26 August, 2019

Regimul agentului de muncă temporară

MMFPS a iniţiat un proiect de hotărâre de Guvern care priveşte condiţiile de funcţionare, precum şi procedura de autorizare a agentului de muncă temporară. Proiectul de act normativ este deschis pentru sugestii şi propuneri până la data de 18 iunie a.c., pe site-ul Internet al ministerului.

■ In ce priveşte situaţia actuală, Nota de fundamentare a propunerii arată că, în prezent, reglementarea muncii prin agent de muncă temporară îşi are sediul materiei în prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 938/2004 privind condiţiile de înfiinţare, funcţionare, precum şi procedura de autorizare a agentului de muncă temporară

Având în vedere că, prin ultimele modificări ale Legii nr. 53/2003 – Codul muncii (Legea nr.40/2011) a fost revizuită în mod semnificativ instituţia agentului de muncă temporară, pentru o mai bună corelare sistematică a textelor este necesară de asemenea şi revizuirea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 938/2004.

Ţinând cont de cerinţele imperative ale Directivei 2008/104/CE privind munca prin agent de muncă temporară, a fost elaborat actualul proiect de hotărâre care reglementează condiţiile de funcţionare şi procedura de autorizare ale agentului de muncă temporară.

Analiza pieţei muncii şi a numărului de contracte de muncă temporară înregistrate la Inspectoratele Teritoriale de Muncă a relevat faptul că actualul cadru normativ care reglementează munca prin agent de muncă temporară nu a constituit un stimulent pentru utilizarea acestor forme de ocupare.

Proiectul de hotărâre de Guvern privind condiţiile de funcţionare, precum şi procedura de autorizare a agentului de muncă temporară reprezintă o prioritate stabilită în calendarul legislativ al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

Schimbări preconizate. Proiectul de hotărâre de Guvern privind condiţiile de funcţionare, precum şi procedura de autorizare a agentului de muncă temporară are în vedere următoarele aspecte:

● Instituţia agentului de muncă temporară a fost revizuită complet în conformitate cu dispoziţiile Directivei 2008/104/CE privind munca prin agent de muncă temporară:

- revizuirea noţiunilor şi a condiţiilor de funcţionare are în vedere concordanţa cu prevederile Directivei 2008/104/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind munca prin agent de muncă temporară;

- eliminarea oricăror restricţii sau interdicţii în utilizarea muncii prin agent de muncă temporară reprezintă o consecinţă a aplicării art. 4 din Directivă,

● A fost clarificată prevederea privind capacitatea de coordonare şi control asupra salariaţilor temporari – care aparţine Utilizatorului – care are ca scop evitarea confuziilor apărute deseori în practică cu privire la calitatea de angajator a utilizatorului şi/sau a agentului de muncă temporară.

● Clarificarea domeniului de aplicare a cadrului legal:

- se aplică persoanelor care au încheiat un contract de muncă temporară cu un agent de muncă temporară şi care sunt puşi la dispoziţia unor utilizatori pentru a lucra temporar sub supravegherea şi conducerea acestora;

- se aplică tuturor persoanelor juridice, publice sau private, autorizate ca agenţi de muncă temporară sau utilizatorilor care desfăşoară activităţi economice indiferent dacă au sau nu un scop lucrativ.

● Eliminarea posibilităţii acordării autorizaţiei de funcţionare pe perioadă nelimitată agenţilor de muncă temporară care şi-au desfăşurat activitatea neîntrerupt o perioadă de 4 ani;

● Emiterea autorizaţiei de funcţionare a AMT de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin direcţia sa de specialitate;

● Majorarea garanţiei financiare de la 25 la 40 de salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată;

● Modificarea indicatorului în funcţie de care se calculează taxa de autorizare: având în vedere dispoziţiile OUG nr.11/2011 privind utilizarea indicatorului de referinţă câştigul salarial mediu brut în actele normative din domeniul muncii şi protecţiei sociale, „salariul mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat” se înlocuieşte cu „câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat”

● Precizarea expresă a numărului de luni (24) anterioare datei formulării cererii de autorizare pentru care solicitantul să nu aibă aplicate sancţiuni pentru încălcarea repetată a prevederilor legislaţiei muncii, comerciale şi fiscale; (sancţiunile care fac obiectul unor procese aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti nu vor fi luate in considerare, în ceea ce priveşte cererea de autorizare, până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a cauzelor respective)

● Modificarea de la 5 la 30 zile calendaristice a termenului în care AMT care deţine o autorizaţie de funcţionare valabilă, este obligat să comunice AJPS orice modificare privind denumirea, sediul, înfiinţarea de subunităţi fără personalitate juridică;

● Precizarea expresă a faptului că toate condiţiile de bază de angajare şi de muncă aplicabile salariaţilor temporari sunt, pe durata misiunii de muncă temporară la un utilizator, cel puţin acelea care s-ar aplica salariaţilor în cazul în care aceştia ar fi fost recrutaţi direct de către utilizatorul respectiv pentru a ocupa acelaşi loc de muncă;

● Abrogarea acelei obligaţii a AMT potrivit căreia aceştia trebuiau să menţioneze în mijloacele de promovare şi informare a activităţilor desfăşurate elementele necesare care să permită identificarea lor ca agent de muncă temporară, inclusiv seria, numărul şi data emiterii autorizaţiei de funcţionare, precum şi numărul de înregistrare în Registrul naţional de evidenţă a agenţilor de muncă temporară autorizaţi.

● Eliminarea posibilităţii pentru AMT căruia i s-a retras autorizaţia de funcţionare de a solicita o nouă autorizaţie după o perioadă de un an de la data retragerii acesteia;

● Introducerea unor noi sancţiuni contravenţionale şi penale. (sancţionarea contravenţională, conform Codului muncii, a agentului de muncă temporară care pune la dispoziţia unui utilizator până la 5 persoane fără încheierea unui contract de muncă temporar);

● Introducerea obligativităţii ca AMT care au fost autorizaţi în temeiul H.G. nr. 938/2004 să obţină o nouă autorizaţie, conform prevederilor prezentei hotărâri;

De asemenea, au fost reformulate o serie de prevederi pentru o actualizare cu cadrul legislativ general şi pentru a permite o mai bună sistematizare a normelor legislative, precum şi pentru eliminarea textelor confuze şi ambigue.

Sursa: MMFPS

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu