21 Februarie, 2018

Proiecte de reglementări de la ANAF

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a elaborat mai multe proiecte de acte normative având în comun reglementarea plăţilor în contul contribuţiilor sociale.

Proiectul de ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui ANAF nr. 101/2008 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă.

Expunerea de motive porneşte de prevederile art. 29621 alin.(1) lit.f) şi h) din Codul fiscal, în vigoare începând cu data de 1 iulie 2012, potrivit cărora, plătitorii de venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit, de natura celor prevăzute la art. 52 alin.(1) şi art. 71 lit.d), au obligaţia stabilirii, reţinerii şi declarării contribuţiilor sociale individuale datorate de beneficiarii de venit, persoane fizice.

Plătitorii de venituri, care în acest caz, sunt asimilaţi angajatorului, au obligaţia declarării contribuţiilor individuale în formularul 112 “Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”.

Având în vedere faptul că, în prezent, impozitul pe venit reţinut la sursă pentru veniturile sus menţionate se declară în formularul 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”, prin proiectul de ordin comun al MFP, MMFPS şi MS, se propune simplificarea procedurii de declarare a obligaţiilor fiscale datorate, aferente acestor venituri, prin declararea unitară a impozitului pe venit şi contribuţiilor sociale în formularul 112 “Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”.

Ca urmare a modificărilor legislative şi propunerilor prezentate mai sus, se actualizează nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat care se declară de către plătitori în formularul 100, prin eliminarea impozitului pe venit aferent veniturilor de natura celor prevăzute la art. 52 alin.(1) şi art. 71 lit.d) din Codul fiscal.

Astfel, prin proiectul de ordin, se propune modificarea OPANAF nr.101/2008, după cum urmează:

- eliminarea din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat a următoarelor poziţii (care se vor declara în formularul 112): impozit pe veniturile persoanelor fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică microîntreprindere, care nu generează o persoană juridică; impozit pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuală; impozit pe veniturile din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară; impozit pe veniturile din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent; impozitul pe veniturile din activităţi agricole;

- modificarea corespunzătoare a instrucţiunilor de completare a formularului 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat.

Proiect de ordin al preşedintelui ANAF pentru aprobarea procedurii de încetare a obligaţiei de plată a contribuţiei de asigurări sociale, precum şi a formularului “Cerere de încetare a obligaţiei de plată a contribuţiei de asigurări sociale”.

Începând cu data de 1 iulie 2012, competenţa de administrare a contribuţiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice prevăzute la capitolul II şi III din titlul IX2 al Codului fiscal revine Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Ca urmare, persoanele fizice care au calitatea de contribuabili la sistemul public de pensii şi la cel de asigurări sociale de sănătate, conform art. 29621 din Codul fiscal, au obligaţia de a plăti contribuţiile de asigurări sociale la organul fiscal competent, conform legii.

În conformitate cu prevederile art. 29621 alin.(1) din Codul fiscal, următoarele persoane au calitatea de contribuabili la sistemul public de pensii, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internaţionale la care România este parte, după caz, respectiv:

a) întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale;

b) membrii întreprinderii familiale;

c) persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi economice;

d) persoanele care realizează venituri din profesii libere;

e) persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă.

Persoanele care sunt asigurate ale sistemului public de pensii, conform art.6 alin.(1) pct. I – III şi V din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele care beneficiază de una din categoriile de pensii acordate în sistemul public de pensii, nu datorează contribuţia de asigurări sociale pentru veniturile obţinute ca urmare a încadrării în una sau mai multe dintre situaţiile prevăzute la art. 29621 alin.(1) lit a) – e).

Ca urmare, prin proiectul de ordin, se propun următoarele:

a) aprobarea modelului şi conţinutului formularelor:

- 601 “Cerere de încetare a obligaţiei de plată a contribuţiei de asigurări sociale”, cod 14.13.04.03;

- Notificare.

Formularul 601 se completează şi se depune de către persoanele care nu mai au calitatea de contribuabil la sistemul public de pensii în conformitate cu prevederile art. art. 29621 alin.(2) din Codul fiscal.

b) aprobarea procedurii de încetare a obligaţiei de plată a contribuţiei de asigurări sociale;

c) aprobarea caracteristicilor de tipărire, modului de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularului de la lit.a).

Proiect de ordin comun al al MFP, MMFPS şi MS pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a “Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”.

Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2011, au fost aduse modificări la articolul 29619 alineatul (2) din Codul fiscal, care devin aplicabile începând cu data de 1 iulie 2012.

Astfel, în situaţia persoanelor prevăzute la art. 29621 alin.(1) lit.f) şi h) din legea menţionată, declararea contribuţiilor sociale individuale se face de către plătitorul de venit, care în acest caz este asimilat angajatorului, prin depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-au plătit veniturile, respectiv a lunii următoare trimestrului în care s-au plătit veniturile.

Totodată, la articolul 29619 din aceeaşi lege, alineatul (6) a fost modificat în sensul introducerii unei prevederi conform căreia modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate se aprobă prin ordin comun al ministrului finanţelor publice, ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi ministrului sănătăţii.

Începând cu data de 1 iulie 2012, se abrogă art.III din O.U.G. nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale. Ca urmare a modificărilor legislative prezentate mai sus, a apărut necesitatea actualizării modelului şi conţinutului formularului 112 “Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”.

Prin proiectul de ordin comun, se propune aprobarea modelului şi conţinutului formularului 112, avându-se în vedere:

- actualizarea Nomenclatorului Creanţe Fiscale prin introducerea sau eliminarea unor indicatori, modificarea denumirii unor indicatori, conform noilor modificări legislative;

- modificarea corespunzătoare a instrucţiunilor de completare a Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Un comentariu

  • Răspunde
    ema
    iulie 22 2012

    f.bine.Sunteti superbuni.

Scrie un comentariu