15 Iulie, 2018

Proiect MJ: modificare anexei din Regulamentul de organizare şi funcţionare a ONRC

Ministerul Justiţiei a lansat spre dezbatere publică un proiect de  hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 83/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi a oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale.

Proiectul de hotărâre a Guvernului modifică anexa Hotărârii de Guvern nr. 83/2010, prin înlocuirea sintagmei „ordonator secundar de credite” cu sintagma „ordonator terţiar de credite”. Textele asupra cărora operează modificarea propusă sunt: articolul 8 – preambulul alineatului (2) şi alineatul (3) -, articolul 18 alineatul (2) litera A punctul II litera d) din Hotărâre.

Conform notei de fundamentare, modificarea legislativă se impune deoarece directorul general al ONRC este un ordonator terţiar de credite, în sensul Legii nr.500/2002 privind finanţele publice, întrucât utilizează creditele bugetare ce au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor instituţiei – care include şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, ca structuri teritoriale, fără personalitate juridică.

Astfel, în cadrului proiectului de act normativ se prevede modificarea preambulului alineatului (2) şi alineatului (3), din cadrul articolului 8, după cum urmează:

”(2) Directorul general al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului este ordonator terțiar de credite şi reprezintă Oficiul Naţional al Registrului Comerţului în relaţiile cu terţii, fiind conducătorul şi coordonatorul activităţii specifice prevăzute de lege, iar în această calitate:”

 “(3) În realizarea atribuţiilor sale, directorul general al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului poate delega, prin decizie, competenţele ce îi revin, precum şi dreptul de semnătură directorilor generali adjuncţi, directorilor de direcţii, directorilor oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale, după caz, în funcţie de specificul activităţii acestora.

Atunci când delegarea se referă la operaţiunile specifice angajării, lichidării şi ordonanţării cheltuielilor care sunt în competenţa sa ca ordonator terțiar de credite, în actul de delegare trebuie specificate limitele şi condiţiile delegării, respectiv atribuţiile persoanelor delegate, subdiviziunile clasificaţiei bugetului aprobat pentru care au fost împuternicite să efectueze aceste operaţiuni şi termenul de valabilitate a împuternicirii. În cazul în care se decide încetarea delegării, actul de încetare a delegării se comunică persoanelor menţionate mai sus.”

Totodată, pentru litera d) a punctului II din cadrul literei A a alineatului (2), articolul 18, se propune următorul conţinut: ”d) avizează din punctul de vedere al legalităţii orice măsură de natură să angajeze răspunderea patrimonială a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului în calitate de ordonator terțiar de credite;”

Prin Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 761 din 9 noiembrie 2009, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (în continuare, ONRC) a fost reorganizat din instituţie publică finanţată integral din venituri proprii în instituţie publică cu finanţare de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justiţiei.

Ca urmare, Regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiei a fost adaptat noului statut al instituţiei, adaptare realizată prin Hotărârea Guvernului nr. 83/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 18.02.2010.

Ulterior, prin Decizia Curţii de Conturi nr. XII/40.374/06.07.2012, s-a constatat că, în mod eronat, conducătorul ONRC a fost calificat ca ordonator secundar de credite şi s-a dispus efectuarea demersurilor necesare pentru punerea de acord a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 83/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi a oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale cu dispoziţiile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul precizării calităţii directorului general al ONRC de ordonator de credite terţiar.

Observaţiile şi propunerile privind proiectul menţionat pot fi transmise până la data de 30 noiembrie, în scris, pe adresa Ministerului Justiţiei (str. Apollodor, nr.17, sector 5, Bucureşti), pe fax la numărul 037-2041195 sau la următoarea adresă de e-mail: crosianu@just.ro.

Sursa: MJ

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu