Normele actuale prevăd ca toate societățile comerciale, asociaţiile şi fundaţiile trebuie să depună anual o declaraţie prin care să ateste cine este beneficiarul real al entităţii. Chiar dacă nu s-a schimbat nimic în structura entităţii şi beneficiarii reali sunt aceiaşi, declaraţiile tot trebuie depuse anual în faţa autorităţilor sau în faţa notarului.

De asemenea, chiar dacă există obligaţia declarării oricărei schimbări intervenite, tot mai trebuie depusă suplimentar o declaraţie anuală după aprobarea situaţiilor financiare pentru firme. Mai mulți parlamentari invocă această birocrație inutilă și propun, printr-un proiect de lege, modificarea legislației în așa fel încât să se elimine dublarea declarării acestor informații.

Conform datelor oficiale din expunerea de motive a proiectului, aflat în dezbatere la Senat, “în luna februarie 2020 erau înregistrate 978.245 de SRL-uri active a nivelul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. Dintre acestea, doar 36.242, adică 3.7% din total, au în componenţă o persoană juridică, fapt care ar justifica necesitatea identificării beneficiarului real al entităţii. Totuşi, legea instituie nejustificat aceleaşi obligaţii şi pentru restul 96.3% din SRL-uri unde beneficiarii reali sunt uşor de determinat pe baza datelor înregistrate deja”.

Proiectul prevede exceptarea de la depunerea declaraţiilor a entităţilor formate doar din persoane fizice, şi eliminarea depunerii declaraţiei anuale având în vedere obligaţia mai puternică de a depune o declaraţie oricând intervine o schimbare.

Lege pentru simplificarea procedurii de declarare a beneficiarului real al unor persoane juridice prin modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi prin modificarea Ordonanţei de Guvern nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii

Alineatul (1) al articolului 56 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) Persoanele juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului depun la înmatriculare şi ori de câte ori intervine o modificare o declaraţie privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăţilor.”

După alineatul (1) al articolului 56, se introduc două noi alineate, alineatele (l1) şi (l2), cu următorul cuprins:

„(1′) Sunt exceptate de la obligaţia depunerii declaraţiei prevăzute la alin. (1 ):

  • regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale şi societăţile deţinute integral sau majoritar de stat;
  • persoanele juridice formate doar din asociaţi persoane fizice.

(I2) în cazul persoanelor exceptate conform alineatului (1′) litera b), Registrul beneficiarilor reali va fi completat din oficiu de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului pe baza documentelor care însoţesc cererea de înmatriculare, sau pe baza evidenţelor deţinute în cazul societăţilor deja înmatriculate.”

Alineatul (4) al articolului 56 se modifică şi va avea următorul cuprins:(4) Dacă intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, declaraţia se depune în termen de 15 zile de la data la care aceasta a intervenit.”

Registrul beneficiarilor reali va fi completat la fiecare modificare apărută, cu toate datele personale ale beneficiarilor reali.

La articolul 7, alineatul (2), litera c2) se modifică şi va avea următorul cuprins: ,,c2) declaraţie pe propria răspundere, încheiată în formă autentică, a persoanei care, în temeiul alin. (1), formulează cererea de înscriere, care cuprinde datele de identificare ale beneficiarilor reali ai asociaţiei, în sensul reglementărilor din domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului. Datele de identificare ale beneficiarului real sunt: numele, prenumele, data naşterii, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, cetăţenia, domiciliul sau reşedinţa. În cazul asociaţiilor formate doar din persoane fizice, se va putea opta pentru nedepunerea declaraţiei pe propria răspundere şi completarea registrului central din oficiu pe baza datelor de identificare din dosar şi conform regulilor prevăzute de Legea 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.”

Alineatul (1) al articolului 344 se modifică şi va avea următorul cuprins:(1) Ori de câte ori intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, asociaţia sau fundaţia are obligaţia de a comunica Ministerului Justiţiei datele de identificare ale beneficiarului real, în vederea înregistrării actualizării evidenţei privind beneficiarii reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor.”

După dezbaterile din Senat, proiectul trebuie votat și în plenul Camerei Deputaților, pentru a fi adoptat.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here