Minsiterul Finanțelor propune extinderea sferei de aplicare a OG nr. 6/2019 prin prelungirea datei la care se raportează obligatiile bugetare ce pot face obiectul restructurarii pana la data de 31 decembrie 2021.

Astfel, pentru termenul de depunere a notificării privind intenția de restructurare care a început la data de 8 august 2019 (data intrării în vigoare a OG nr. 6/2019) și s-a împlinit la 31 octombrie 2019, ulterior fiind stabilite noi termene în perioada 1 februarie – 30 septembrie 2020 şi în perioada 1 noiembrie 2020 – 30 septembrie 2021, urmează a fi stabilit un nou termen în perioada dintre data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și data de 31 ianuarie 2023 inclusiv.

În ceea ce privește termenul de depunere a solicitării de restructurare care este 31 iulie 2022 acesta va fi prorogat până la 31 iulie 2023.

În plus, în vederea abordării unitare a facilităților fiscale, în ceea ce privește fondurile europene, așa cum sunt, de exemplu fondurile nerambursabile acordate prin programele SAPARD, FEADR 2007-2013, FEADR 20142020, EURI se propune exceptarea de la acordarea restructurării obligațiilor bugetare pentru obligațiile bugetare ce reprezintă fonduri europene sau fonduri publice naţionale aferente fondurilor europene.

De asemenea, în administrarea Autorității Vamale Române se află taxele vamale, accizele și taxa pe valoarea adăugată, care are competența unui organ fiscal central ce trebuie sa aplice prevederile din Codul de procedură fiscală, cu excepția activităților de inspecție fiscală și executare silită pentru care competența revine organelor fiscale din subordinea A.N.A.F.

Potrivit expunerii de motive, pentru situația în care solicitarea de restructurare a obligațiilor bugetare a fost respinsă de organul fiscal până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, ca urmare a neîndeplinirii condițiilor pentru accesarea acestei facilității, contribuabilul poate relua procedura de restructurare și depune o nouă notificare și o nouă solicitare de restructurare dacă apreciază că poate îndeplini condițiile prevăzute în OG nr. 6/2019.

Prin proiectul de act normativ se urmărește şi

  • eliminarea efectelor negative ale comerțului ilicit cu tutun și implicit creșterea veniturilor la bugetul consolidat.
  • contracararea contrabandei, acesta fiind un instrument național în lupta cu acest fenomen, aspect care se circumscrie obiectivelor asumate de Guvernul României, prin H.G nr. 930/2021 pentru aprobarea Strategiei naționale împotriva criminalității organizate 2021-2024.
  • abrogarea dispozițiilor care reglementează organizarea Loteriei bonurilor fiscale. În contextul abrogării dispozițiilor care reglementează organizarea Loteriei bonurilor fiscale este necesară menținerea în vigoare a unor prevederi din Ordonanța Guvernului nr. 10/2015, care au constituit temei pentru aprobarea actelor normative de nivel terțiar, întrucât acestea reglementează, printre altele, procedurile de plată a premiilor acordate la Loteria bonurilor fiscale și respectiv a celor stabilite de instanța de judecată, cu titlu de premiu.

Totodată, prin proiectul de act normativ sunt stabilite dispoziții tranzitorii care reglementează situația premiilor suspendate la plată precum și cea a sumelor cu titlu de premiu la Loteria bonurilor fiscale stabilite prin hotărâri definitive ale instanței de judecată. Astfel, se precizează faptul că, sumele aferente plății premiilor suspendate precum și sumele stabilite (individualizate sau nu) prin hotărâri definitive ale instanţei de judecată, cu titlu de premiu la Loteria bonurilor fiscale, se achită de către Ministerul Finanţelor în limita sumelor aprobate cu această destinație în bugetul Ministerului Finanţelor – Acţiuni Generale.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here