22 Februarie, 2018

Reglementări modificate cu privire la egalitatea de tratament între femei şi bărbaţi, cu privire la bunuri şi servicii

O lege recent aprobată de Parlament abrogă unele dispoziţii din O.U.G. nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii.

Citiţi mai jos la ce se refereau aceste dispoziţii, abrogate prin Legea nr. 128/2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 248/30.04.2013.

Legea semnalată abrogă alineatele (2) – (4) ale art. 7 din O.U.G. nr. 61/2008 şi precizează prin Articolul IIutilizarea elementului sex ca factor în calcularea primelor şi beneficiilor, în cadrul serviciilor de asigurare şi a serviciilor financiare conexe, nu trebuie să determine diferenţe în materie de prime şi beneficii pentru persoana asigurată, în toate contractele încheiate.

p1
Sursa foto: Lege5.ro

Adoptată pentru respectarea termenelor stabilite pentru România în vederea preluării normelor comunitare europene, Ordonanţa de urgenţă nr. 61/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 62/2009, reglementează cadrul pentru combaterea discriminării bazate pe criteriul de sex în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii, în vederea punerii în practică a principiului egalităţii de tratament.

Ordonanţa de urgenţă se aplică tuturor persoanelor fizice şi juridice din sectorul public sau privat, inclusiv organismelor publice, care furnizează bunuri şi servicii aflate la dispoziţia publicului, independent de persoana în cauză, atât în ceea ce priveşte sectorul public, cât şi cel privat, şi care sunt oferite în afara vieţii private şi familiale şi privesc tranzacţiile care se derulează în acest cadru.

Ordonanţa de urgenţă nu se aplică în domeniul:

a) mass-mediei şi publicităţii;

b) educaţiei;

c) ocupării forţei de muncă, al muncii şi al activităţilor independente.

În sensul ordonanţei de urgenţă, prin principiul egalităţii de tratament se înţelege:

• că nu va exista nicio discriminare directă bazată pe criteriul de sex, inclusiv aplicarea unui tratament mai puţin favorabil femeilor pe motive de sarcină şi maternitate;

• că nu va exista nicio discriminare indirectă bazată pe criteriul de sex.

Orice formă de discriminare bazată pe criteriul de sex este interzisă. În sensul ordonanţei de urgenţă, hărţuirea, hărţuirea sexuală şi dispoziţia de a discrimina o persoană pe baza criteriului de sex constituie discriminare. Orice măsură sau decizie de discriminare directă ori indirectă împotriva unor persoane pe criterii de sex este considerată discriminatorie.

Este interzis ca deciziile privind o persoană să fie afectate de acceptarea sau respingerea de către persoana în cauză a unui comportament ce ţine de hărţuirea ori de hărţuirea sexuală a acesteia.

Nu sunt considerate discriminări:

• măsurile speciale prevăzute de lege pentru protecţia maternităţii, naşterii şi alăptării;

• diferenţele de tratament bazate pe o caracteristică de sex, dacă furnizarea de bunuri şi servicii destinată în exclusivitate sau cu precădere persoanelor de un anumit sex este justificată de un scop legitim, iar mijloacele de realizare a acestui scop sunt potrivite şi necesare.

În cadrul serviciilor de asigurare şi a serviciilor financiare conexe
, potrivit dispoziţiilor Art.7 alin. (1), utilizarea elementului sex ca factor în calcularea primelor şi beneficiilor nu trebuie să determine diferenţe în materie de prime şi beneficii pentru persoana asigurată, în toate contractele noi încheiate după data de 21 decembrie 2007.

Prin efectul Legii nr. 128/2013, în vigoare de la data de 3 mai a.c., au fost abrogate dispoziţiile următoare:

(2) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (1) contractele care conţin diferenţe proporţionale în materie de prime şi beneficii pentru persoanele asigurate, încheiate cu respectarea următoarelor condiţii:

a) elementul sex este un factor determinant în evaluarea riscului;

b) metoda de calcul a primelor şi beneficiilor se bazează pe date actuariale şi statistice relevante şi realiste, prelucrate, publicate şi actualizate regulat.

(3) Autoritatea de supraveghere în domeniul asigurărilor şi autoritatea de supraveghere în domeniul pensiilor private vor emite în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă norme privind modul de aplicare a prevederilor alin. (2) lit. b).

(4) Autoritatea de supraveghere în domeniul asigurărilor şi autoritatea de supraveghere în domeniul pensiilor private au obligaţia să comunice anual Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, denumită în continuare ANES, derogările de la aplicarea prevederilor alin. (1), însoţite de datele statistice relevante. Prima comunicare va fi făcută la un an de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Din acelaşi articol 7, rămân în continuare în vigoare dispoziţiile potrivit cărora:

  • Societăţile care oferă servicii de asigurare, servicii financiare conexe şi pensii private au obligaţia să analizeze existenţa în cadrul contractelor pe care le încheie a oricăror costuri legate de sarcină şi maternitate, pentru persoanele asigurate, care determină diferenţe în materie de prime şi beneficii, în vederea eliminării acestora până la data de 21 decembrie 2009.
  • Menţinerea în cadrul contractelor, după data de 21 decembrie 2009, a oricăror clauze care să determine, pentru persoana asigurată, diferenţe în materie de prime şi beneficii ca urmare a costurilor legate de sarcină şi maternitate este interzisă.
Actele normative menţionate în articol pot fi consultate pe Lege5.ro - noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu