26 Februarie, 2018

Reglementări noi, de natură penală, privind activitatea gestionarilor

Recenta lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, va aduce modificări şi completări  la o serie de acte normative care cuprind dispoziţii penale, inclusiv în domeniul pe care am ales sa îl prezentăm în cele ce urmează. Legea nr. 187/2012, publicată în Monitorul Oficial nr. 757 din 12 noiembrie 2012, urmează să intre în vigoare la 1 februarie 2014, la aceeaşi dată cu noul Cod penal.

Actul normativ care urmează să fie modificat şi completat, în materia la care ne referim îl constituie Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, publicată în Buletinul Oficial nr. 132/1969, cu modificările ulterioare.

Urmează, astfel, să fie redefinit termenul de gestionar, ca fiind angajat al unei persoane juridice prevăzute la art. 176 din Codul penal care are ca atribuţii principale de serviciu primirea, păstrarea şi eliberarea de bunuri aflate în administrarea, folosinţa sau deţinerea, chiar temporară, a acesteia.

Interdicţiile privind angajarea. În forma actuală, legea conţine o listă deosebit de extinsă a infracţiunilor, publicată de altfel în anexa actul normativ în vigoare. Prin modificările dispuse de Legea nr. 187/2012, această listă se abrogă, rămânând să se aplice textul modificat al articolului 4 în sensul că nu va putea angajat ca gestionar cel condamnat pentru săvârşirea vreuneia dintre următoarele infracţiuni:

- infracţiuni intenţionate contra patrimoniului;

- infracţiuni de corupţie şi de serviciu;

- infracţiuni de fals;

- infracţiunile prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, republicată;

- infracţiunile prevăzute de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare;

- infracţiunile prevăzute de prezenta lege.

Legea de modificare nr. 187/2012 mai prevede că, de la intrarea în vigoare a acestor dispoziţii nu va putea fi angajat sau trecut în funcţia de gestionar cel împotriva căruia a fost pusă în mişcare acţiunea penală pentru săvârşirea vreuneia dintre infracţiunile prevăzute mai sus, iar punerea în mişcare a acţiunii penale pentru una dintre infracţiunile de mai sus atrage suspendarea calităţii de gestionar.

În forma actuală, Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor prevede că dacă în cursul urmăririi penale, al judecăţii sau după condamnare a intervenit amnistia, cel care a săvîrşit vreuna dintre infracţiunile prevăzute în lista anexă la lege nu poate fi gestionar timp de 2 ani de la data intervenirii amnistiei.

Cel căruia i s-a suspendat condiţionat executarea pedepsei nu poate fi gestionar în cursul termenului de încercare şi 2 ani de la expirarea acestui termen. Legea, în forma actuală, mai precizează că prin “săvîrşirea infracţiunii” se înţelege comiterea oricăreia dintre faptele prevăzute în lista anexă, pe care legea le pedepseşte ca infracţiune consumată sau ca tentativă, precum şi participarea la comiterea acestora ca autor, instigator sau complice.

Crearea de plusuri în gestiune prin mijloace frauduloase constituie – potrivit dispoziţiilor ce urmează a fi modificate – infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. Dacă mijlocul fraudulos constituie prin el însuşi o infracţiune, se aplică regulile privind concursul de infracţiuni.

În forma actuală, legea prevede că infracţiunea de creare de plusuri în gestiune prin mijloace frauduloase se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. Dacă mijlocul fraudulos constituie prin el însuşi o infracţiune, se aplică regulile privind concursul de infracţiuni.

Înstrăinarea bunurilor mobile constituite garanţie potrivit art. 10, fără acordul prealabil al persoanei juridice prevăzute la art. 176 din Codul penal, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă. Potrivit art. 10 din lege, gestionarul are obligaţia de a constitui o garanţie în numerar.

Ministerele şi celelalte organe centrale stabilesc, în funcţie de natura şi valoarea bunurilor gestionate, plafoanele valorice şi condiţiile în care este obligatorie şi constituirea unor garanţii suplimentare, constînd din:

- afectarea unor bunuri imobile sau bunuri mobile de folosinţă îndelungată, proprietate a gestionarului sau a unor terţi, pentru garantarea faţă de agenţii economici, autorităţile sau instituţiile publice, a acoperirii pagubelor ce s-ar cauza de gestionar;

- obligaţii asumate de terţi faţă de agenţii economici, autorităţile sau instituţiile publice de a acoperi pagubele ce s-ar cauza de gestionar, fie integral, fie pentru o sumă determinată.

Garanţia suplimentară poate fi constituită şi în numerar.

Ministerele şi celelalte organe centrale pot extinde, în funcţie de natura şi valoarea bunurilor, obligaţia de a constitui garanţii în condiţiile prezentului capitol şi asupra altor categorii de angajaţi care mînuiesc bunuri, cu excepţia celor ce primesc bunuri spre a le folosi în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.

În forma actuală, legea mai prevede că nu este obligat să constituie garanţie cel care înlocuieşte temporar un gestionar sau cel căruia i se încredinţează o gestiune pe o perioadă de cel mult 60 zile pînă la numirea unui gestionar.

În sfârşit, o ultimă precizare legat de referirea, în viitoarea formă a legii, la persoana juridică prevăzută la art. 176 din Codul penal. Articolul în cauză desemnează autorităţile publice, instituţiile publice sau alte persoane juridice care administrează sau exploatează bunurile proprietate publică.

Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările şi completările aduse prin Legea nr. 187/2012, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Comentarii

 • Răspunde
  badea
  mai 30 2014

  sa inteleg ca persoana condamnata pentru complicitate morala la furt calificat(pedeapsa primita inchisoare 10 luni), fapta pentru care a intervenit reabilitarea de drept nu poaate fi gestionar?

 • Răspunde
  carmen
  ianuarie 15 2015

  Art.176 Cod penal restrange domeniul de aplicabilitate al Legii 22/1969 la autoritati publice, instutitii publice sau alte persoane juridice care administreaza sau exploateaza bunuri proprietate publica deci activitatea de gestiune – angajator din domeniul privat nu mai este supusa prevederilor acestei legi.

Scrie un comentariu