18 Martie, 2018

Proiect MFP: Cum arată declaraţia de patrimoniu şi de venituri care va trebui depusă de persoanele fizice în cadrul inspecţiilor fiscale

Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a lansat în dezbatere publică modelul declaraţiei de patrimoniu şi de venituri. Aceasta va trebui depusă de persoanele fizice care sunt supuse verificării situaţiei fiscale personale.

DESPRE VERIFICAREA SITUAŢIEI FISCALE PERSONALE

Codul de procedură fiscală prevede la art 109^1 că organul fiscal are dreptul de a efectua o verificare fiscală prealabilă documentară a ansamblului situaţiei fiscale personale a persoanelor fizice cu privire la impozitul pe venit.

Situaţia fiscală personală se referă la totalitatea drepturilor şi a obligaţiilor de natură patrimonială, a fluxurilor de trezorerie şi a altor elemente de natură să determine starea de fapt fiscală reală a contribuabilului (pe perioada verificată).

Mai exact, organul fiscal va face o comparaţie între veniturile declarate şi situaţia fiscală personală a contribuabilului. În cazul în care sunt găsite diferenţe semnificative, verificarea este continuată prin comunicarea avizului de verificare.

Diferenţa este semnificativă dacă între veniturile estimate calculate în baza situaţiei fiscale personale şi veniturile declarate de contribuabili sau de plătitorii de venit este o diferenţă mai mare de 10%, dar nu mai puţin de 50.000 lei.

În situaţia în care organul fiscal constată diferenţe semnificative, acesta solicită contribuabilului prezentarea, în termen de cel mult 60 de zile de la comunicarea avizului de verificare, sub sancţiunea decăderii, de documente justificative sau alte clarificări relevante pentru situaţia sa fiscală. Termenul se poate prelungi cu 30 de zile, o singură dată, la solicitarea justificată a contribuabilului, cu acordul organului fiscal, prevede Codul de procedură fiscală.

Persoanele fizice care sunt supuse acestei verificări vor avea şi obligaţia de a depune Declaraţia de patrimoniu şi venituri, însă numai la solicitarea organului fiscal.

Declaraţia de patrimoniu şi venituri trebuie depusă doar de persoanele fizice suspectate de evaziune fiscală şi care sunt supuse verificării fiscale demarată în urma descoperirii unor discrepanţe majore între acumulările de avere şi veniturile declarate. Depunerea declaraţiei se face doar la cererea organului fiscal. Prin urmare NU toţi românii vor trebui să depună declaraţii de avere începând cu 2014″, precizează şi MFP-ul într-un comunicat de presă recent.

Declaraţia trebuie depusă în termen de 60 de zile (în situaţia în care solicitarea are loc odată cu comunicarea avizului de verificare fiscală) sau în termen de 15 zile (dacă solicitarea are loc în timpul verificării situaţiei fiscale personale).

Nerespectarea obligaţiei depunerii acestei declaraţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 la 50.000 de lei.

Procedura verificării fiscale a persoanelor fizice poate fi consultată integral în Codul de procedură fiscală.

CE INFORMAŢII TREBUIE INCLUSE ÎN DECLARAŢIE?

Proiectul de act normativ conţine doar modelul declaraţiei şi elementele de patrimoniu şi de venituri care trebuie declarate.

În declaraţie trebuie incluse următoarele elemente de patrimoniu:

• bunuri imobile (terenuri, clădiri, alte bunuri imobile)

• bunuri mobile:
- mijloace de transport
- bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică, antichităţi, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare de achiţiţie însumată depăşeşte 15.000 lei
- animale a căror valoare însumată depăşeşte 15.000 lei

• active financiare:
- conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire
- plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate

• alte bunuri, titluri şi/sau deţineri a căror valoare individuală depăşeşte 10.000 lei

• poliţe de asigurare, cu excepţia asigurărilor de răspundere civilă auto

• cheltuieli:
- cheltuieli personale
- cheltuieli cu persoanele aflate în întreţinere

• datorii

Totodată, trebuie incluse şi următoarele elemente de venituri:

• venituri realizate pentru care se aplică regimul de reţinere la sursă a impozitului
• venituri realizate care nu sunt impozabile
• venituri scutite de impozit

» Proiectul de Ordin privind stabilirea modelului declaraţiei de patrimoniu şi de venituri, precum şi a elementelor de patrimoniu şi de venituri ce trebuie declarate de persoana fizică supusă verificării situaţiei fiscale personale poate fi consultat integral AICI (format PDF).

» Modelul Declaraţiei de patrimoniu şi de venituri poate fi consultat AICI (format PDF).

Surse: MFP, Lege5.ro

comentarii

Despre autor  ⁄ Alexandru Boiciuc

Alexandru Boiciuc redactează şi editează articole la LegeStart.ro. E licenţiat (specializarea jurnalism) al Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării şi a mai lucrat în presă la ediţia online a ziarului ProSport. Contact: legestart(@)indaco(.)ro

Fara comentarii

Scrie un comentariu