22 Februarie, 2018

Reglementări modificate pentru declararea obligaţiilor la bugetul de stat

Prin Ordinul preşedintelului ANAF nr. 1135/2012 a fost modificat regimul termenelor de plată pentru obligaţiile la bugetul de stat, care se fac prin Declaraţia 100.

Ordinul ANAF, publicat în Monitorul oficial nr. 582/2012, modifică OPANAF nr. 101/2008, dat pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă.

Actul menţionat modifică unele prevederi din instrucţiunile de completare a formularului 100 «Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat», cu precizarea că aceste noi dispoziţii se aplică pentru obligaţiile datorate începând cu data de 1 iulie 2012, cu termen de declarare începând cu data de 25 august 2012.

Depunerea declaraţiei

Cu caracter general, actul normativ de bază prevede că Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat se completează şi se depune de către contribuabilii cărora le revin, potrivit legislaţiei în vigoare, obligaţiile declarative şi de plată pentru impozitele, taxele şi contribuţiile cuprinse în Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 15 la ordin.

Prin recenta modificare, din Nomenclator au fost abrogate încadrările următoare:

- impozit pe veniturile persoanelor fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică microîntreprindere, care nu generează o persoană juridică (conform art. 52, 93 şi 11210 din Codul fiscal);

- impozit pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuală (conform art. 52, 521 şi 93 din Codul fiscal);

- impozit pe veniturile din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară (conform art. 52, 521 şi 93 din Codul fiscal);

- impozit pe veniturile din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent (conform art. 52, 521 şi 93 din Codul fiscal);

- impozitul pe veniturile din activităţi agricole (conform art. 74 alin. (4) şi art. 93 din Codul fiscal).

Obligaţiile de plată care se declară lunar

Prin modificările aduse de OPANAF nr. 1135/2012, în noua redactare, aici se includ:

ATENŢIE! Încadrarea de la litera a) a fost modificată! a) impozit reţinut la sursă, conform legislaţiei specifice privind impozitul pe venitul persoanelor fizice: impozit pe veniturile din arendă, impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice, impozit pe veniturile din dobânzi, impozit pe câştigul din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi din orice alte operaţiuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, impozit pe veniturile din premii şi din jocuri de noroc, impozit pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, impozit pe veniturile din alte surse, datorat de persoanele fizice;

b) accize, cu excepţia situaţiilor pentru care sunt reglementate alte termene de declarare şi plată;

c) impozit la ţiţeiul din producţia internă;

d) impozit pe dividende distribuite persoanelor juridice;

e) impozit pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi, persoane fizice/juridice, conform titlului V din Codul fiscal, sau conform convenţiilor de evitare a dublei impuneri, încheiate de România cu alte state;

f) vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate, conform Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

g) taxa anuală de autorizare a jocurilor de noroc, regularizată periodic, în funcţie de realizări; taxa de acces pentru jocurile de noroc;

h) contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate, prevăzute de Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.

În redactarea anterioară, obligaţiile de la litera a) se refereau la: impozit reţinut la sursă, conform legislaţiei specifice privind impozitul pe venitul persoanelor fizice: impozit pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, pentru care obligaţia declarării, calculării, reţinerii şi plăţii contribuţiilor sociale nu revine plătitorului de venit, impozit pe veniturile din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară, impozit pe veniturile din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent, pentru care obligaţia declarării, calculării, reţinerii şi plăţii contribuţiilor sociale nu revine plătitorului de venit, impozit pe veniturile din arendă, impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice, impozit pe veniturile din dobânzi, impozit pe câştigul din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi din orice alte operaţiuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, impozit pe veniturile din premii şi din jocuri de noroc, impozit pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, impozit pe veniturile din activităţi agricole, impozit pe veniturile din alte surse, datorat de persoanele fizice;

Obligaţiile de declarare trimestrială nu mai includ referirea la impozitul pe veniturile persoanelor fizice, rezidente şi nerezidente, dintr-o asociere cu o persoană juridică microîntreprindere, care nu generează o persoană juridică.

În aceste condiţii, rămân valabile obligaţiile de declarare şi de plată, în regim trimestrial, reprezentând:

a) plăţi anticipate, în contul impozitului pe profit anual, datorate de societăţi comerciale bancare, persoane juridice române, şi de sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine;

b) impozit pe profit datorat de persoane juridice române, altele decât cele prevăzute la lit. a), precum şi de către persoanele juridice cu sediul social în România, înfiinţate potrivit legislaţiei europene;

- impozit pe profit din asociere datorat de persoane fizice, rezidente şi nerezidente;

d) impozit pe profit datorat de persoane juridice străine, altele decât cele prevăzute la lit. a): impozit pe profit datorat de persoane juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent în România, impozit pe profit din asocieri, impozit pe profit datorat de persoane juridice străine care vând/cesionează proprietăţi imobiliare situate în România sau titluri de participare deţinute la o persoană juridică română, conform art. 13 lit. b)-d) din Codul fiscal, respectiv: persoanele juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent în România; persoanele juridice străine şi persoanele fizice nerezidente care desfăşoară activitate în România într-o asociere cu sau fără personalitate juridică; persoanele juridice străine şi persoanele fizice nerezidente care desfăşoară activitate în România într-o asociere cu sau fără personalitate juridică;

e) impozit pe veniturile microîntreprinderilor;

f) Abrogat;

g) redevenţe miniere şi petroliere;

h) facilităţile fiscale prevăzute la art. 38 alin. (1) din Codul fiscal, respectiv scutirea de impozit pe profitul aferent investiţiilor noi în cazul persoanelor juridice care au obţinut, înainte de 1 iulie 2003, certificatul permanent de investitor în zonă defavorizată, scutire care se aplică în continuare pe perioada existenţei zonei defavorizate.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu