20 Aprilie, 2019

Răspunderea solidară a codebitorilor privind obligaţiile fiscale: S-au actualizat procedurile

În scopul stabilirii răspunderii solidare cu debitorul a persoanelor fizice şi juridice prevăzute prin art. 27 din Codul de procedură fiscală, organul fiscal întocmeşte o decizie în care se precizează motivele de fapt şi de drept pentru care este angajată răspunderea persoanei în cauză. Decizia, aprobată de conducerea organului fiscal, constituie titlu de creanţă privind obligaţia la plată a persoanei răspunzătoare.

Faţă de aceste dispoziţii de principiu, Instrucţiunile privind aplicarea procedurii de angajare a răspunderii solidare, aprobate prin OPANAF nr. 127/2014 au fost recent modificate şi completate prin OPANAF nr. 2869/2014, publicat în Monitorul Oficial nr. 693/2014, în vigoare începând cu data de 23 septembrie 2014.

Contestarea deciziei de angajare a răspunderii solidare

Codebitorul care a primit decizia prin care i-a fost anunţată răspunderea solidară are la dispoziţie 30 de zile de la comunicare pentru a o contesta, depăşirea termenului însemnând decăderea din acest drept. După soluţionarea contestaţiei pe cale administrativă, o nouă contestaţie poate fi depusă la sediul instanţei judecătoreşti competente, pentru soluţionare prin contencios administrativ.

ATENŢIE! În cazul în care titlul de creanţă reprezentat de Decizia de angajare a răspunderii solidare devine titlu executoriu, potrivit legii, acesta se contestă la instanţa competentă.

OPANAF nr. 2869/2014 completează procedurile cu precizări noi, astfel:

- contestaţia se depune la organul fiscal căruia îi revine competenţa de administrare a debitorului principal şi va fi înaintată, de îndată, spre soluţionare comisiei de analiză a soluţionării contestaţiilor, însoţită de un referat care cuprinde propunerea de soluţionare a acesteia;

- decizia de aprobare/respingere a contestaţiei se comunică atât contestatarului, cât şi organului fiscal care administrează debitorul principal;

- asupra modului de soluţionare a contestaţiei, organul fiscal care administrează debitorul principal va înştiinţa organul fiscal căruia i-a comunicat decizia de angajare a răspunderii solidare.

Notă: În caseta foto puteţi vedea o parte dintre modificările aduse de OANAF 2869/2014 la OANAF 127/2014. Atenţie: Urmărirea modificărilor la nivel de paragraf este disponibilă doarabonaţilor Lege5.
introdufissep14

Stingerea creanţelor fiscale

În Instrucţiuni se introduce un capitol distinct, care reglementează stingerea creanţelor fiscale.

Sumele recuperate de la codebitori vor stinge obligaţiile fiscale ale debitorului principal pentru recuperarea cărora s-a atras răspunderea solidară. În ce priveşte sumele realizate din executare silită, creanţele fiscale înscrise în titlul executoriu se sting cu sumele realizate (după comunicarea somaţiei şi prin orice modalitate acceptată de Codul de procedură fiscală),  mai întâi creanţele fiscale principale, în ordinea vechimii, şi apoi creanţele fiscale accesorii, în ordinea vechimii.

Răspunderea solidară a unei persoane juridice, cu debitorul aflat în insolvenţă: dacă organul fiscal a încasat sumele pentru care s-a atras răspunderea, cu sumele astfel realizate se sting creanţele fiscale ale debitorului insolvent.

Reamintim că, pentru debitorii care se află în procedura de insolvenţă, ordinea de stingere este următoarea:

  • obligaţii fiscale cu termene de plată după data deschiderii procedurii insolvenţei, în ordinea vechimii, cu excepţia celor prevăzute în planul de reorganizare confirmat;
  • sume datorate în contul ratelor din programele de plăţi ale obligaţiilor fiscale, cuprinse în planul de reorganizare judiciară confirmat, precum şi obligaţiile accesorii datorate pe perioada reorganizării, dacă în plan s-au prevăzut calcularea şi plata acestora;
  • obligaţii fiscale datorate şi neachitate cu termene de plată anterioare datei la care s-a deschis procedura insolvenţei, în ordinea vechimii, până la stingerea integrală a acestora, în situaţia contribuabililor aflaţi în stare de faliment; alte obligaţii fiscale în afara celor arătate.
Răspunderea solidară înaintea radierii debitorului principal: codebitorii rămân obligaţi la plata creanţelor fiscale înscrise în Decizia de angajare a răspunderii solidare şi, în cazul nestingerii acestor obligaţii în termenul legal, asupra acestora se vor lua şi/sau continua măsurile de executare silită. În acest caz, sumele recuperate de la persoanele răspunzătoare solidar se fac venit la bugetul corespunzător tipului de impozit, taxă, contribuţie datorată de către debitorul principal.

Notă:
Citeşte şi articolul “Cine răspunde solidar pentru obligaţiile fiscale?”.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe
 Lege5.ro! Lege5 este un soft de documentare legislativă disponibil în variantele Online, Desktop şi Mobile.

comentarii

Despre autor  ⁄ Mihai Sintescu

Mihai Sintescu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu