22 Aprilie, 2019

Recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit: Ce informaţii trebuie să ştim?

Prin Ordinul preşedintelui ANAF nr. 2365/2014 a fost aprobată Procedura privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit, precum şi referatul privind recalcularea – model şi conţinut.

Procedura este în vigoare din 20 august 2014, data publicării în Monitorul Oficial nr. 615/2014.

Natura veniturilor şi situaţii care pot genera recalcularea

Recalcularea plăţilor anticipate se poate face pentru venituri rezultate din activităţi independente, activităţi agricole, piscicultură, silvicultură, cedarea folosinţei bunurilor sau cedarea folosinţei bunurilor în scop turistic.

Recalcularea plăţilor anticipate, stabilite prin decizie de impunere, poate fi generată de:

- rezilierea, în cursul anului fiscal, a contractelor de închiriere, pentru care chiria este exprimată în lei, în cazul persoanelor care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendă. Pentru situaţiile în care intervin modificări ale clauzelor contractuale, cu excepţia rezilierii, în cursul anului fiscal, a contractelor încheiate între părţi în care chiria este exprimată în lei, plăţile anticipate de impozit vor fi luate în calcul la stabilirea impozitului anual datorat;

- încetarea activităţii în cursul anului fiscal sau suspendarea temporară a acesteia, potrivit legislaţiei în materie, în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente, din activităţi agricole impuse în sistem real, din silvicultură şi din piscicultură;

- corecţia normelor de venit ca urmare a încetării activităţii în cursul anului, a întreruperii temporare a acesteia, potrivit pct. 45 din titlul III din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, dat în aplicarea art. 49 din Codul fiscal, precum şi în situaţia dobândirii/pierderii calităţii de salariat. Potrivit pct. 45 din titlul III din Norme, în cazul întreruperilor temporare de activitate în cursul anului, datorate unor accidente, spitalizării şi altor cauze obiective, inclusiv cele de forţă majoră, normele de venit se reduc proporţional cu perioada nelucrată, la cererea contribuabililor. În situaţia încetării activităţii în cursul anului, respectiv a întreruperii temporare, persoanele fizice autorizate şi asociaţiile fără personalitate juridică sunt obligate să depună autorizaţia de funcţionare şi să înştiinţeze în scris, în termen de cinci zile, organele fiscale în a căror rază teritorială aceştia îşi desfăşoară activitatea. În acest sens se va anexa, în copie, dovada din care să rezulte depunerea autorizaţiei;

- depăşirea numărului de camere camere de închiriat în cursul anului fiscal de către persoanele care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una şi cinci camere inclusiv, impuse pe baza normelor de venit;

- completarea obiectului de activitate, în cursul anului fiscal, cu una sau mai multe activităţi impuse pe baza normelor de venit de către contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente impuse pe baza normelor de venit;

- completarea obiectului de activitate, în cursul anului fiscal, în cazul contribuabililor care realizează venituri din activităţi independente impuse pe baza normelor de venit, cu una sau mai multe activităţi care nu sunt incluse în Nomenclatorul activităţilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit.

Procedura de urmat

Recalcularea plăţilor anticipate se efectuează la solicitarea contribuabilului, de către compartimentul cu atribuţii privind gestionarea declaraţiilor fiscale ale persoanelor fizice din cadrul organului fiscal competent.

Solicitarea se face de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia, desemnat potrivit legii, pe baza formularului 220 “Declaraţia privind venitul estimat/norma de venit”, în care se bifează căsuţa “Recalcularea plăţilor anticipate”.

Formularul va fi însoţit de documente justificative din care rezultă situaţia contribuabilului: documente din care să rezulte rezilierea contractelor de închiriere (acordul de reziliere a contractului încheiat între părţi, declaraţia pe propria răspundere etc.), documente care atestă încetarea activităţii şi/sau suspendarea temporară a activităţii, documente care atestă întreruperea temporară a activităţii sau alte documente care atestă situaţia contribuabilului şi care justifică solicitarea privind recalcularea plăţilor anticipate.

În situaţia în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, la asociatul desemnat prin contractul de asociere are obligaţia depunerii, la organul fiscal la care asocierea este înregistrată în evidenţa fiscală, a formularului 223 “Declaraţie privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale”, în care se bifează căsuţa “Recalcularea plăţilor anticipate”.

Termene de depunere

În vederea recalculării plăţilor anticipate, formularul 220 se depune astfel:

- în termen de cinci zile de la data rezilierii contractului de închiriere sau de la data apariţiei uneia dintre situaţiile pentru care se poate solicita corecţia venitului net stabilit pe baza normelor de venit;

- în termen de 15 zile de la data încetării activităţii sau suspendării temporare a acesteia, în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente, din activităţi agricole, impuse în sistem real, din silvicultură şi/sau din piscicultură;

- în termen de 15 zile de la depăşirea numărului de cinci camere de închiriat în cursul anului fiscal, de către contribuabilii care realizează venituri din închirierea în scop turistic;

- în termen de 15 zile de la completarea obiectului de activitate cu activităţi noi.

În situaţia în care formularul 220 se depune după expirarea termenelor menţionate, mai puţin în situaţia completării obiectului de activitate cu activităţi noi, organul fiscal procedează la recalcularea plăţilor anticipate de la data depunerii acestuia.

Solicitarea privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit se soluţionează de compartimentul cu atribuţii privind gestionarea declaraţiilor fiscale ale persoanelor fizice din cadrul organului fiscal competent, în termen de 15 zile de la data primirii formularului 220 “Declaraţia privind venitul estimat/norma de venit”.

————————————(P)————————————

Legislaţia românească este accesibilă în Lege5 - soft de documentare legislativă disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile.

Destinat atât specialiştilor, cât şi novicilor, Lege5 este bazat pe un motor de căutare performant şi uşor de folosit. Totodată, Lege5 oferă o bază de date (actualizată constant) ce acoperă atât legislaţia românească şi europeană, cât şi jurisprudenţa românească şi europeană. Baza include gratuit toate documentele publicate în Monitorul Oficial, dar şi achiziţii publice, modele şi formulare.

Află mai multe despre Lege5 de AICI.

L5S

Foto articol: Free Images

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu