cu cea de membru al comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
(7) Departamentul de servicii pentru membri va publica pe site-ul CAFR data de organizare a interviului, tematica interviului, precum şi alte informaţii suplimentare.

Regulamentul CAFR este accesibil integral în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

Fara comentarii

Scrie un comentariu