22 Septembrie, 2017

Propuneri de modificare a legislației achizițiilor publice (III): Precizarea contestației ulterior studierii dosarului achiziției publice la C.N.S.C.

De lege ferenda

O.U.G. nr. 34/2006Art. 274 – (4) La cerere, contestatorul are acces la documentele aflate în dosarul achiziției publice depuse de autoritate la Consiliu, cu excepția propunerilor tehnice ale celorlalți ofertanți la procedura de atribuire, acestea din urmă putând fi consultate de contestator numai cu acordul scris al respectivilor ofertanți, acord care se anexează la cererea pe care contestatorul o adresează Consiliului.

(41) În cazul în care uzează de prevederile alin. (4), contestatorul are dreptul de a-și preciza corespunzător contestația sub aspectul capetelor de cerere, al motivelor invocate în susținerea contestației si al mijloacelor de probă, în termen de 5 zile de la data luării la cunoștință a conținutului dosarului achiziției publice, sub sancțiunea decăderii.

(42) Precizarea se formulează în scris și va conține cel puțin informațiile prevăzute la art. 270. Sub sancțiunea respingerii precizării ca tardivă, aceasta se înaintează atât Consiliului, cât și autorității contractante, nu mai tîrziu de expirarea termenului prevăzut la art. 274 alin. (41). Prevederile art. 2563, 271 alin. (2) și (3), 2741si 275 se aplică în mod corespunzător.

Argumente

1. Încălcarea dreptului la apărare

În contextul legal actual, la momentul atacării unui act al autorității contractante considerat a fi nelegal, contestatorul nu are acces la dosarul procedurii de achiziție publică. Cu toate că, potrivit prevederilor art. 215 din O.U.G. nr. 34/2006, dosarul achiziției publice are caracter de document public, accesul la conținutul acestuia se acordă cu respectarea procedurii și a termenelor prevăzute de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public.

Or, potrivit acestui act normativ, autoritățile publice au obligația de a răspunde unei solicitări adresate în acest sens într-un termen cuprins între 10 și 30 de zile, “în funcție de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare și de urgența solicitării”, putând impune solicitantului și acoperirea costurilor aferente copierii documentației solicitate, ceea ce face practic imposibil accesul la aceste documente anterior formulării contestației.

Prin urmare, la momentul formulării contestației, contestatorul nu deține toate informațiile necesare susținerii acesteia iar, ulterior analizei documentației depuse la C.N.S.C., de cele mai multe ori se identifică motive suplimentare de nelegalitate sau netemeinicie.

În prezent, potrivit art. 270 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006, contestatorul are dreptul de a-și completa contestația doar în cazul în care Consiliul apreciază că aceasta nu cuprinde toate elementele prevăzute la alin. (1) al aceluiași articol, contestatorul nebeneficiind practic de această prerogativă în mod necondiționat.

Considerăm că lipsa unor dispoziții exprese care să confere contestatorului dreptul de a-și preciza contestatția sub toate aspectele în urma consultării dosarului achiziției publice (în anumite condiții), reprezintă o lacună a legislației achizițiilor publice, încălcând prevederile art. 24 din Constituția României, ale art. 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, precum și prevederile art. 132 din Codul de Procedură Civilă, care garantează dreptul la apărare prin prisma drepturilor procesuale conferite părților în proces.

Dreptul la apărare conferit de reglementările indicate presupune, în cazul de față, ca cel care formulează o contestație să aibă acces la dosarul achiziției publice pentru a putea argumenta și chiar verifica modul în care măsurile și/sau actele autorității contractante sunt legale sau îi afectează un drept sau un interes legitim.

Necesitatea înserării unor prevederi în sensul celor arătate în legislația achizițiilor publice este cu atât mai mult resimțită cu cât, în acest moment, C.N.S.C. deține competența exclusivă în soluționarea litigiilor intervenite anterior încheierii contractului de achiziție publică.

2.  Încălcarea dreptului la un proces echitabil

Unul dintre drepturile fundamentale garantate de C.E.D.O. este dreptul la un proces echitabil, ceea ce presupune ca judecarea cauzei să fie echitabilă. În derularea efectivă a justiției, exigența unui proces echitabil implică toate garanțiile prevăzute de art. 6 paragraf 1 din C.E.D.O., egalitatea de arme și contradictorialitatea fiind “drepturi condiție” ale unui proces echitabil[1].

Prin urmare, principiul “egalității de arme” este considerat o componentă esențială, ce presupune ca fiecare parte să aibă posibilitatea folosirii mijloacelor procesuale pe poziție de egalitate cu a adversarului, care nu trebuie să beneficieze de o situație privilegiată, de natură a-i asigura un avantaj substanțial în promovarea propriilor interese.

În situația analizată, acest drept este de plano încălcat întrucât, la momentul formulării punctului de vedere față de contestația depusă, autoritatea contractantă are acces la dosarul achiziției publice, pe când contestatorul nu are posibilitatea de a-și fundamenta contestația în aceleași condiții.

Concluzie

Înserarea unei prevederi exprese cu privire la dreptul contestatorului de a preciza contestația este necesară atât pentru a stabili o practică unitară, cât și pentru a ralia procedură de soluționare în fața C.N.S.C. la procedura în fața instanței de judecată.

Deși C.N.S.C. acceptă în general precizarea contestațiilor ulterior luării la cunostință a actelor din dosarul achiziției publice, în practică există și situații în care completele de solutionare a contestațiilor nu țin cont de capetele de cerere și motivele suplimentare invocate prin precizare. Mai mult, nefiind reglementat un termen expres pentru comunicarea precizării, nu o data C.N.S.C. a emis decizia anterior primirii precizării contestației.

[1] Ion Deleanu – Drepturile fundamentale ale părților în procesul civil – Norme naționale, norme convenționale și norme comunitare, Ed. Universul Juridic, București, 2008, pag. 191.

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Fara comentarii

Scrie un comentariu