21 Februarie, 2019

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi a oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale, din 20.03.2014, aprobat prin Ordinul Ministerului Justiţiei nr. 1082/2014 şi publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 384 din 23.05.2014 (M.Of. nr. 384/2014).

În vigoare de la 23.05.2014

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1.
(1) Oficiul Naţional al Registrului Comerţului funcţionează în subordinea Ministerului Justiţiei ca instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justiţiei.
(2) Oficiul Naţional al Registrului Comerţului are patrimoniu propriu, autonomie funcţională şi de decizie.
(3) Oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale funcţionează în subordinea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi nu au personalitate juridică.

Art. 2.
(1) Oficiul Naţional al Registrului Comerţului are sediul în municipiul Bucureşti.
(2) Oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale sunt organizate în fiecare judeţ.
(3) Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, prin oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, poate înfiinţa birouri teritoriale, iar în directa subordonare ghişee de furnizare a informaţiilor înregistrate în registrul comerţului, a căror organizare şi funcţionare se stabilesc prin regulament aprobat prin decizie a directorului general al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.
(4) Oficiul Naţional al Registrului Comerţului poate înfiinţa birouri teritoriale în străinătate în vederea îndeplinirii funcţiilor reglementate prin prezentul regulament. În cadrul acestora îşi desfăşoară activitatea specialişti în consultanţă şi asistenţă în constituirea şi funcţionarea profesioniştilor şi sunt conduse de un coordonator. Statutul personalului şi obligaţiile acestuia se stabilesc prin regulament aprobat prin decizie a directorului general al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.

CAPITOLUL II
Principalele funcţii ale Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi ale oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale

Art. 3.
(1) Principala funcţie a registrului comerţului ţinut de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale este aceea de înregistrare a tuturor persoanelor juridice supuse obligaţiei de înregistrare, precum şi a persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale care desfăşoară activităţi economice, cu sediul social/sediul profesional pe raza teritorială a tribunalului.
(2) Ca efect al înregistrării persoanelor juridice, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale care desfăşoară activităţi economice cu sediul social/sediul profesional pe raza tribunalului, prin registrul comerţului se realizează evidenţa datelor din documentele de înregistrare ale persoanelor supuse înregistrării, arhiva oficială a documentelor cu caracter constitutiv sau modificator ale acestora şi a altor documente prevăzute în mod expres de lege.
(3) Prin registrul comerţului se realizează publicitatea legală. Înregistrările, datele şi actele înregistrate sunt opozabile faţă de terţi de la data efectuării lor ori de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, Partea a VII-a, sau, după caz, pe pagina de internet/portalul de servicii a/al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, în condiţiile legii. În acest scop, dacă legea nu prevede altfel, oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale intermediază, la cererea şi pe cheltuiala solicitantului, transmiterea spre publicare a înregistrărilor şi actelor la Monitorul Oficial al României, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului încheind în acest sens cu Regia Autonomă “Monitorul Oficial” un protocol de colaborare.
(4) Pe baza documentelor depuse de persoanele juridice şi fizice supuse înregistrării în registrul comerţului, oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale au obligaţia de a elibera, potrivit art. 4 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la cererea persoanelor interesate şi pe cheltuiala acestora, certificate constatatoare care să ateste că un anumit act sau fapt este sau nu este înregistrat în registrul comerţului şi copii certificate de pe înregistrările efectuate şi/sau de pe documentele depuse în susţinerea cererilor, precum şi informaţii privind datele înregistrate în registrul comerţului, certificate constatatoare ale drepturilor de proprietate asupra activelor distribuite ca urmare a lichidării societăţilor în nume colectiv, societăţilor în comandită simplă şi societăţilor cu răspundere limitată, cu respectarea dispoziţiilor legale în materie.
(5) Oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale emit, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare, extrase de registru privind starea persoanei juridice referitoare la funcţionare, dizolvare, reorganizare, lichidare, insolvenţă, reorganizare judiciară, faliment sau suspendare temporară a activităţii.
(6) Pentru a veni în sprijinul persoanelor fizice şi juridice supuse înregistrării în registrul comerţului, în cadrul oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale funcţionează serviciile de asistenţă pentru profesionişti, care au rolul de a asigura prestarea serviciilor de asistenţă prevăzute la art. 35 din Legea nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare, anterior depunerii cererilor de înregistrare.
(7) Oficiul Naţional al Registrului Comerţului publică Buletinul procedurilor de insolvenţă, în format electronic şi/sau pe hârtie, în condiţiile legii.
(8) În scopul asigurării transparenţei, siguranţei şi predictibilităţii mediului de afaceri, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului poate să elaboreze şi să publice ghiduri de informare cu privire la formalităţile necesare în vederea efectuării înregistrărilor în registrul comerţului şi a celorlalte funcţii ale sale, culegeri de practică judiciară în domeniul de activitate, precum şi altele asemenea. Oficiul Naţional al Registrului Comerţului publică date statistice, informaţii privind înregistrări efectuate în registrul comerţului, pe diverse criterii, şi asigură informarea asupra cererilor de înregistrare depuse la oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale prin intermediul portalului de servicii.

Art. 4.
(1) Oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale asigură transmiterea datelor în vederea înregistrării fiscale a contribuabililor şi obţinerii codului unic de înregistrare de la Ministerul Finanţelor Publice, precum şi a informaţiilor din cazierul fiscal, în condiţiile legii.
(2) Oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale eliberează certificate constatatoare, anexă la certificatul de înregistrare şi certificatul de înscriere de menţiuni, după caz, în baza declaraţiilor-tip pe propria răspundere, conform Legii nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi asigură transmiterea acestora către autorităţile publice competente.

Regulamentul este disponibil integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

Fara comentarii

Scrie un comentariu