19 Februarie, 2018

Reglementarea din Codul civil privind ipoteca imobiliară se îmbunătăţeşte din mers!

Cu o zi înainte de intrarea în vigoare a noului Cod civil, în Monitorul oficial nr.696 din 30 septembrie a apărut Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.79/2011 – în vigoare de la 1 octombrie a.c. – prin care se aduc modificări la acte normative de punere în aplicare sau conexe.

În cele ce urmează, atragem atenţia asupra completărilor la regimul ipotecilor imobiliare.

■ Potrivit Legii nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul civil, prin “ipoteci imobiliare” în sensul titlului XI al cărţii a V-a a Codului civil se desemnează toate garanţiile reale imobiliare, indiferent de momentul şi de temeiul juridic al constituirii lor. Ipotecile mobiliare constituite înainte de data intrării în vigoare a Codului civil sunt supuse, în ceea ce priveşte condiţiile de valabilitate, dispoziţiilor legale existente la data constituirii lor.

Prin “ipoteci mobiliare” în sensul titlului XI al cărţii a V-a a Codului civil se desemnează toate garanţiile reale mobiliare care nu necesită deposedarea debitorului de bunul afectat garanţiei, indiferent de momentul şi de temeiul juridic al constituirii lor.

În cazul înstrăinării bunului ipotecat, în lipsă de dispoziţie contrară în contractul de ipotecă, debitorul ipotecar va depune preţul într-un cont bancar distinct şi îl va informa pe creditorul ipotecar cu privire la acesta. Creditorul ipotecar are dreptul să solicite informaţii de la banca deponentă cu privire la operaţiunile realizate de debitorul ipotecar asupra sumelor depuse în acest cont.

Dovada dreptului creditorului ipotecar de a prelua bunul deţinut de debitorul ipotecar, pe care îl urmăreşte, se face cu prezentarea unei copii a contractului de ipotecă mobiliară perfectat în condiţiile legii şi a unei copii a avizului de ipotecă eliberat de arhivă în condiţiile legii.

În orice moment după neîndeplinirea de către debitor a obligaţiei ipotecare şi fără a fi necesar să se încerce înainte intrarea în posesie prin mijloace proprii, creditorul poate apela la procedura preluării silite a bunului reglementată de art. 2.442 din Codul civil. Articolul la care se face trimitere prevede că un creditor poate solicita sprijinul executorului judecătoresc pentru a prelua bunul. În acest caz, cererea creditorului trebuie să fie însoţită de o copie de pe contractul de garanţie, de o descriere a bunului ce urmează a fi preluat şi, dacă este cazul, de o copie certificată de pe înscrierea ipotecii la arhivă. La solicitarea executorului judecătoresc, agenţii forţei publice sunt obligaţi să acorde tot sprijinul pentru preluarea bunului.

■ În ce priveşte executarea ipotecii mobiliare prin vânzarea bunului ipotecat prevăzută la art. 2.445 din Codul civil, O.U.G. nr.79/2011 a dispus introducerea unui nou text în Legea nr.71/2011, în sensul că încuviinţarea executării ipotecii imobiliare este de competenţa judecătoriei de la domiciliul sau, după caz, de la sediul creditorului. Opoziţia la executare este de competenţa judecătoriei care a încuviinţat vânzarea bunului mobil ipotecat. Mai consemnăm şi completarea potrivit căreia numirea administratorului bunului mobil ipotecat, precum şi opoziţia la preluarea bunului mobil în vederea administrării sunt de competenţa judecătoriei de la domiciliul sau, după caz, de la sediul creditorului.

Cu privire la notificarea vânzării, mai reamintim prevederile din Codul civil potrivit cărora într-o atare situaţie trebuie să se precizeze capitalul creanţei ipotecare şi, de asemenea, să se menţioneze, în mod generic, că la acesta se adaugă accesoriile. În cadrul cheltuielilor rezonabile făcute de creditor cu preluarea bunului ipotecat se includ şi despăgubirile pe care acesta le datorează.

În cazul în care creditorul a preluat bunul ipotecat în contul creanţei, creanţa ipotecară se stinge, iar creditorul nu mai poate exercita nicio acţiune personală şi nici nu îl mai poate urmări pe debitor, chiar dacă valoarea bunului preluat nu acoperă integral creanţa ipotecară.

■ Pentru opozabilitate, ipoteca unei creanţe garantate cu ipotecă imobiliară se înscrie în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare şi se notează în cartea funciară, potrivit prevederilor art. 902 alin. (2) pct. 15 din Codul civil. Semnalăm, în acest sens, modificările şi completările aduse de O.U.G. nr.71/2011 la Ordonanţa Guvernului nr.89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.298/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Amendamentele se referă, în principal, la:

- înregistrarea în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare a operaţiunilor privind ipotecile mobiliare, a operaţiunilor asimilate acestora, a altor drepturi prevăzute de lege, precum şi publicitatea operaţiunilor juridice prevăzute de lege;

- înregistrarea în arhivă a avizelor de înscriere de către operatori şi de agenţii acestora, precum şi condiţiile pentru obţinerea autorizaţiei de operator;

- accesarea arhivei numai prin intermediul aplicaţiilor software puse la dispoziţie de Corpul operatorilor şi avizate de Autoritatea de Supraveghere;

- dreptul  persoanelor juridice străine de a înfiinţa în România, în condiţiile legii, entităţi cu personalitate juridică având ca obiect de activitate înscrierea în arhivă a operaţiunilor prevăzute de lege.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu