Ministrul finanţelor publice a aprobat, prin ordinul nr. 2234 publicat în M.Of.nr.483 din 7 iulie a.c., Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2011 care se aplică de persoanele care urmează Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri peste echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro, denumite în continuare în înţelesul prezentului ordin entităţi.

La data intrării în vigoare a actului normativ se abrogă Ordinul MFP nr.1.879/2010 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2010 a operatorilor economici.

Reţinem din actul normativ semnalat:

Încadrarea în nivelul valoric se face pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare anuale ale exerciţiului financiar precedent, respectiv a balanţei de verificare încheiate la finele exerciţiului financiar precedent; entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, verifică încadrarea în criteriul valoric pe baza indicatorilor determinaţi conform ultimelor situaţii financiare anuale, respectiv a balanţei de verificare încheiate la finele ultimului exerciţiu financiar, utilizându-se cursul de schimb valutar comunicat de BNR, valabil la data încheierii exerciţiului financiar respectiv.

Raportarea se aplică şi subunităţilor înregistrate în România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, indiferent de exerciţiul financiar ales.

● Prevederile actului normativ sunt obligatorii şi pentru operatorii economici prevăzuţi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.203/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

● Raportări contabile la 30 iunie 2011 cuprind următoarele formulare:

– Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10);

– Contul de profit şi pierdere (cod 20);

– Date informative (cod 30).

● Prevederile referitoare la completarea formei de proprietate vor fi avute în vedere şi de subunităţile înregistrate în România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate şi care vor completa forma de proprietate corespunzătoare societăţilor comerciale cărora le aparţin.  Societăţile comerciale care, potrivit actului constitutiv, reprezintă filiale ale unor societăţi comerciale cu capital integral sau majoritar de stat completează la forma de proprietate codul 15, respectiv 16, după caz.

Entităţile care au ales un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic completează formularul „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii” cu informaţiile corespunzătoare datelor de la 1 ianuarie 2011 şi 30 iunie 2011.

Intocmesc raportările contabile:

– directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii (prin altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie se înţelege orice persoană angajată, potrivit legii, care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare);

– persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

Raportările contabile la 30 iunie 2011 se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.

● Persoanele juridice prevăzute la art. 1 alin. (1) din Legea contabilităţii, care au în subordine sucursale sau alte subunităţi fără personalitate juridică, verifică şi centralizează informaţiile aferente acestora, întocmind raportările contabile la 30 iunie 2011.

Formatul electronic al raportărilor contabile la 30 iunie 2011, conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă, se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice. Raportările se depun pe suport magnetic, împreună cu raportările contabile listate cu ajutorul programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice.

Operatorii economici care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la 30 iunie 2011, cei care în tot semestrul I 2011 s-au aflat în inactivitate temporară, precum şi persoanele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii, nu întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2011.

● Raportările se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice până cel mai târziu la data de 16 august 2011.

*

Actul normativ include:

– Nomenclatorul privind formele de proprietate;

– Conţinutul de informaţii al formularelor de raportare contabilă la data de 30 iunie 2011: Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; Contul de profit şi pierdere; Date informative.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here