ACTUALIZARE (18 noi.): Noile prevederi referitoare la impozitul pe construcţiile speciale au fost publicate în Monitorul Oficial. Mai multe informaţii găsiţi în acest articol.
__________

În Codul fiscal va fi introdus un nou impozit: cel pe construcţii. În cele ce urmează voi prezenta succint informaţii din proiectul de ordonanţă de urgenţă cu privire la persoanele şi construcţiile speciale vizate, cota de impozitare, declararea şi plata acestui nou impozit.

Impozitul pe construcţii se va aplica începând cu data de 1 ianuarie 2014 şi va fi direcţionat către bugetul de stat.

PERSOANE VIZATE

Conform proiectului de act normativ, impozitul pe construcţii va fi plătit obligatoriu de:
• persoanele juridice române (exceptând instituţiile publice, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, asociaţiile, fundaţiile, celelalte persoane juridice fără scop patrimonial);
• persoanele juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent în România;
• persoanele juridice cu sediu social în România (înfiinţate potrivit legislaţiei europene).

CONSTRUCŢII VIZATE

Construcţiile pentru care se va plăti impozit sunt cele menţionate în Grupa 1 a Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin HG nr. 2139/2004. Acestea sunt:
• Construcţiile industriale:
– Clădiri industriale;
– Construcţii uşoare cu structuri metalice;
– Centrale hidroelectrice, staţii şi posturi de transformare, staţii de conexiuni;
– Centrale termoelectrice şi nuclearo-electrice;
– Piste şi platforme;
– Sonde de ţiţei, gaze, sare şi platforme marine de foraj şi extracţie;
– Turnuri de extracţie minieră;
– Puţuri de mină, galerii, planuri înclinate şi rampe de puţ;
– Structuri de susţinere, estacade şi culoare pentru transportoare cu bandă;
– Rampe de încărcare-descărcare;
– Construcţii miniere subterane;
– Coşuri de fum şi turnuri de răcire;
– Iazuri pentru decantarea sterilului;
– Camere de fum, de desprăfuire, de uscare;
– Lucrări de construcţii de decopertă pentru exploatări miniere;
– Poligoane de încercări experimentale în aer liber sau în încăperi închise;
– Alte construcţii industriale neregăsite printre cele menţionate mai sus;
• Construcţiile agricole:
– Clădiri agrozootehnice;
– Construcţii agricole uşoare;
– Depozite de îngrăşăminte minerale sau naturale;
– Silozuri pentru furaje;
– Silozuri pentru depozitarea şi conservarea cerealelor;
– Pătule pentru depozitarea porumbului;
– Construcţii pentru creşterea animalelor şi păsărilor, padocuri;
– Heleştee, iazuri, bazine; ecluze şi ascensoare; baraje; jgheaburi etc. pentru piscicultură;
– Terase pe arabil, plantaţii pomicole şi viticole;
– Sere, solarii, răsadniţe şi ciupercării;
– Alte construcţii agricole neregăsite printre cele menţionate mai sus;
• Construcţiile pentru transporturi poştă şi telecomunicaţii:
– Clădiri pentru transporturi;
– Infrastructură pentru transport feroviar;
– Infrastructură şi staţii de tramvaie;
– Reţele electrice de contact pentru tracţiune electrică;
– Construcţii pentru transport feroviar;
– Aparate de cale;
– Infrastructură drumuri, alei, străzi şi autostrăzi, cu toate accesoriile necesare;
– Piste pentru aeroporturi şi platforme de staţionare pentru avioane şi autovehicole;
– Construcţii aeroportuare;
– Cheiuri, estacade şi docuri pentru nave;
– Cale pentru montarea şi lansarea navelor;
– Canale pentru navigaţie;
– Construcţii accesorii pentru transport rutier, aerian, naval;
– Linii de funiculare pentru exploatări miniere şi industriale;
– Linii funiculare pentru personal; staţii şi construcţii de protecţie;
– Linii funiculare forestiere de tip uşor;
– Planuri înclinate supraterane;
– Poduri, podeţe, pasarele şi viaducte pentru transporturi feroviare şi rutiere; viaducte;
– Tunele;
– Clădiri pentru poştă, telecomunicaţii: centrale telefonice, staţii de emisie radio, studiouri pentru radio, televiziune, etc.;
– Linii şi cabluri aeriene de telecomunicaţii;
– Reţele şi canalizaţii subterane de comunicaţii urbane şi interurbane;
– Platforme, turnuri şi piloni metalici pentru antene de radiotelefonie, telefonie mobilă, radio şi TV;
– Cabine telefonice;
– Construcţii uşoare pentru transporturi şi telecomunicaţii;
– Alte construcţii pentru transporturi, poştă şi telecomunicaţii neregăsite printre cele menţionate mai sus;
• Construcţiile hidrotehnice:
– Baraje şi construcţii accesorii baraje;
– Diguri, consolidări de maluri, praguri; pinteni; anrocamente şi căsoaie; cleonaje;
– Canale de aducţiune;
– Pereuri;
– Construcţii hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice, oceanografice, platforme meteorologice;
– Lacuri artificiale de acumulare;
– Alte construcţii hidrotehnice neregăsite printre cele menţionate mai sus;
• Construcţiile pentru afaceri, comerţ, depozitare:
– Centre de afaceri;
– Clădiri comerciale pentru depozitare-comercializare şi distribuţie. Magazine;
– Construcţii pentru depozitarea mărfurilor de larg consum, a mărfurilor industriale, a materialelor de construcţii şi a produselor agricole;
– Construcţii pentru depozitarea şi comercializarea produselor petrolifere;
– Construcţii pentru depozitarea explozibililor, carburanţilor şi lubrifianţilor;
– Silozuri pentru agregate minerale, minereuri, cărbuni, materiale pulverulente, etc.;
– Rezervoare şi bazine pentru depozitare;
– Depozite frigorifice pentru alimente. Gheţării;
– Platforme pentru depozitare şi activităţi comerciale;
– Tancuri, rezervoare, bidoane şi butoaie pentru depozitarea băuturilor;
– Rampe de încărcare;
– Construcţii uşoare pentru afaceri, comerţ, depozitare;
– Camere de tezaur pentru depozitarea valorilor şi datelor;
– Alte construcţii pentru afaceri, comerţ, depozitare neregăsite printre cele menţionate mai sus;
• Construcţiile de locuinţe şi social-culturale:
– Clădiri de locuit, hoteluri şi cămine;
– Construcţii pentru învăţământ; ştiinţă; cultură şi artă; ocrotirea sănătăţii; asistenţă socială; cultură fizică şi agrement;
– Împrejmuiri;
– Clădiri administrative;
– Construcţii pentru centrale termice şi puncte termice;
– Construcţii suport pentru panouri de afişare şi publicitate;
– Construcţii pentru turnuri de ceas, turnuri de pază şi alte amenajări asemănătoare;
– Alte construcţii de locuinţe şi social-culturale neregăsite printre cele menţionate mai sus;
• Construcţiile pentru transportul energiei electrice:
– Reţele de alimentare, de iluminat şi linii de transport a energiei electrice;
– Instalaţii electrice de forţă;
– Alte construcţii pentru transportul energiei electrice neregăsite printre cele menţionate mai sus;
• Construcţiile pentru alimentare cu apă, canalizare şi îmbunătăţiri funciare:
– Puţuri săpate sau forate;
– Drenuri pentru alimentări cu apă;
– Captări şi prize de apă;
– Canale pentru alimentare cu apă şi evacuarea apelor;
– Galerii pentru alimentare cu apă şi evacuarea apelor;
– Conducte pentru alimentare cu apă, inclusiv traversările; reţele de distribuţie. Galerii subterane pentru instalaţii tehnico-edilitare;
– Conducte pentru canalizare;
– Staţii de tratare, de neutralizare şi de epurare a apelor;
– Castele de apă;
– Iazuri de depozitare; paturi de uscare a nămolului; câmpuri de irigare şi infiltrare;
– Rezervoare din beton armat pentru înmagazinarea apei;
– Staţii de pompare şi separare a apei;
– Construcţii şi instalaţii tehnologice pentru alimentare cu apă şi canalizare;
– Construcţii uşoare;
– Alte construcţii pentru alimentare cu apă, canalizare şi îmbunătăţiri funciare neregăsite printre cele menţionate mai sus;
• Construcţiile pentru transportul şi distribuţia petrolului, gazelor, lichidelor industriale, aerului comprimat şi pentru termoficare:
– Conducte magistrale pentru transportul produselor petrolifere, gazelor şi a lichidelor industriale, inclusiv traversările şi instalaţiile tehnologice;
– Conducte de termoficare;
– Conducte, branşamente şi instalaţii tehnologice pentru distribuţia gazelor, produselor petroliere şi a lichidelor industriale, apă sărată, din exteriorul şi interiorul construcţiilor;
– Alte construcţii pentru transportul şi distribuţia petrolului, gazelor, lichidelor industriale, aerului comprimat şi pentru termoficare, neregăsite printre cele menţionate mai sus.
Notă: Informaţii mai detaliate cu privire la construcţiile ce vor fi impozitate găsiţi în Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe.

COTA DE IMPOZITARE

Noul impozit se va calcula prin aplicarea unei cote de 1,5% asupra valorii construcţiilor existente în patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior.

PLATA IMPOZITULUI ŞI DEPUNEREA DECLARAŢIEI

Contribuabilii vizaţi ar urma să calculeze şi declare noul impozit până la data de 25 mai a anului pentru care este datorat acesta.
Impozitul se va plăti în două rate egale – până pe 25 mai şi până pe 25 septembrie.
Contribuabilii nou-înfiinţaţi vor datora impozitul începând cu anul fiscal următor.
Modelul şi conţinutul declaraţiei privind impozitul pe construcţii vor fi stabilite prin ordin al Fiscului după intrarea în vigoare a actului normativ.

» Proiectul de OUG pentru modificarea Codului fiscal poate fi consultat integral AICI (fişier DOC).


Sursa:
MFP

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here