22 Aprilie, 2019

Regulamentul centrelor de cazare a străinilor luaţi în custodie publică

Regulamentul centrelor de cazare a străinilor luaţi în custodie publică (din 30.07.2014), aprobat prin Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 121/2014 pentru aprobarea Regulamentului centrelor de cazare a străinilor luaţi în custodie publică şi publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 590 din 07.08.2014 (M.Of. nr. 590/2014).

În vigoare de la 07.08.2014

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1.
Prezentul regulament stabileşte:
a) modul de organizare a accesului străinilor luaţi în custodie publică în centrele de cazare, denumite în continuare centre;
b) regulile de ordine interioară în centre;
c) modul de organizare a pazei centrelor;
d) modul de organizare a supravegherii şi escortării străinilor luaţi în custodie publică pe timpul deplasării în afara centrelor.

Art. 2.
Termenii şi expresiile utilizate în cuprinsul prezentului regulament au înţelesul stabilit prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL II
Accesul străinilor luaţi în custodie publică în centre

Art. 3.
Activităţile aferente introducerii în centre a străinilor luaţi în custodie publică, prevăzute de prezentul capitol, se realizează sub coordonarea personalului principal de serviciu pe centru.

Art. 4.
(1) Introducerea în centre a străinilor luaţi în custodie publică se face în baza următoarelor documente:
a) actul prin care procurorul anume desemnat din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti sau instanţa de judecată a dispus luarea în custodie publică;
b) nota de introducere în centru, aprobată de directorul Direcţiei migraţie din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări, denumită în continuare Direcţia migraţie;
c) copia procesului-verbal de control corporal preliminar.
(2) Modelul notei de introducere în centru este prevăzut în anexa nr. 1.
(3) Procesul-verbal de control corporal preliminar prevăzut la alin. (1) lit. c) se întocmeşte de formaţiunea teritorială care a depistat străinul şi cuprinde în mod obligatoriu menţiuni cu privire la:
a) sumele de bani şi/sau bunurile aflate asupra străinului la momentul depistării ori faptul că străinul nu avea asupra sa sume de bani sau alte bunuri;
b) documentele care atestă identitatea străinului, aflate asupra sa la momentul depistării, ori faptul că străinul nu avea asupra sa asemenea documente;
c) urme vizibile de violenţă pe care le prezintă străinul la momentul depistării sau faptul că străinul nu prezintă urme vizibile de violenţă.

Art. 5.
(1) Străinii sunt informaţi despre motivul luării lor în custodie publică şi despre drepturile, obligaţiile, interdicţiile şi sancţiunile disciplinare aplicabile pe timpul cazării lor în centru, imediat după aducerea în centru.
(2) Informarea se realizează prin remiterea, sub semnătură, a unui înscris întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 şi redactat în limba pe care străinul o vorbeşte sau o înţelege.
(3) Informaţiile referitoare la drepturile, obligaţiile, interdicţiile şi sancţiunile disciplinare aplicabile pe timpul cazării în centru sunt afişate în fiecare cameră de cazare într-o limbă de circulaţie internaţională şi sunt cuprinse în pliante sau broşuri redactate într-o limbă de circulaţie internaţională şi distribuite în cadrul centrului.

Art. 6.
La introducerea străinilor în centru se efectuează în mod obligatoriu:
a) controlul corporal şi al bagajelor;
b) controlul medical;
c) amprentarea şi fotografierea.

Art. 7.
(1) Scopul controlului corporal şi al bagajelor este de a verifica amănunţit dacă străinii posedă obiecte, materiale sau substanţe interzise, de natura celor prevăzute în anexa nr. 3, care pot pune în pericol viaţa sau integritatea corporală a acestora, a altor străini cazaţi în centru ori a personalului centrului, obiecte de valoare sau sume de bani, documente de călătorie ori de identitate pe baza cărora poate fi stabilită sau confirmată identitatea străinilor.
(2) Controlul corporal şi al bagajelor se efectuează de către cel puţin 2 lucrători din cadrul personalului aflat în serviciul de permanenţă pe centru. Controlul corporal se efectuează numai de către persoane de acelaşi sex cu străinul controlat.
(3) Pentru efectuarea controlului corporal şi al bagajelor poate fi folosită aparatură specială.
(4) Cu ocazia efectuării controlului corporal şi al bagajelor, documentele care atestă identitatea, sumele de bani, obiectele de valoare, precum şi obiectele, materialele sau substanţele interzise, de natura celor prevăzute în anexa nr. 3, pe care străinii le posedă, se reţin şi se depozitează în locuri special amenajate, cu excepţia medicamentelor, care se predau medicului centrului.
(5) Străinii pot păstra îmbrăcămintea personală, cu excepţia cazurilor când, din motive de igienă colectivă, securitate sau moralitate, şeful centrului ori înlocuitorul legal al acestuia dispune ca îmbrăcămintea personală a străinilor să fie spălată, dezinfectată şi/sau depozitată într-un loc special amenajat.
(6) În cazul descoperirii de obiecte, materiale sau substanţe a căror deţinere este interzisă de lege, lucrătorii care efectuează controlul corporal şi al bagajelor informează personalul principal de serviciu pe centru, care sesizează autorităţile competente.
(7) Până la depozitarea în locurile special amenajate a documentelor, sumelor de bani, obiectelor sau materialelor reţinute de la străini, responsabilitatea asigurării pazei acestora revine personalului principal de serviciu pe centru.
(8) Rezultatul controlului corporal şi al bagajelor, inclusiv reţinerea unor documente, sume de bani, obiecte sau materiale, se consemnează într-un proces-verbal, prevăzut în anexa nr. 13. Procesul-verbal se întocmeşte în două exemplare care se semnează de către străinul în cauză, de către lucrătorii care au efectuat controlul şi de către personalul principal de serviciu pe centru. Un exemplar al procesului-verbal se înmânează străinului, sub semnătură.
(9) Documentele, sumele de bani, obiectele sau materialele reţinute de la străini cu ocazia controlului corporal şi al bagajelor se înscriu pe numele străinului, în baza procesului-verbal prevăzut la alin. (8), în Registrul de evidenţă a valorilor reţinute de la străini, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4.

Art. 8.
(1) Controlul medical se efectuează de către medicul centrului, după efectuarea controlului corporal şi al bagajelor, în condiţii de confidenţialitate, cu respectarea intimităţii şi demnităţii persoanei.
(2) În vederea evaluării stării de sănătate, străinul va da o declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă dacă a consumat droguri sau dacă suferă de boli cronice, afecţiuni psihice ori afecţiuni infecto-contagioase.
(3) Rezultatele controlului medical, inclusiv existenţa eventualelor urme de violenţă, se consemnează, în mod obligatoriu, în Registrul de consultaţii, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5, şi în fişa medicală întocmită pentru fiecare străin cazat în centru. În cazul în care se constată existenţa unor urme de violenţă, medicul centrului informează despre aceasta, de îndată, şeful centrului sau înlocuitorul legal al acestuia.
(4) Atunci când există suspiciunea că un străin suferă de o boală infecto-contagioasă care ar putea pune în pericol sănătatea celorlalţi străini cazaţi în centru sau a personalului centrului ori când acesta prezintă documente medicale din care rezultă că suferă de o asemenea boală sau când personalul medical al centrului constată că starea de sănătate a străinului este deosebit de gravă, la propunerea motivată a medicului centrului şi cu avizul şefului centrului ori al înlocuitorului legal al acestuia, directorul Direcţiei migraţie aprobă amânarea introducerii străinului în centru până la clarificarea situaţiei medicale a străinului şi trimiterea acestuia la o unitate medicală aparţinând Ministerului Afacerilor Interne sau la alte unităţi sanitare.
(5) În situaţia în care introducerea străinilor în centru are loc atunci când nu este prezent medicul centrului, asistentul medical realizează triajul epidemiologic şi ia măsuri pentru a asigura regimul alimentar şi medicaţia minimă necesară străinului. Controlul medical se realizează cu aplicarea dispoziţiilor alin. (1)-(3) la sosirea medicului centrului.

Regulamentul este disponibil integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Foto:
Free Images

comentarii

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu