16 August, 2017

Reglementarea internaţională a diferendelor relative la investiţii între state şi persoane ale altor state. Regulamente

Regulamentul privind procedura introducerii cererilor de conciliere şi arbitrare

Regulamentul stabileşte, pentru partea care reclamă, stat contractant sau persoană (fizică sau juridică) a unui stat contractant, conţinutul cererii de sesizare a I.C.S.I.D. privind desfăşurarea unei proceduri de conciliere sau de arbitraj.

Cererea este redactată într-una dintre limbile oficiale ale I.C.S.I.D., este datată şi semnată de partea reclamantă sau de reprezentantul autorizat al acesteia.

Cererea trebuie să cuprindă:

 • - identitatea fiecăreia dintre părţile la diferend şi adresa acestora;
 • - informaţii privind obiectul diferendului şi indicarea existenţei între cele două părţi a unui diferend de natură juridică în legătură directă cu investiţia;
 • - informaţii facultative privind numărul de conciliatori sau de arbitri şi modul de stabilire a acestora.

Cererea este însoţită de un număr de 5 copii suplimentare semnate.

Secretarul general al I.C.S.I.D. înregistrează cererea, în situaţia în care sunt întrunite condiţiile din Regulamentul administrativ şi financiar, comunică această înregistrare reclamantului şi comunică reclamaţia celeilalte părţi.

Ca urmare a înregistrării şi notificării reclamaţiei, părţile urmează a stabili, în cel mai scurt timp posibil comisia de conciliere sau tribunalul arbitral.

Regulamentul de conciliere

Regulamentul de conciliere conţine prevederi privind constituirea şi funcţionarea Comisiei de conciliere, prevederi generale privind procedura de conciliere.

Membrii comisiei de conciliere se stabilesc de fiecare parte, câte unul, iar preşedintele comisiei de conciliere se stabileşte cu acordul ambelor părţi.

După constituire, membrii comisiei de conciliere semnează, individual, câte o declaraţie, privind modul de îndeplinire a obligaţiilor şi faptul că nu se află în nici un fel de relaţii cu vreuna dintre părţi.

Regulamentul conţine prevederi referitoare la înlocuirea conciliatorilor, incapacitatea, demisia sau recuzarea acestora, precum şi procedurile de urmat în caz de vacanţă în comisia de conciliere.

Comisia ţine prima sa şedinţă în termen de 60 de zile de la constituire sau în orice alt termen stabilit de părţi, când sunt stabilite datele următoarelor şedinţe.

Şedinţele comisiei au loc la sediul I.C.S.I.D. sau în orice alt loc ales de părţi în conformitate cu prevederile Convenţiei.

Preşedintele comisiei conduce audierile şi deliberările.

În absenţa unui acord contrar al părţilor, prezenţa unei majorităţi a membrilor comisiei este cerută pentru toate şedinţele comisiei.

Deliberările comisiei sunt secrete şi numai membrii comisiei participă la deliberări.

Hotărârile comisiei sunt luate cu majoritatea voturilor membrilor săi, abţinerea fiind considerată ca un vot negativ.

În ceea ce priveşte procedura de conciliere, aceasta urmează să aibă loc ţinând cont şi de poziţia exprimată de părţi şi va trebui să stabilească:

 • - numărul de membri ai comisiei cerut pentru constituirea cvorumului de şedinţă;
 • - limba sau limbile ce urmează a fi folosite în cadrul procedurii;
 • - probele, verbale sau scrise, pe care fiecare parte intenţionează să le folosească şi susţinerile scrise pe care fiecare parte intenţionează să le depună, precum şi termenele în care probele urmează a fi prezentate şi susţinerile scrise să fie depuse;
 • - numărul de copii pe care fiecare parte doreşte să le deţină de pe actele depuse de cealaltă parte.

Orice contestare a competenţei materiale a comisiei de conciliere trebuie ridicată de părţi în cel mai scurt timp posibil, comisia urmând a se pronunţa asupra acestei sesizări, comisia având posibilitatea de a se pronunţa şi din oficiu asupra competenţei sale materiale.

Dacă părţile se pun de acord asupra punctelor aflate în litigiu, comisia încheie litigiul şi întocmeşte propriul proces-verbal în care se face inventarul punctelor aflate în litigiu şi se ia act de acordul părţilor.

Dacă în orice fază a litigiului comisia apreciază că nu există nici o posibilitate a unui acord între părţi, ea încheie procedura după ce a notificat părţile şi a întocmit propriul proces-verbal în care se constată că diferendul a fost supus concilierii şi că părţile nu au ajuns la nici un acord.

În cazul în care una dintre părţi se abţine să participe la procedura de conciliere, comisa, după ce a notificat părţile, închide procedura de conciliere întocmind un proces-verbal în care constată că diferendul a fost supus concilierii şi că una din părţile în cauză nu a participat la conciliere.

Regulamentul de arbitraj

Regulamentul conţine prevederi privind organizarea şi funcţionarea tribunalului arbitral, prevederi privind procedura arbitrajului, conţinutul sentinţei arbitrale, interpretarea, revizuirea şi anularea sentinţei arbitrale.

Prevederile din Regulamentul de arbitraj sunt conforme cu principiile prevăzute în Convenţia pentru reglementarea diferendelor relative la investiţii între state şi persoane ale altor state (Convenţia).

Pentru cei interesaţi de modul de constituire şi de funcţionare a tribunalului arbitral, informaţiile se găsesc detaliate pe portalul I.C.S.I.D.

În litigiul arbitral fiecare parte va putea fi reprezentată sau asistată de agenţi, consilieri sau avocaţi ale căror nume şi împuterniciri vor fi notificate secretarului general al I.C.S.I.D., care va informa fără întârziere tribunalul arbitral şi cealaltă parte.

Regulamentul prevede o primă şedinţă preliminară privind procedura, în cadrul căreia părţile urmează a stabili:

 • - numărul de membri ai tribunalului necesar pentru constituirea cvorumului de valabilitate a şedinţelor;
 • - limba sau limbile ce urmează a fi utilizate în cadrul procedurii;
 • - numărul şi ordinea concluziilor, precum şi termenul în care ele trebuie să fie depuse;
 • - numărul de copii pe care fiecare parte doreşte să le aibă de pe actele oficiale depuse de cealaltă parte;
 • - posibilitatea de a se renunţa la procedura scrisă sau orală;
 • - modalităţile de împărţire a cheltuielilor aferente procedurii;
 • - modul de desfăşurare a audierilor.

Limbile oficiale agreate pentru derularea procedurii de arbitraj sunt engleza, spaniola şi franceza.

Dacă părţile aleg două limbi oficiale pentru procedură, actele oficiale pot fi depuse într-una din cele două limbi.

Una dintre cele două limbi poate fi folosită în cursul audierilor sub rezerva traducerii, dacă tribunalul solicită aceasta.

Ordinele date în cadrul procedurii, precum şi sentinţa sunt redactate în cele două limbi agreate, fiecare dintre cele două versiuni având valoare egală.

Procedura scrisă cuprinde:

 • - memoriul reclamantului;
 • - contramemoriul celeilalte părţi;
 • - răspunsul reclamantului;
 • - replica celeilalte părţi.

Memoriul cuprinde expunerea faptelor, temeiul de drept şi concluziile.

Contramemoriul, răspunsul sau replica trebuie să conţină punctele de vedere referitoare la admiterea sau contestarea faptelor prezentate în ultima procedură anterioară şi orice alte fapte suplimentare, observaţii privind considerentele în drept.

Procedura orală constă în audierea de tribunalul arbitral a părţilor, a agenţilor, consilierilor şi avocaţilor, a martorilor şi a experţilor.

Tribunalul stabileşte persoanele care vor putea lua parte la audieri, iar membrii tribunalului vor putea pune întrebări părţilor, agenţilor, consilierilor şi avocaţilor şi vor putea cere acestora explicaţii.

Părţile vor comunica tribunalului informaţii asupra probelor pe care ele intenţionează să le folosească şi asupra punctelor la care aceste probe se raportează.

Tribunalul se pronunţă asupra admisibilităţii probelor solicitate.

Orice parte poate, în orice moment al procedurii arbitrale, să solicite tribunalului arbitral adoptarea unor măsuri provizorii pentru conservarea drepturilor sale.

În absenţa unui acord contrar al părţilor, o parte poate prezenta o cerere adiţională sau reconvenţională legată direct de obiectul diferendului, cu condiţia ca această cerere să fie acoperită de acordul părţilor şi ca ea să intre sub incidenţa I.C.S.I.D.

Dacă una dintre părţi nu participă la derularea litigiului arbitral, cealaltă parte poate cere tribunalului să aibă în vedere documentele depuse pentru a pronunţa sentinţa.

Tribunalul arbitral notifică partea care nu a participat la litigiu, stabilindu-i un termen de graţie în interiorul căruia partea poate depune concluzii sau orice alte acte oficiale.

Sentinţa pronunţată de tribunalul arbitral este comunicată părţilor prin intermediul secretariatului general al I.C.S.I.D. şi ea este obligatorie pentru părţi în conformitate cu prevederile Convenţiei.

Regulamentul conţine dispoziţii speciale privind condiţiile în care părţile pot solicita interpretarea, revizuirea sau anularea sentinţei arbitrale.

În cazul în care o parte formulează cererea de interpretare, revizuire sau anularea sentinţei arbitrale, ea poate cere şi suspendarea executării sentinţei arbitrale până la soluţionarea noii cereri.

Regulamentul administrativ şi financiar

Din Regulamentul administrativ şi financiar, ce se regăseşte pe portalul I.C.S.I.D., apreciem că, de interes, sunt acele prevederi privind cheltuielile aferente litigiilor privind concilierea sau arbitrarea.

Regulamentul stabileşte drepturile ce se cuvin arbitrilor şi conciliatorilor.

Plata acestor drepturi, ale celor datorate experţilor solicitaţi de comisiile de conciliere sau de tribunalul arbitral, precum şi acelea aferente interpreţilor, traducătorilor, grefierilor sau secretarilor, este efectuată de I.C.S.I.D.

Pentru a se asigura aceste plăţi, părţile vor plăti anticipat sume ce sunt estimate că vor acoperi cheltuielile pentru funcţionarea comisiei de conciliere, respectiv a tribunalului arbitral, pentru o perioadă de la 3 la 6 luni.

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Fara comentarii

Scrie un comentariu