21 Iulie, 2018

Proiect de ordin privind modificarea unor reglementări contabile

Pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, se află un proiect de ordin privind modificarea şi completarea reglementărilor contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3055/2009.

Cadrul actual de reglementare

În referatul de aprobare a proiectului de ordin se arată că „operatorii economici aplică în prezent Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare”.

Legislaţia naţională a suferit unele modificări şi completări, inclusiv cu privire la operaţiunile cu certificate verzi, reglementate prin Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările ulterioare.

Potrivit aceluiaşi document, în Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sunt cuprinse prevederi cu privire la deducerea fiscală, în anumite condiţii, a ajustărilor de valoare constituite pentru creanţe preluate prin cesionare de către societăţi comerciale.

Ce prevede proiectul de ordin?

Prin proiectul de act normativ se doreşte introducerea în reglementările contabile a unor prevederi referitoare la ajustările de valoare ce se înregistrează pentru creanţele preluate prin cesionare.

Potrivit pct. 190 din Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2010, „în cazul cesionării unei creanţe, diferenţa dintre valoarea creanţei preluate prin cesionare şi suma de achitat cedentului reprezintă venit la data constatării drepturilor şi obligaţiilor, potrivit clauzelor contractuale.”

În prezent, venitul se înregistrează în contabilitate la preluarea creanţei, conform contabilităţii de angajamente. Astfel, creanţele sunt pe termen scurt şi pot fi executate imediat, iar partea de creanţă care nu se recuperează devine cheltuială la scoaterea sa din evidenţă.

Conform principiului prudenţei prevăzut de reglementările contabile, la evaluarea activelor trebuie „să se ţină cont de toate deprecierile, indiferent dacă rezultatul exerciţiului financiar este o pierdere sau un profit”.

În cazul creanţelor, se înregistrează în contabilitate o ajustare de valoare, pe seama conturilor de cheltuieli pentru valoarea care se estimează că nu poate fi recuperată. Aceste ajustări de valoare a creanţelor se înregistrează, de regulă, la întocmirea situaţiilor financiare anuale.

Proiectul de act normativ prevede ca ajustările de valoare ale creanţelor incerte să se înregistreze în contabilitate la preluarea creanţelor respective.

În această situaţie, concomitent cu venitul înregistrat la preluarea creanţei, se evidenţiază cheltuiala cu ajustările de valoare, astfel că în contabilitate se evită înregistrarea unui profit care nu va avea corespondent în trezorerie.

Prin reglementarea modului de înregistrare a ajustărilor pentru creanţe cesionate se doreşte crearea cadrului legal contabil necesar aplicării corespunzătoare a prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la deducerea ajustărilor de valoare pentru creanţe.

Înregistrarea în contabilitate a certificatelor verzi

O altă completare a reglementărilor contabile se referă la certificatele verzi, tranzacţionate potrivit legii. Având în vedere legislaţia care reglementează certificatele verzi, se propune evidenţierea în contabilitate la investiţii pe termen scurt.

Ce sunt certificatele verzi?

„Certificatele verzi reprezintă titluri ce atestă producerea din surse regenerabile a unei cantităţi de energie electrică”, se arată în Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cumodificările ulterioare.

Potrivit legii, aceste titluri pot fi tranzacţionate distinct de cantitatea de energie electrică, durata de valabilitate a acestor certificate verzi fiind de 16 luni.

Legea menţionată stabileşte, de asemenea, o valoare minimă şi maximă de tranzacţionare a certificatelor verzi, exprimate în euro.

Până la această dată, tratamentul contabil al certificatelor verzi a fost similar tratamentului aplicabil certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.

Dat fiind faptul că legea prevede o valoare minimă pentru certificatele verzi, precum şi faptul că acestea se tranzacţionează într-un cadru reglementat (asigurat de Societatea Comercială “Operatorul Pieţei de Energie Electrică – Opcom” – S.A., ca operator al pieţei de energie electrică, conform reglementărilor ANRE), fiind disponibile informaţii privind valorile de tranzacţionare, se propune un tratament contabil distinct pentru acestea.

Proiectul de ordin prevede că certificatele verzi primite, potrivit legii, de operatori, sunt asimilate investiţiilor pe termen scurt şi au tratamentul contabil prevăzut pentru această categorie de active.

Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările ulterioare, prevede la articolul 8 că furnizorii de energie electrică şi unii producători sunt obligaţi să achiziţioneze anual un număr de certificate verzi.

Entităţile care, potrivit legii, sunt obligate să achiziţioneze certificate verzi, înregistrează contravaloarea acestora pe seama cheltuielilor cu protecţia mediului, similar operaţiunilor efectuate cu certificatele de emisii de gaze cu efect de seră, pentru acestea din urmă existând un tratament contabil prevăzut de reglementările contabile.

Descarcă Proiectul de Ordin privind modificarea reglementărilor contabile! Dă click aici: Proiect_Ordin_modificari_reglementari_contabile

Sursa: Ministerul Finanţelor Publice

Despre autor  ⁄ Ioana Popa

Ioana Popa este redactor la LegeStart din anul 2011. A absolvit Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării.

Fara comentarii

Scrie un comentariu