22 Martie, 2018

Propunere de modificare a legislației achizițiilor publice (V): Caracterul gratuit al contestației formulate la C.N.S.C.

De lege ferenda

O.U.G. nr. 34/2006  –

Abrogarea Art. 2781 „(1) În măsura în care Consiliul respinge contestaţia ca nefondată, autoritatea contractantă va reţine contestatorului din garanţia de participare în raport cu valoarea estimată a contractului următoarele sume:

a) între 63.000 lei şi 420.000 lei inclusiv – 1% din această valoare;

b) între 420.001 lei şi 4.200.000 lei inclusiv – 4.200 lei + 0,1% din ceea ce depăşeşte 420.001 lei;

c) intre 4.200.001 lei si 42.000.000 lei inclusiv – 7.980 lei + 0,01% din ceea ce depaseste 4.200.001 lei;

d) între 42.000.001 lei şi 420.000.000 lei inclusiv – 11.760 lei + 0,001% din ceea ce depăşeşte 42.000.001 lei;

e) între 420.000.001 lei şi 4.200.000.000 lei inclusiv – 15.540 lei + 0,0001% din ceea ce depăşeşte 420.000.001 lei;

f) peste 4.200.000.001 lei – 19.320 lei + 0,00001% din ceea ce depăşeşte 4.200.000.001 lei.”

(2) În măsura în care instanţa competentă admite plângerea formulată împotriva deciziei Consiliului de respingere a contestaţiei, autoritatea contractantă are obligaţia de a returna contestatorului sumele prevăzute la alin. (1), în cel mult 5 zile lucrătoare de la data pronunţării deciziei instanţei de judecată.”

Argumente

1. Caracterul gratuit al jurisdicţiilor speciale administrative

Procedura de soluţionare a contestaţiilor în faţa C.N.S.C. reprezintă o jurisdicţie specială administrativă.

În accepţiunea art. 21 alin. (4) din Constituţia României, jurisdicţiile speciale administrative sunt facultative şi gratuite. Dispoziţia constituţională relevă caracterul de gratuitate al întregii proceduri de soluţionare a contestaţiilor de către C.N.S.C. şi nu doar gratuitatea sesizării acestei instituţii.

Or, dispoziţiile art. 2781 din O.U.G. nr. 34/2006 sunt dispoziţii cu caracter procedural referitoare la soluţionarea contestaţiilor de către Consiliu, procedura care, potrivit principiului constituţional mentionat, trebuie să fie gratuită în întregime.

De vreme ce în reglementarea actuală este instituită posibilitatea autorităţii contractante de a reţine, în ipoteza respingerii contestaţiei, o anumită cota din garanţia de participare, procedura de soluţionare a contestaţiilor de către C.N.S.C. nu este gratuită în ansamblul său, contravenind astfel garanţiilor constitutionale.

2. Încalcărea principiilor tratamentului egal şi nediscriminării

Reglementarea actuală dă naştere şi unei ipoteze discriminatorii constând din tratamentul diferenţiat şi discriminatoriu al operatorilor economici, în funcţie de momentul formulării contestaţiei.

Aceasta deoarece dispozitiile art. 2781 din O.U.G. nr. 34/2006 sunt incidente doar în ipoteza contestaţiilor formulate ulterior depunerii unei oferte.

Astfel, în situaţia contestaţiilor care privesc actele anterioare ofertării (ex. documentaţia de atribuire), autoritatea nu va putea reţine nicio sumă contestatorului, nefiind constituită vreo garanţie de participare.

Concluzii

Dispoziţia legală actuală este de natură a limita caracterul gratuit al jurisdicţiei speciale, fiind vadit neconstitutională.

Atingerea garanţiilor constituţionale constă din implementarea unui obstacol şi impunerea unei sancţiuni pentru un rezultat nefavorabil al exercitării unui drept legal, sancţiune ce echivalează în fond cu o taxă de timbru „mascată”.

În consecinţă, reglementarea actuală are caracter sancţionator pentru unii operatori economici care au „îndrăznit” să formuleze o contestaţie în cadrul procedurii de atribuire şi care, ulterior, au pierdut.

Efectul constă din descurajarea operatorilor economici de a formula căi de atac împotriva actelor autorităţii contractante pe cale administrativă, dispoziţiile art. 2781 din O.U.G. nr. 34/2006 limitand, per se, liberul acces la justiţie.

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Fara comentarii

Scrie un comentariu