17 Noiembrie, 2019

Publicarea listelor cu datornicii la ANAF se face după reguli noi!

Ordinul nr. 509/2019 al președintelui ANAF aduce modificări şi completări la Procedura de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligații fiscale restante, precum și cuantumul acestor obligații, aprobată prin Ordinul președintelui ANAF nr. 558/2016.

Actul normativ estre în vigoare din 4 martie, data publicării în Monitorul oficial nr. 171/2019. 

- Se publică doar lista debitorilor persoane juridice care înregistrează obligații fiscale restante, precum și cuantumul acestor obligații, pentru fiecare buget administrat de organele fiscale, conform anexei nr. 1 la Procedură.

- Nu se mai publică lista persoanelor fizice cu obligaţii restante la bugetul general consolidat. Anexa nr. 2 la Procedură, care privea persoanele fizice cu datorii restante a fost abrogată.

- Obligațiile fiscale restante care fac obiectul publicării sunt cele notificate, existente la sfârșitul trimestrului de raportare și neachitate la data publicării listei.

- NU sunt considerate obligaţii fiscale restante obligațiile fiscale stabilite în acte administrative fiscale contestate potrivit legii, care sunt garantate potrivit art. 210 și 211 sau art. 235 din Codul de procedură fiscală (vezi Documentarul legal de la sfârşitul materialului).

- NU se consideră că un debitor înregistrează obligații fiscale restante în situația în care suma obligațiilor fiscale datorate de debitor este mai mică sau egală cu suma de rambursat/restituit pentru care există cerere în curs de soluționare și – potrivit completărilor semnalate – cu sumele certe, lichide și exigibile pe care debitorul le are de încasat de la autoritățile contractante.

Nu fac obiectul publicării listei persoanelor juridice obligațiile fiscale restante al căror cuantum total este sub următoarele plafoane:

a) 500.000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de mare contribuabil;

b) 250.000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de contribuabil mijlociu;

c) 100.000 lei, în cazul celorlalte categorii de debitori persoane juridice.

● Sunt, astfel, excluse persoanele fizice, astfel cum apăreau în vechea formă din Procedură persoanele cu obligaţii fiscale restante şi din desfăşurarea de activităţi economice în mod independent sau care exercită profesii libere.

● Drept urmare, a dispărut şi categoria restanţelor sub plafonul de 15.000 lei în cazul debitorilor persoane fizice, altele decât cele care erau prevăzute, anterior, la litera c).

- Precizările cuprinse în lista datornicilor a fost modificată pentru a exclude persoanele fizice. Astfel, pentru persoanele juridice lista va cuprinde: denumirea debitorilor, codul de identificare fiscală, precum și cuantumul total al obligațiilor fiscale restante, din care:

a) obligații fiscale principale și obligații fiscale accesorii;

b) obligații fiscale principale și accesorii necontestate, precum și cele contestate, respectiv cele asupra cărora contribuabilul a exercitat căile de atac prevăzute de lege. Aceste obligații vor fi menționate în listă până la soluționarea căilor de atac asupra acestora.

- A fost înlocuită anexa la Procedură cu formularul prin care debitorul persoană juridică este notificat în vederea publicării în lista cu obligaţii fiscale restante.

Potrivit punctului 9 din Procedură, organul fiscal central comunică debitorului o notificare, până în data de 15 a primei luni din trimestrul următor celui de raportare, cu privire la obligațiile fiscale restante. Obligațiile fiscale ale sediilor secundare plătitoare de salarii și venituri asimilate salariilor se notifică persoanei în structura căreia acestea funcționează.

În cazul în care există neconcordanțe între evidența persoanei juridice și sumele cuprinse în notificare, persoana notificată este invitată la sediul ANAF, în termen de 5 zile de la data comunicării notificării, în vederea punerii de acord asupra acestora. În caz contrar, pe pagina de internet proprie a Agenției Naționale de Administrare Fiscală se publică obligațiile fiscale restante, așa cum au fost menționate în notificare, sau cele rămase nestinse din acestea la data publicării, după caz. 

