19 Octombrie, 2019

Regulamentul Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse la accize armonizate

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate (din 12.08.2014), aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1050/2014 şi publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 615 din 20.08.2014 (M.Of. nr. 615/2014).

În vigoare de la 20.08.2014

CAPITOLUL I
Prevederi generale

Art. 1.
(1) Atribuţiile prevăzute în sarcina autorităţii fiscale centrale, conform prevederilor titlului VII “Accize şi alte taxe speciale” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Normelor metodologice aferente titlului VII, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează prin intermediul Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, denumită în continuare Comisia.
(2) Activitatea curentă a Comisiei se realizează prin intermediul direcţiei de specialitate cu atribuţii în domenii de reglementare specifice din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, denumită în continuare direcţie de specialitate.

Art. 2.
(1) Comisia funcţionează în prezenţa a minimum 4 (patru) membri titulari din numărul total de 5 (cinci) membri.
(2) Lucrările Comisiei vor fi conduse de preşedintele acesteia, care conduce şi coordonează întreaga activitate a Comisiei. În cazul în care preşedintele Comisiei lipseşte, acesta este înlocuit de vicepreşedinte, care exercită atribuţiile preşedintelui, inclusiv dreptul de vot.
(3) Deciziile Comisiei sunt obligatorii pentru toţi operatorii de produse supuse accizelor armonizate – persoane juridice, întreprinderi familiale, persoane fizice autorizate şi întreprinderi individuale – care desfăşoară pe teritoriul României activităţile prevăzute la titlul VII “Accize şi alte taxe speciale” din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL II
Organizarea şedinţelor de lucru ale Comisiei

Art. 3.
(1) Comisia se întruneşte de cel mult două ori pe lună, pentru analiza situaţiilor care impun luarea unei decizii.
(2) Comisia va fi convocată de preşedinte sau de vicepreşedinte, la propunerea direcţiei de specialitate, în scris, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de data la care va avea loc şedinţa Comisiei. Odată cu aprobarea ordinii de zi, preşedintele sau vicepreşedintele, la propunerea direcţiei de specialitate, va stabili şi persoanele ce urmează a fi invitate la şedinţă. Ordinea de zi aprobată va fi publicată şi pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice pentru informarea celor interesaţi.
(3) Convocarea Comisiei poate fi făcută în mod extraordinar şi fără respectarea dispoziţiilor alin. (1) şi (2), cu prezentarea de către direcţia de specialitate a unei motivări însuşite de preşedintele sau vicepreşedintele Comisiei, după caz, cu privire la situaţia extraordinară apărută.

Art. 4.
(1) Direcţia de specialitate va pune la dispoziţia membrilor Comisiei, cu 3 zile lucrătoare înaintea şedinţei, ordinea de zi şi notele de prezentare întocmite de direcţia de specialitate.
(2) În situaţiile prevăzute la art. 3 alin. (3), termenul în care se vor pune la dispoziţia membrilor Comisiei notele de prezentare va putea fi redus.
(3) Notele de prezentare vor fi întocmite de direcţia de specialitate în urma analizării documentaţiei, care constă, în principal, din solicitări în vederea autorizării şi/sau alte solicitări privind produsele accizabile, precum şi din sesizări primite de la organele cu atribuţii de control referitoare la activitatea operatorilor economici care îşi desfăşoară activitatea în domeniul produselor accizabile.
(4) Direcţia de specialitate analizează documentele prevăzute la alin. (3) sub aspectul conţinutului legal obligatoriu al dosarului, înaintând Comisiei note de prezentare care conţin propuneri motivate de soluţionare.

Art. 5.
(1) Notele de prezentare întocmite de direcţia de specialitate vor fi prezentate în plenul Comisiei de către preşedintele sau vicepreşedintele Comisiei, după caz.
(2) Suplimentar faţă de nota de prezentare întocmită de direcţia de specialitate, pot fi puse la dispoziţia membrilor Comisiei, la cerere, orice acte care se află în documentaţia prevăzută la art. 4 alin. (3).

Art. 6.
(1) Comisia va analiza situaţia prezentată, cu respectarea prevederilor prezentului regulament şi ale legislaţiei incidente în vigoare, având în vedere competenţele Comisiei.
(2) Direcţia de specialitate sau Comisia are dreptul de a solicita orice alte documente, declaraţii sau informaţii atât de la operatorii economici solicitanţi, cât şi de la instituţii ale statului.
(3) Informaţiile suplimentare primite conform alin. (2) în cadrul termenului de 3 zile lucrătoare, de natură să schimbe propunerile făcute de direcţia de specialitate prin nota de prezentare, duc la amânarea soluţionării notei de prezentare şi, implicit, la reanalizarea situaţiei de fapt, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 4 alin. (2).
(4) În cazuri excepţionale, analiza informaţiilor suplimentare de natură a schimba propunerile direcţiei de specialitate prin nota de prezentare se poate face fără amânarea soluţionării cererii, cu obligativitatea menţionării în procesul-verbal de şedinţă a motivelor care au impus soluţionarea cu celeritate.

Art. 7.
(1) Comisia ia hotărâri cu votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul total al membrilor, care vor fi validate prin semnarea de către toţi membrii prezenţi în mod direct sau în baza împuternicirii acordate conform anexei nr. 1 la ordin a procesului-verbal în care sunt menţionate acestea. Membrii Comisiei pot vota “pentru” sau “împotrivă”.
(2) În baza hotărârilor Comisiei se emit deciziile, care se semnează de către preşedintele sau de către vicepreşedintele Comisiei.

Regulamentul este disponibil integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu