21 August, 2017

Recuperarea de creanţe este o activitate scutită de TVA?

Potrivit art. 141 din Codul fiscal, sunt scutite de TVA anumite prestări de servicii de natură financiar-bancară, dintre care am ales să ne referim la acordarea şi negocierea de credite, precum şi administrarea creditelor de către persoana care le acordă, pentru a semnala situaţiile diferite care pun în discuţie scutirea de taxă.

Alineatul (2) al articolului 141 din Cod nominalizează – la litera a) –, ca fiind scutite de taxă,  prestările următoarelor servicii de natură financiar-bancară:

1. acordarea şi negocierea de credite, precum şi administrarea creditelor de către persoana care le acordă;

2. negocierea garanţiilor de credit ori a altor garanţii sau orice operaţiuni cu astfel de garanţii, precum şi administrarea garanţiilor de credit de către persoana care acordă creditul;

3. tranzacţii, inclusiv negocierea, privind conturile de depozit sau conturile curente, plăţi, viramente, creanţe, cecuri şi alte instrumente negociabile, exceptând recuperarea creanţelor;

4. tranzacţii, inclusiv negocierea, privind valuta, bancnotele şi monedele utilizate ca mijloc legal de plată, cu excepţia obiectelor de colecţie, şi anume monede de aur, argint sau din alt metal ori bancnote care nu sunt utilizate în mod normal ca mijloc legal de plată sau monede de interes numismatic;

5. tranzacţii, inclusiv negocierea, dar exceptând administrarea sau păstrarea în siguranţă, cu acţiuni, părţi sociale în societăţi comerciale sau asociaţii, obligaţiuni garantate şi alte instrumente financiare, cu excepţia documentelor care stabilesc drepturi asupra bunurilor;

6. administrarea de fonduri speciale de investiţii.

Ca regulă genera, vrem să atragem atenţia că, potrivit Normelor de aplicare, pentru a se califica drept operaţiuni scutite de taxă, serviciile externalizate trebuie să fie servicii distincte care să îndeplinească caracteristicile specifice şi esenţiale ale serviciului principal scutit de taxă.

Scutirile se aplică numai în funcţie de natura serviciilor, şi nu de statutul persoanei care le prestează sau căreia îi sunt prestate. Serviciile externalizate aferente operaţiunilor prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, precum serviciile de marketing, cercetare, serviciile juridice, serviciile de contabilitate şi/sau de audit, nu se cuprind în sfera operaţiunilor scutite de taxă.

În continuare, referitor la operaţiunile de la punctul 1 – câteva precizări din Norme:

- În ceea ce priveşte negocierea în operaţiuni financiar-bancare, prin această operaţiune se presupune că se asigură toate demersurilor necesare pentru ca cele două părţi direct implicate, respectiv clientul şi prestatorul de servicii financiar-bancare, să intre în relaţie contractuală. Ca atare, simpla culegere, prelucrare a datelor şi furnizare a rezultatelor nu reprezintă negociere în operaţiuni financiar-bancare.

- Revenind la “acordarea de credite”, ca operaţiune scutită de taxă, este bine de reţinut că, printre altele, se cuprind aici şi împrumuturile acordate de asociaţi/acţionari societăţilor comerciale în vederea asigurării resurselor financiare ale societăţii comerciale, împrumuturile garantate cu bunuri imobile, inclusiv împrumuturile ipotecare, împrumuturile garantate cu bunuri mobile corporale, inclusiv împrumuturile acordate de casele de amanet.

- În schimb, componentele de finanţare din cadrul vânzărilor de bunuri cu plata în rate sau din cadrul operaţiunilor de leasing nu se cuprind în sfera operaţiunilor scutite, aceste componente reprezentând o parte a remuneraţiei pentru respectivele bunuri sau servicii.

Referitor la operaţiunile de la punctul 3:

- Se cuprind în sfera operaţiunilor scutite servicii precum depozitarea, transferul şi retragerea banilor către sau din conturile bancare, inclusiv prin mijloace electronice, transferul de fonduri dintr-un cont specific în alte mijloace băneşti, precum carduri telefonice şi alte mijloace prin care se poate face plata pentru bunuri şi servicii.

- Tot aici intră şi servicii auxiliare, precum verificarea plăţilor, eliberarea extraselor de cont duplicat, punerea la dispoziţia clienţilor băncii, la cererea acestora, a copiilor mesajelor SWIFT legate de plăţile acestora.

- Precizarea că, din operaţiunile prezentate la acelaşi punct 3 nu este scutită de taxă recuperarea creanţelor, această excepţie se aplică în funcţie de natura operaţiunii, indiferent de terminologia utilizată, respectiv recuperare de creanţe sau factoring.

Astfel, trebuie reţinut că în situaţia în care, conform contractului, scopul operaţiunii nu îl constituie recuperarea de creanţe, ci acordarea unui credit, societatea care preia creanţele aferente unui credit acordat asumându-şi poziţia creditorului, operaţiunea este scutită de taxa pe valoarea adăugată, nefăcând obiectul excepţiei.

Cu alte cuvinte, este scutită de TVA operaţiunea prin care o societate se pune în situaţia de creditor, prin faptul că preia creanţele aferente unui credit acordat.

Vom rezerva un material viitor pentru a discuta despre clasificarea operaţiunilor de creanţe, în funcţie de contractul încheiat între părţi.

Despre autor  ⁄ Mihai Sintescu

Mihai Sintescu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Articole similare

Fara comentarii

Scrie un comentariu