Documentar legal

Codul de procedură fiscală

Garanții

Art. 210. – Constituirea de garanții

Organul fiscal solicită constituirea unei garanții pentru:

a) suspendarea executării silite în condițiile art. 233 alin. (21) și (8), potrivit modificărilor aduse prin O.U.G. nr. 25/2018, cu aplicare de la 1 ianuarie 2019;

b) ridicarea măsurilor asigurătorii;

c) asumarea obligației de plată de către altă persoană prin angajament de plată, în condițiile art. 24 alin. (1) lit. a);

d) în alte cazuri prevăzute de lege.

Art. 211. – Tipuri de garanții

Garanțiile pentru luarea măsurilor prevăzute la art. 210 se pot constitui, în condițiile legii, prin:

a) consemnarea de mijloace bănești la o unitate a Trezoreriei Statului;

b) scrisoare de garanție emisă de o instituție de credit sau, după caz, de o instituție financiară nebancară înscrisă în registrele BNR pentru emiterea de garanții ori poliță de asigurare de garanție emisă de o societate de asigurare. […]

c) ipotecă asupra unor bunuri imobile sau mobile din țară;

d) gaj asupra bunurilor mobile.

Art. 235. – Suspendarea executării silite în cazul depunerii unei scrisori de garanție/poliță de asigurare de garanție

(1) În cazul contestațiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale prin care se stabilesc creanțe fiscale, potrivit prezentului cod, inclusiv pe timpul soluționării acțiunii în contencios administrativ, executarea silită se suspendă sau nu începe pentru obligațiile fiscale contestate dacă debitorul depune la organul fiscal competent o scrisoare de garanție/poliță de asigurare de garanție la nivelul obligațiilor fiscale contestate și neachitate la data depunerii garanției. Valabilitatea scrisorii de garanție/poliței de asigurare de garanție trebuie să fie de minimum 6 luni de la data emiterii.

(2) În situația în care pe perioada de valabilitate a scrisorii de garanție/poliței de asigurare de garanție contestația ori acțiunea în contencios administrativ este respinsă, în totalitate sau în parte, organul fiscal execută garanția în ultima zi de valabilitate a acesteia dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) contribuabilul/plătitorul nu plătește obligațiile fiscale pentru care s-a respins contestația sau acțiunea în contencios administrativ;

b) contribuabilul/plătitorul nu depune o nouă scrisoare de garanție/poliță de asigurare de garanție;

c) instanța judecătorească nu a dispus, prin hotărâre executorie, suspendarea executării actului administrativ fiscal potrivit Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Scrisoarea de garanție/Polița de asigurare de garanție rămâne fără obiect în următoarele situații:

a) contestația a fost admisă, în totalitate, de organul de soluționare a contestației;

b) actul administrativ fiscal contestat a fost desființat, în totalitate, de către organul de soluționare a contestației;

c) acțiunea în contencios administrativ a fost admisă în totalitate;

d) instanța judecătorească admite, prin hotărâre executorie, cererea contribuabilului/plătitorului de suspendare a executării actului administrativ fiscal potrivit Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare;

e) dacă pe perioada soluționării contestației, în procedura administrativă sau în procedura de contencios administrativ, contribuabilul/plătitorul achită în totalitate obligațiile fiscale contestate.

(4) În situația în care contribuabilul/plătitorul achită parțial obligațiile fiscale contestate, acesta are posibilitatea de a redimensiona garanția în mod corespunzător.

(5) Pe toată perioada suspendării executării silite potrivit prezentului articol, creanțele fiscale ce fac obiectul suspendării nu se sting, cu excepția situației în care debitorul optează pentru stingerea acestora potrivit art. 165 alin. (8).

(6) Pe toată perioada suspendării executării silite potrivit art. 233 alin. (21) și prezentului articol, pentru creanțele fiscale ce fac obiectul suspendării, organul fiscal nu emite și nu comunică decizii referitoare la obligațiile fiscale accesorii.

Ai nevoie de Ordinul nr. 509/2019? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Mihai Sintescu

Mihai Sintescu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu