21 Septembrie, 2019

Registrul calificărilor profesionale

În Monitorul Oficial nr. 238 din 28.03.2019 a fost publicată Metodologia de elaborare, actualizare și gestionare a Registrului național al calificărilor profesionale din România (RNCP).

Metodologia a fost aprobată prin ordin comun elaborat de Minsterul Educaţiei Naţionale şi Ministerul Muncii și Justiției Sociale nr. 3177/660/2019

Metodologia prevede că în Registru poate fi introdusă o nouă calificare numai dacă există cel puţin o ocupaţie în Clasificarea ocupațiilor din România, denumită în continuare COR, ce poate fi practicată cu respectiva calificare.

Registrul este publicat pe site-ul gestionat şi actualizat de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC). 

O nouă calificare se introduce în Registru prin preluarea calificărilor din Nomenclatorul calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, familiei și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 35/3.112/2004 și din Registrul național al calificărilor profesionale din educație și înscrierea lor în RNCP. Tehnic, Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC), împreună cu Ministerul Muncii și Justiției Sociale și comitetele sectoriale analizează fiecare calificare din nomenclatorul calificărilor și elaborează fișa calificării în baza căreia se va realiza introducerea calificării în RNCP. 

Introducerea calificărilor în Registru se face, de asemenea, pe baza standardului ocupațional/standardului de pregătire profesională recunoscut la nivel național. Pentru această categorie, ANC realizează fișa calificării și solicită avizul MMJS și al ministerului de resort privind introducerea calificării în RNCP, în maximum 30 de zile de la data deciziei de aprobare a standardului ocupațional/ordinului ministrului de aprobare a standardului de pregătire profesională. 

Cum funcţionează mecanismul de înscriere şi de actualizare 

- Lista calificărilor nou-introduse în RNCP se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii și justiției sociale și al ministrului educației naționale, la propunerea ANC.
- Ordinul se emite de două ori pe an, în lunile martie și septembrie ale anului calendaristic, sau ori de câte ori consideră necesar cele două ministere de resort.
- În termen de 10 zile de la publicarea ordinului în Monitorul Oficial, ANC înregistrează și publică în RNCP noile calificări.
- ANC poate emite o aprobare provizorie pentru introducerea unei noi calificări în RNCP, în perioadele dintre emiterea ordinelor comune ale ministrului educației naționale și ministrului muncii și justiției sociale, prin decizie a președintelui ANC.
- Calificările înscrise în RNCP se actualizează de fiecare dată când standardele ocupaționale/de pregătire profesională se revizuiesc conform dinamicii pieței muncii.
- Actualizarea calificării ca urmare a revizuirii informațiilor din standardul ocupațional/de pregătire profesională corespunzător poate presupune și redenumirea sau arhivarea calificării, în situația în care aceasta a fost revizuită într-un procent mai mare de 50%.
- Actualizarea RNCP ca urmare a revizuirii standardului ocupațional/de pregătire profesională se realizează de drept de către ANC pe baza standardului ocupațional/de pregătire profesională revizuit, în termen de maximum 30 zile de la data deciziei de aprobare a standardului ocupațional/ordinului ministrului de aprobare a standardului de pregătire profesională.
- ANC solicită comitetelor sectoriale confirmarea validității unei calificări înscrise în RNCP cel puțin o dată la 5 ani.

Aprobarea provizorie de actualizare a RNCP se realizează prin decizie a președintelui ANC. 

Arhivarea calificărilor

- Arhivarea unei calificări din RNCP poate fi solicitată de către angajatori, ministere, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, organizații sindicale, asociații patronale, asociații profesionale și furnizori de formare profesională și/sau alte instituții abilitate sau de reglementare.
- Activitatea de arhivare a calificării care nu mai este cerută pe piața muncii se realizează la solicitarea persoanelor juridice interesate, din rândul celor de mai sus, prin transmiterea către ANC a unei cereri de arhivare motivată şi fundamentată.
- Lista calificărilor care nu mai sunt cerute pe piața muncii și urmează a fi arhivate de ANC se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii și justiției sociale și al ministrului educației naționale, la propunerea ANC, ordin care se emite de două ori pe an, în lunile martie și septembrie ale anului calendaristic, sau ori de câte ori consideră necesar cele două ministere de resort.

Ai nevoie de Metodologia de elaborare, actualizare și gestionare a Registrului național al calificărilor profesionale din România? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu