Întrebare. Bună ziua. Care este regimul TVA pentru sumele achitate de o persoană impozabilă în numele şi în contul altei persoane şi care apoi se decontează acesteia? Mulțumesc.

Opinie.

 1. Potrivit art. 286 alin. (4) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ,,Art. 286 – (4) Baza de impozitare (a TVA) nu cuprinde următoarele:  (..) e) sumele achitate de o persoană impozabilă în numele şi în contul altei persoane şi care apoi se decontează acesteia, (..), precum şi sumele încasate de o persoană impozabilă în numele şi în contul unei alte persoane.  (..),,
 1. În aplicarea prevederilor art. 286 alin. (4) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, legiuitorul a emis punctul 31 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
 2. Potrivit art. 15 și art. 21 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele: ,,Art. 15. – (1) În cazul în care, eludându-se scopul legislaţiei fiscale, obligaţia fiscală nu a fost stabilită ori nu a fost raportată la baza de impozitare reală, obligaţia datorată şi, respectiv, creanţa fiscală corelativă sunt cele legal determinate. (2) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) sunt aplicabile prevederile art. 21. (..) Art. 21. – (1) Dacă legea nu prevede altfel, dreptul de creanţă fiscală şi obligaţia fiscală corelativă se nasc în momentul în care, potrivit legii, se constituie baza de impozitare care le generează sau în momentul la care contribuabilul/plătitorul este îndreptăţit, potrivit legii, să ceară restituirea. (2) Potrivit alin. (1), se naşte dreptul organului fiscal de a stabili şi a determina obligaţia fiscală datorată sau dreptul contribuabilului/plătitorului de a solicita restituirea.,,

Temei legal:

 • Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare;
 • Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul MFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;
 • Ordinul MFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.

 

www.lege5.ro

Rapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here