22 August, 2017

Reglementări noi în Programul “Prima casă”

Un recent proiect de ordonanţă de urgenţă, iniţiat de MFP, are în vedere introducerea de completări la dispoziţiile O.U.G. nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului „Prima casă” şi adoptarea unor măsuri în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de derulare a programului „Prima casă”.

Nota de fundamentare a proiectului de act normativ arată că, în practică, au apărut numeroase alte situaţii pentru care beneficiarii au solicitat acordul Ministerului Finanţelor Publice şi care urmează a fi soluţionate prin această ordonanţă de urgenţă.

Locuinţa achiziţionată prin programul Prima casă trebuie să satisfacă toate condiţiile necesare de locuit ale unei persoane sau familii, ceea ce necesită modificarea legislaţiei în vigoare în sensul de a se permite înlocuirea imobilului achiziţionat iniţial, în cazul în care acesta este impropriu pentru folosirea sa ca locuiţă din cauza unor vicii ascunse.

În aceste cazuri, este necesar acordul scris al constructorului de a pune la dispoziţia beneficiarului un alt imobil care să satisfacă condiţiile de locuit ale beneficiarului. Prin aceste reglementări, se are în vedere satisfacerea condiţiilor de viaţă şi locuit ale familiilor fără a se considera a fi o a doua accesare a Programului.

● În baza contractului de Garantare novat, asupra imobilelor care formează obiectul novaţiei se instituie în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, precum şi în favoarea finanţatorilor, proporţional cu procentul de garantare, un drept de ipotecă legală de rangul I până la finalizarea procedurii de executare silită asupra imobilului care face obiectul garanţiei, potrivit legii, cu interdicţia de înstrăinare a locuinţei pe o perioadă de 5 ani şi interdicţia de grevare cu sarcini a acesteia pe toată durata garanţiei. Condiţia referitoare la rangul dreptului de ipotecă trebuie să fie îndeplinită până la momentul formulării cererii de plată a garanţiei de către finanţator.

În cazul primirii de către finanţator a comunicării respingerii cererii de plată a garanţiei de la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. – I.F.N., în temeiul contractului de garantare, finanţatorul are dreptul să înscrie în cartea funciară privilegiul special al procuratorului de fonduri, concomitent cu radierea din cartea funciară a ipotecii legale instituite în favoarea statului român.

● Având în vedere necesitatea protejării valorii imobilului şi a faptului că, pe parcursul derulării programului Prima casă, în practică au apărut mai multe situaţii, în care s-a solicitat acordul Ministerului Finanţelor Publice, în calitate de titular al dreptului de ipotecă legală de rang I, privind realizarea unor lucrări de intervenţie şi/sau extindere pentru care este necesară emiterea autorizaţiei de construire, privind imobilul ipotecat sau în legătură cu imobilul ipotecat, incluzând spre exemplificere, dar fără a se limita la acestea, dezmembrări, extinderi, modificări structurale, modificări ale destinaţiei părţilor comune, precum şi orice alte modificări care deşi nu necesită obţinerea unei autorizaţii de construire, se înscriu în cartea Funciară, se reglementează la nivel de ordonanţă această problemă, în sensul exprimării acordului cu privire la lucrările de mai sus, atât de către Ministerului Finanţelor Publice, cât şi de către finanţator.

 Beneficiarii programului au obligaţia de a efectua orice lucrare de intervenţie şi/sau extindere în condiţiile legii şi de a efectua înregistrările corespunzătoare în Cartea Funciară şi sub condiţia extinderii ipotecii asupra investiţiilor efectuate, ulterior instituirii ipotecilor.

Neexprimarea acordurilor de către MFP, aşa cum este specificat în conţinutul ordonanţei, ar avea efect negativ asupra posibilităţilor de realizare a lucrărilor de intervenţie asupra blocurilor de locuinţe care implică realizarea de investiţii (reabilitarea termică) de care profită direct şi indirect ceilalţi proprietari din imobil şi implicit statul, fiind benefice pentru dezvoltarea fondului locativ prin extinderea pe verticală, pentru lărgirea bazei de impozitare a bugetelor locale şi nu în ultimul rând generatoare de valoare economică.

Neadoptarea unor măsuri imediate, prin ordonanţă de urgenţă, ar impieta asupra capacităţii de rambursare a ratelor scadente din creditul garantat şi ar conduce la reale dificultăţi în ceea ce priveşte rambursarea ratelor creditelor de către beneficiari, cu influenţe negative asupra derulării prudente şi eficiente a garanţiilor acordate de stat în cadrul Programului „ Prima casă”.

În Nota de fundamentare, se mai menţionează că, până în prezent, au fost formulate numeroase solicitări de către beneficiari, în sensul exprimării acordului Ministerului Finanţelor Publice, în calitate de titular al dreptului de ipotecă legală, pentru efectuarea unor lucrări de intervenţie asupra locuinţelor achiziţionate în cadrul programului, respectiv pentru înlocuirea obiectului finanţării garantate. Totodată, se preconizează că aceste tipuri de solicitări vor fi şi mai numeroase, datorită perioadei mari de timp pentru care se acordă creditul, de maximum 30 de ani, în care pot interveni situaţii a căror soluţionare necesită acordul Ministerului Finanţelor Publice în calitate de titular al dreptului de ipotecă.

Reglementările propuse sunt necesare întrucât actele normative care reglementează programul Prima casă impun obligativitatea achiziţionării unei singure locuinţe în cadrul programului şi nu prevăd la acest moment posibilitatea exprimării acordului Ministerului Finanţelor Publice cu privire la solicitările unor beneficiari ai Programului constând în acordarea permisiunii de a schimba sau de a achiziţiona o altă locuinţă decât cea achiziţionată iniţial în cadrul programului, în virtutea garanţiei din partea vânzătorului pentru viciile ascunse ale locuinţei.

Iniţiativa legislativă este justificată de stringenţa creării unui temei legal în vederea soluţionării cererilor formulate de către beneficiarii programului.

● Se introduce în ordonanţă necesitatea transmiterii documentaţiei aferente garanţiilor executate, respectiv a unei copii a înscrisului întocmit de către FNGCIMM atât la organele teritoriale ale ANAF în a căror rază teritorială îşi are domiciliul debitorul beneficiar al finanţării garantate în vederea aplicării procedurii de executare silită şi a valorificării bunului care face obiectul contractului de garantare, cât şi la ANAF în calitate de coordonator, pentru informare. Acest lucru va da posibilitatea ANAF de a cunoaşte mai bine situaţia garanţiilor ce trebuie executate în teritoriu precum şi de a crea posibilitatea acestuia de a raporta către MFP-DGTDP sumele recuperate, conform prevederilor legale.

Se reglementează, de asemenea, problema radierii interdicţiei de înstrăinare a imobilului pe o perioadă de 5 ani, în cazul rambursării anticipate a finanţării garantate, în sensul exprimării fără echivoc a intenţiei de reglementare.

Practic, odată cu stingerea obligaţiei garantate prin rambursarea anticipată a întregului sold al finanţării garantate, se vor radia în mod corelativ toate sarcinile şi interdicţiile înscrise în vederea garantării acesteia.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu