18 Februarie, 2018

Redevenţa pentru copia privată – o decizie interesantă a Curţii de Justiţie a UE

Aplicarea nediferenţiată a unei redevenţe pentru copia privată în privinţa celei dintâi vânzări a suporturilor de înregistrare poate să fie compatibilă, în anumite condiţii, cu dreptul Uniunii. În plus, în anumite condiţii, se poate prezuma că suporturile de înregistrare vândute unor persoane private vor fi utilizate în scopuri personale – a decis Curtea de Justiţie a Uniunii Europene în hotărârea sintetizată mai jos.

Potrivit dreptului Uniunii, statele membre acordă, în principiu, autorilor, artiştilor, producătorilor şi organismelor de radiodifuziune şi televiziune dreptul exclusiv de a autoriza sau de a interzice reproducerea operelor lor, a fixărilor interpretărilor sau execuţiilor lor, a fonogramelor lor, a filmelor lor, precum şi a fixărilor programelor difuzate prin unde radio.

Cu toate acestea, statele membre pot să prevadă excepţii sau limitări de la aceste drepturi exclusive. Astfel, ele pot autoriza printre altele realizarea de copii private. Un stat membru care a utilizat această posibilitate trebuie însă să asigure faptul că titularii drepturilor privesc o „compensaţie echitabilă”. Aceasta urmăreşte să despăgubească titularii de drepturi pentru reproducerea, fără autorizaţie, a operelor lor sau a altor obiecte protejate.

În Austria, compensaţia echitabilă ia forma unei redevenţe pentru copia privată, care se aplică cu ocazia primei vânzări a suporturilor de înregistrare care pot fi utilizate pentru reproducere, precum CD-urile şi DVD-urile neînregistrate, cardurile de memorie şi playerele MP3 (redevenţă denumită „remuneraţia pentru casete neînregistrate”).

Austro-Mechana, o societate de gestiune colectivă a drepturilor de autor, a chemat în judecată Amazon în faţa Tribunalului Comercial din Viena pentru plata remuneraţiei pentru casete neînregistrate corespunzătoare suporturilor de înregistrare vândute în Austria în perioada 2002 -2004. Aceasta a pretins suma de 1.856.275 de euro pentru primul semestru al anului 2004 şi a solicitat ca Amazon să fie somată să furnizeze datele contabile necesare pentru a-i permite să îşi cuantifice creanţa pentru restul perioadei. Tribunalul comercial a admis cererea de somaţie şi a amânat decizia în ceea ce priveşte cererea de plată. Această hotărârea a fost confirmată în apel. În aceste condiţii, Amazon, care consideră că remuneraţia austriacă pentru casete neînregistrate este contrară dreptului Uniunii pentru mai multe motive, a sesizat Curtea Supremă din Austria.

Acestă instanţă a solicitat în prealabil Curţii de Justiţie să se pronunţe cu privire la interpretarea dispoziţiilor pertinente ale dreptului Uniunii.

Cu privire la aplicarea nediferenţiată a remuneraţiei pentru casete neînregistrate în Austria în cazul celei dintâi vânzări a unui suport de înregistrare şi la existenţa posibilităţii de a obţine rambursarea în anumite situaţii, Curtea aminteşte în această privinţă că dreptul Uniunii nu permite aplicarea redevenţei pentru copia privată în cazurile în care utilizarea nu urmăreşte în mod vădit realizarea unor astfel de copii.

Cu toate acestea, în anumite condiţii, dreptul Uniunii nu se opune unui astfel de sistem general de aplicare însoţit de posibilitatea de rambursare în situaţiile în care utilizarea nu urmăreşte realizarea de copii private.

Este astfel de competenţa Curţii Supreme să verifice în speţă, ţinând seama de împrejurările specifice sistemului austriac şi de limitele impuse prin dreptul Uniunii, dacă dificultăţi practice justifică un astfel de sistem de finanţare a compensaţiei echitabile şi dacă acest drept la rambursare este efectiv şi nu face ca restituirea redevenţei plătite să fie excesiv de dificilă.

Cu privire la posibilitatea de a prezuma utilizarea în scopuri personale a suporturilor de înregistrare vândute unor persoane private Curtea constată că se poate prezuma juris tantum că persoanele private utilizează suporturile de înregistrare în scopuri personale, în măsura în care sunt îndeplinite două condiţii:

- dificultăţi practice în legătură cu determinarea scopului personal al utilizării suporturilor în cauză justifică stabilirea unei astfel de prezumţii;
- această prezumţie nu are ca rezultat impunerea redevenţei pentru copia privată în ipoteze în care aceste suporturi sunt utilizate în mod vădit în alt scop decât cel personal.

Cu privire la faptul că jumătate din veniturile obţinute din remuneraţia pentru casete neînregistrate nu sunt plătite direct titularilor compensaţiei echitabile, ci unor instituţii sociale şi culturale înfiinţate în beneficiul lor, Curtea observă că acest lucru nu permite excluderea dreptului la compensaţia echitabilă sau a redevenţei pentru copia privată destinată finanţării acesteia, în măsura în care titularii dreptului beneficiază în mod efectiv de aceste instituţii sociale şi culturale şi modalităţile de funcţionare a acestor instituţii nu sunt discriminatorii, aspect a cărui verificare este de competenţa Curţii Supreme.

Cu privire la neluarea în considerare a unei redevenţe pentru copia privată plătită deja în alt stat membru, Curtea răspunde că obligaţia de a achita o redevenţă precum remuneraţia pentru casete neînregistrate nu poate fi exclusă pentru faptul că o redevenţă similară a fost deja plătită în alt stat membru. Astfel, persoana care a plătit în prealabil această redevenţă într-un stat membru care nu este competent din punct de vedere teritorial să o aplice poate să solicite restituirea acesteia, în conformitate cu dreptul său intern.

Răspunsurile date de CJUE la întrebările preliminare au făcut obiectul Hotărârii C-521/11 în cauza Amazon.com International Sales şi alţii, din 11 iulie 2013.

Reglementări în materie

- în dreptul comunitar: Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor şi drepturilor conexe în societatea informaţională;
- în legislaţia românească: Legea nr. 8/1996, publicată în Monitorul oficial nr. 60/1996.

Notă: Legislaţia europeană şi jurisprudenţa europeană pot fi consultate în Lege5 Online, însă acestea sunt disponibile doar pentru abonaţii Lege5.

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu