Parlamentul a emis Legea nr. 187/2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 13/2013 privind serviciile poştale.

Publicată în Monitorul oficial nr. 394/2013, legea intră în vigoare la 4 iulie, aducând o serie de amendamente la ordonanţa de urgenţă pe care o aprobă.
Aşa cum arătam într-un material anterior pe această temă, instituirea pieţei interne comunitare a serviciilor poştale a fost realizată din punct de vedere juridic în 2008, prin adoptarea Directivei 2008/6/CE care stabileşte cadrul de reglementare pentru definiţia, între altele, a obligaţiilor de serviciu universal şi a principiilor de tarifare, instituind norme comune pentru transparenţa contabilă pentru furnizorii serviciului universal şi garantând conformitatea cu standardele de serviciu.
Cadrul comunitar pentru serviciile poştale ale Uniunii Europene este prezentat în Directiva 97/67/CE, modificată de Directivele 2002/39/CE şi 2008/6/CE, care constituie ultimul pas al reformei poştale în cadrul Uniunii Europene, începută în 1992 printr-o carte verde. Directiva 97/67/CE a iniţiat procesul de liberalizare, consolidat prin Directiva 2002/39/CE, şi deschiderea treptată a pieţei.
Această directivă a stabilit un calendar pentru liberalizarea treptată în două etape:
– 1 ianuarie 2003 pentru scrisorile cu greutatea mai mică de 100 g (sau cele ale sau al căror tarif de prezentare este de peste trei ori mai mare decât tariful pentru o scrisoare normală) şi
– 1 ianuarie 2006 pentru scrisorile cu greutatea mai mică de 50 g (sau cele ale căror tarif de prezentare este de peste două ori şi jumătate mai mare decât tariful pentru o scrisoare normală).

Directiva 2008/6/CE
a stabilit termenul de deschidere completă a pieţei în 31 decembrie 2010 pentru majoritatea statelor membre (95 % din piaţa poştală a Uniunii Europene ca volum) şi în 31 decembrie 2012 pentru celelalte state membre.
Statele membre aveau obligaţia să pună în aplicare dispoziţiile legislative, de reglementare şi administrative necesare pentru aducerea la îndeplinire a acestei directive cel târziu până la 31 decembrie 2010.

Prin derogare de la obligaţia menţionată anterior, statele membre au decis să invoce dreptul de a amâna punerea în aplicare a Directivei 2008/6/CE până la 31 decembrie 2012.

LIBERALIZAREA ÎN ROMÂNIA

În România, cu o întârziere de aproape trei luni faţă de termenul ultim comunitar, Executivul a adoptat Ordonanţa de urgenţă nr. 13/2013, publicată în Monitorul oficial nr. 139 din 15.03.2013, act normativ care reglementează activitatea de servicii poştale.

CE MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI SUNT ADUSE LA OUG NR. 13/2013?

Recent, actul normativ de reglementare a fost aprobat prin Legea nr. 187/2013, dar cu o serie de modificări, dintre care le semnalăm pe cele mai relevante pentru utilizatorii LegeStart.

• Furnizorii de servicii poştale au obligaţia de a contribui la cheltuielile administrative ale autorităţii de reglementare, prin plata unui tarif de monitorizare conform prevederilor cap. X “Tariful de monitorizare” din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012.
mrp1Sursa foto: Lege5 Online

Orice furnizor de servicii poştale care asigură condiţiile prevăzute în ordonanţa de urgenţă pentru prestarea serviciilor poştale din sfera serviciului universal poate fi desemnat ca furnizor de serviciu universal pentru prestarea unuia sau mai multor servicii din sfera serviciului universal, pe întreg teritoriul naţional ori doar pe o parte a acestuia, astfel încât să se asigure acoperirea întregului teritoriu, pentru o perioadă suficientă care să asigure viabilitatea economică a serviciilor furnizate, dar nu mai mult de 10 ani.

• Orice drepturi speciale sau exclusive privind furnizarea de servicii poştale încetează, în condiţile respectării drepturile furnizorului de serviciu universal, respectiv:
– dreptul de a acţiona în relaţiile internaţionale în calitate de furnizor de serviciu universal şi de a încheia acorduri operaţionale în această calitate;
dreptul de a utiliza formularele internaţionale specifice, prevăzute în acordurile internaţionale la care România este parte.
mrp2
• În cazul în care estimează că din furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal rezultă un cost net care constituie o sarcină injustă pentru furnizorii de serviciu universal, autoritatea de reglementare va decide să compenseze costul net prin intermediul unui mecanism de partajare a acestui cost între furnizorii de servicii poştale şi/sau utilizatori şi, atunci când este cazul, din fonduri publice.

» Modificări: În stânga este forma veche a art. 22 alin. (1), iar în dreapta este forma nouă a acestuia.
(Atenţie! Urmărirea modificărilor legislative (la nivel de paragrafe) este o facilitate disponibilă numai pentru abonaţii Lege5 Online. Alege un abonament de aici →)
psp1Sursa foto: Lege5 Online

• În ce priveşte mecanismul de compensare, legea de aprobare vine cu precizări noi, potrivit cărora:
– În măsura în care sumele care ar putea fi colectate din contribuţii ale furnizorilor de servicii poştale şi/sau ale utilizatorilor, în condiţiile stabilirii unui cuantum al contribuţiilor rezonabil şi care să nu aducă atingere viabilităţii economice a furnizorilor, sunt insuficiente, diferenţa dintre costul net determinat şi aceste sume se suportă din fonduri publice.
– În acest scop, dacă autoritatea de reglementare previzionează existenţa unei diferenţe între costul net determinat şi suma colectată prin mecanismul de partajare a costului între furnizorii de servicii poştale şi/sau utilizatori, aceasta o comunică Ministerului Finanţelor Publice, până la data de 15 septembrie a fiecărui an, iar Ministerul Finanţelor Publice are obligaţia introducerii acesteia în proiectul legii bugetului de stat pentru anul următor.
– Autoritatea de reglementare stabileşte şi comunică Ministerului Finanţelor Publice condiţiile în care se virează furnizorilor de serviciu universal diferenţa determinată, iar Ministerul Finanţelor Publice are obligaţia de a vira furnizorilor de serviciu universal aceste sume, în termen de 30 de zile de la data comunicării condiţiilor stabilite de autoritatea de reglementare.
mrp4
• Legea de aprobare a eliminat posibilitatea de subvenţionare încrucişată de către furnizorul de serviciu universal între serviciile din sfera serviciului universal şi care, în forma iniţială a ordonanţei de urgenţă, se putea realiza în condiţiile respectării principiilor de concurenţă.
• Răspunderea pentru furnizarea serviciilor poştale. În forma aprobată prin lege, actul normativ prevede, în această materie, astfel cum este tratată în art. 38, următoarele:   
“(1) În cazul pierderii totale sau parţiale, distrugerii totale sau parţiale ori al deteriorării trimiterii poştale, furnizorul de servicii poştale răspunde pentru paguba pricinuită, dacă aceste împrejurări au survenit între momentul depunerii trimiterii şi momentul livrării la destinatar.
(2) Utilizatorul care se consideră prejudiciat, în condiţiile alin. (1), prin prestarea necorespunzătoare a serviciului de către furnizorul de servicii poştale poate adresa acestuia o reclamaţie prealabilă. Reclamaţia prealabilă poate fi adresată de către expeditor sau de către destinatar.
(3) Termenul de introducere a reclamaţiei prealabile adresate furnizorului de servicii poştale este de 6 luni şi se calculează de la data depunerii trimiterii poştale.
(4) Furnizorul de servicii poştale are obligaţia de a soluţiona reclamaţia prealabilă în termen de 3 luni de la data introducerii acesteia.
ATENŢIE – TEXT MODIFICAT!: “(5) Furnizorul de serviciu universal are obligaţia de a păstra, timp de cel puţin 18 luni de la data depunerii, trimiterile poştale care fac obiectul serviciilor din sfera serviciului universal pe care nu a putut să le livreze.
» Modificări: În stânga este forma veche a art. 38 alin. (5), iar în dreapta este forma nouă a acestuia.
psp2
ATENŢIE – TEXTE NOI!: 
“(6) Termenele prevăzute la alin. (3)-(5) se aplică şi în cazul trimiterilor poştale internaţionale, dacă prin acordurile internaţionale la care România este parte nu se prevede altfel.
(7) Termenul de păstrare a trimiterilor poştale în alte cazuri decât cel prevăzut la alin. (5) se stabileşte prin contractul încheiat de furnizorul de servicii poştale cu utilizatorii, fără a putea fi mai mic de 9 luni de la data depunerii trimiterii poştale.
• Dreptul la despăgubire. Şi dispoziţiile în această materie au fost modificate, astfel că:   
– Expeditorul are dreptul la o despăgubire corespunzătoare pentru prejudiciul cauzat prin pierderea, furtul, distrugerea totală sau parţială ori prin deteriorarea trimiterii, despăgubire prevăzută la art. 42. Pagubele indirecte şi beneficiile nerealizate nu se despăgubesc.
» Modificări: În stânga este forma veche a art. 41 alin. (1), iar în dreapta este forma nouă a acestuia.
psp3
– Sumele a căror plată sau rambursare nu a fost reclamată de către cei în drept, în termen de 6 luni de la data depunerii acestora, rămân definitiv câştigate furnizorilor de servicii poştale.

– Trimiterile poştale care nu au putut fi livrate destinatarilor şi nici expeditorilor devin proprietatea furnizorului de servicii poştale, după expirarea termenului de păstrare stabilit potrivit art. 38 alin. (5) sau (7), după caz.

mrp7
Există şi alte modificări aduse de Legea nr. 187/2013, iar acestea pot fi urmărite pe Lege5.ro. Lege5 Online este noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here