12 Noiembrie, 2019

Protejarea secretelor comerciale

Ordonanța de urgență nr. 25/2019 instituie cadrul normative pentru protecția know-how-ului și a informațiilor de afaceri nedivulgate care constituie secrete comerciale împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Publicată în Monitorul Oficial nr. 309 din 19 aprilie 2019, ordonanţa transpune reglementări din Directiva nr. 943/2016 privind protecția know-how-ului și a informațiilor de afaceri nedivulgate (secrete comerciale) împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale. 

Actul normativ stabileşte mecanismele de asigurare a accesului la o instanță, de dispunere de către aceasta a măsurilor provizorii și asigurătorii, de oferire a posibilității obținerii de reparații sau a sancționării în cazul dobândirii, utilizării sau divulgării ilegale a informațiilor care constituie secrete comerciale.

Urmărind, ca efect direct protejarea dreptului de proprietate al întreprinderilor, ordonanța de urgență nu aduce atingere, în principal, exercitării dreptului la libertatea de exprimare și de informare şi nu constituie temei pentru limitarea mobilității angajaților. 

Actul normativ reglementează:

- Dobândirea, utilizarea și divulgarea legală de secrete comerciale;

- Dobândirea, utilizarea și divulgarea ilegală de secrete comerciale;

- Dreptul la acțiune: pentru protecția secretului comercial împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale, deținătorul acestuia se poate adresa tribunalului.

-Termenul de prescripție:

● Dreptul la acțiunea privind protecția secretelor comerciale împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale se prescrie în termen de 6 ani.

● Termenul începe să curgă de la data la care reclamantul a cunoscut sau ar fi trebuit să cunoască dobândirea, utilizarea sau divulgarea ilegală a secretului comercial de către autorul încălcării.

● Suspendarea și întreruperea termenului de prescripție se supun dispozițiilor din Codul civil.

- Asigurarea confidențialității secretelor comerciale pe parcursul procedurilor judiciare. Instanţa poate:

● dispune ca procesul să se desfășoare fără prezența publicului.

● califica ca fiind confidențiale secretele comerciale sau presupusele secrete comerciale care fac obiectul unei cereri motivate corespunzător a unei părți interesate care participă la procedurile judiciare legate de dobândirea, utilizarea sau divulgarea ilegală a unui asemenea secret comercial sau presupus secret comercial, care are acces la documente care sunt parte integrantă din aceste proceduri judiciare sau care a luat cunoștință de asemenea secrete comerciale în urma acestei participări sau a acestui acces.

● lua măsurile corespunzătoare în vederea păstrării confidențialității oricăror secrete comerciale sau presupuse secrete comerciale utilizate sau menționate în cursul procedurii judiciare.

- Măsuri provizorii și asigurătorii. La cererea deținătorului secretului comercial, instanța poate dispune:

● încetarea sau, după caz, interzicerea, cu titlu provizoriu, a utilizării sau a divulgării secretului comercial;

● interdicția de a produce, oferi, introduce pe piață sau utiliza mărfuri care contravin normelor ori de a importa, exporta sau depozita astfel de mărfuri în scopurile menționate;

● indisponibilizarea mărfurilor suspectate de a încălca normele, inclusiv a mărfurilor importate, astfel încât să se împiedice intrarea sau circulația acestora pe piață.

- Condiții de aplicare și garanții : probe pe care instanţa le poate solicita reclamantului pentru a dispune măsurile provizorii și asigurătorii.

- Daune interese:

● La cererea părții prejudiciate, instanța poate dispune obligarea autorului încălcării, care știa sau ar fi trebuit să știe că se implică în dobândirea, utilizarea sau divulgarea ilegală a unui secret comercial, la plata de daune-interese proporționale cu prejudiciul real suferit ca urmare a dobândirii, utilizării sau divulgării ilegale a secretului comercial.

● În cazul în care instanța constată că angajații au dobândit, utilizat sau divulgat ilegal un secret comercial al angajatorului, fără intenție, aceasta poate dispune reducerea cuantumului daunelor-interese.

● La stabilirea daunelor-interese instanța va ține cont de consecințele economice negative asupra părții vătămate, inclusiv pierderile de profit ale acesteia, beneficiile necuvenite realizate de autorul încălcării și, dacă este cazul, orice alt element în afara factorilor economici, cum ar fi prejudiciul moral cauzat deținătorului secretului comercial prin dobândirea, utilizarea sau divulgarea ilegală a secretului comercial.

- Sancțiuni privind nerespectarea măsurilor provizorii și asigurătorii dispuse de instanță

● Nerespectarea măsurilor provizorii și asigurătorii se sancționează cu amendă civilă între 500 și 5.000 lei pentru persoane fizice, respectiv între 0,1 și 1% din cifra de afaceri realizată anul anterior pentru persoane juridice, dar nu mai puțin 10.000 lei.

● Instanța poate dispune obligarea la plata de daune cominatorii între 100 și 5.000 lei pe zi de întârziere pentru nerespectarea măsurilor provizorii și asigurătorii .

- Sancțiuni privind nerespectarea măsurilor dispuse de instanță odată cu judecarea fondului cauzei:

● Nerespectarea măsurilor dispuse de instanță în temeiul art. 12 alin. (1) de către persoana față de care acestea au fost dispuse constituie infracțiune și se sancționează cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

● Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. 

Modificarea altor acte normative

Pentru corelare legislativă, au fost aduse modificări la :

- Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale, în ce privește definirea secretului comercial, ca însemnând informațiile care îndeplinesc cumulativ următoarele cerințe:

1. sunt secrete în sensul că nu sunt, ca întreg sau astfel cum se prezintă sau se articulează elementele acestora, cunoscute la nivel general sau ușor accesibile persoanelor din cercurile care se ocupă, în mod normal, de tipul de informații în cauză;

2. au valoare comercială prin faptul că sunt secrete;

3. au făcut obiectul unor măsuri rezonabile, în circumstanțele date, luate de către persoana care deține în mod legal controlul asupra informațiilor respective, pentru a fi păstrate secrete;

“e) deținătorul secretului comercial – orice persoană fizică sau juridică care deține controlul legal asupra unui secret comercial;”.

- Legea concurenței nr. 21/1996, modificări din care reţinem obligaţia întreprinderilor de a transmite la cererea Consiliului Concurenței prețurile de vânzare a produselor comercializate de acestea, în vederea realizării de analize, studii de piață sau comparații de preț incluse în platformele on-line destinate informării consumatorilor. În acest scop, selectarea sectoarelor din economie incluse în platformele online se realizează de către Consiliul Concurenței, cu consultarea autorității de reglementare din sectorul respectiv.


Ai nevoie de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2019? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu