18 Februarie, 2018

Proiect de lege privind exercitarea profesiei de instructor auto cu drept de liberă practică şi înfiintarea Camerei Instructorilor Auto din România

Pe site-ul Senatului, în rubrica „Propuneri legislative aflate în consultare publică”, se află un proiect de Lege privind exercitarea profesiei de instructor auto cu drept de liberă practică, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Camerei Instructorilor Auto din România.

Potrivit proiectului de act normativ, legea reglementează modul de exercitare a profesiei de instructor auto cu drept de liberă practică, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Camerei Instructorilor Auto din România.

Vă prezentăm în continuare câteva informaţii prezente în proiectul de Lege referitor la exercitarea profesiei de instructor auto cu drept de liberă practică.

 Cine are dreptul să exercite profesia de instructor auto?

1. Cetăţenii români

2.Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene şi ai celorlalte state ale Spaţiului Economic European, prin stabilire în România sau în regim de servicii temporare;

3. Cetăţenii din alte state cu care România are convenţii bilaterale în domeniu. 

Conform proiectului de act normativ, exercitarea profesiei de instructor auto cu drept de liberă practică se face de către persoanele care au absolvit liceul, cu diploma de bacalaureat, sau au absolvit o şcoală de maiştri în specialitatea transporturi auto, într-o instituţie de învăţământ acreditată, din România sau din străinătate, recunoscută sau echivalată, după caz, potrivit legii.

De asemenea, instructorul auto cu drept de liberă practică îşi desfăşoară activitatea pe baza principiului independenţei profesionale, care îi conferă dreptul de iniţiativă şi decizie în exercitarea actului profesional, iar confidenţialitatea actului de instruire auto este protejată prin lege şi este o obligaţie a oricărui instructor auto.

Ce tipuri de activităţi desfăşoară instructorii auto cu drept de liberă practică?

Potrivit proiectului de Lege, instructorul auto cu drept de liberă practică pregăteşte practic şi teoretic persoanele care doresc să obţină permisul de conducere.

În acelaşi timp, instructorul auto- profesor de legislaţie rutieră – are dreptul să susţină pregătirea practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, precum şi dreptul de a efectua pregătirea teoretică la toate disciplinele teoretice prevăzute în planul de învăţământ, cu excepţia disciplinei „primul ajutor”.

Exercitarea profesiei de instructor auto se desfăşoară în sectorul privat, în regim salarial, sau independent, cu drept de liberă practică, sau în sectorul public, unde instructorii au statutul de funcţionar public, cadru didactic şi alte funcţii.

O altă prevedere prezentă în proiectul de act normativ face referire la faptul că dreptul de liberă practică se exercită olograf, cu menţionarea în clar a numelui, prenumelui şi a codului personal din Registrul unic al instructorilor auto cu drept de liberă practică din România, concomitent cu aplicarea parafei proprii.

De asemenea, conform prevederilor din proiectul de act normativ, pentru exercitarea profesiei, inspectorii auto cu drept de liberă practică pot înfiinţa, la alegere, potrivit legii, cabinete individuale, cabinete asociate, societăţi civile profesionale sau îşi pot desfăşura activitatea în temeiul unor contracte de muncă.

Inspectorii auto pot angaja salariaţi, indiferent de forma de exercitare a profesiei.

Care sunt drepturile şi obligaţiile instructorului auto cu drept de liberă practică?

În proiectul de act normativ se precizează că instructorul auto cu drept de liberă practică are dreptul să desfăşoare activităţile prezentate mai sus, în conformitate cu tipul de atestat deţinut, şi să obţină pentru serviciile prestate un onorariu sau un salariu negociat în mod liber cu beneficiarul.

Referitor la obligaţiile instructorului auto, acestea fac referire la cunoaşterea şi respectarea reglementărilor legale în vigoare referitoare la exercitarea profesiei de instructor auto cu drept de liberă practică, respectarea Codului deontologic al profesiei de instructor auto, precum şi la asumarea responsabilităţii profesionale faţă de beneficiar.

Cum se suspendă sau încetează dreptul de liberă practică?

Dreptul de liberă practică se suspendă: temporar, la cererea persoanei înscrise şi după 6 luni de neplată a cotizaţiei anuale către Camera Instructorilor Auto din România.

Dreptul de liberă practică încetează prin renunţarea în scris la exerciţiul dreptului de liberă practică, dacă persoana a fost condamnată pentru o faptă prevăzută de lege.

Încetarea dreptului de liberă practică atrage radierea din Registrul unic al instructorilor auto cu drept de liberă practică din România.

Vă prezentăm, totodată, informaţii referitoare la înfiinţarea şi funcţionarea Camerei Instructorilor Auto din România.

 Potrivit aceluiaşi proiect de Lege, Camera Instructorilor Auto din România este o organizaţie profesională, cu personalitate juridică, de drept privat, apolitică, autonomă şi independentă, de interes public, cu patrimoniu şi buget proprii.

Camera are rolul de a reprezenta şi de a ocroti la nivel naţional şi internaţional interesele profesiei de instructor auto cu drept de liberă practică.  Camera are obligaţia de a publica anual Registrul unic al instructorilor auto cu drept de liberă practică.

Referitor la Registrul unic al instructorilor auto cu drept de liberă practică, acesta este un document public, fiind pus la dispoziţia beneficiarilor serviciilor de instruire auto, cu scopul de a certifica dreptul de liberă practică şi domeniile de competenţă ale membrilor Camerei.

În proiectul de act normativ sunt enumerate, de asemenea, sursele de finanţare ale Camerei, printre care enumerăm: cotizaţii, taxe, donaţii şi sponsorizări din partea unor persoane fizice şi juridice, precum şi alte surse, conform legilor în vigoare.

Un ultim aspect la care facem referire este cel al răspunderii disciplinare. Instructorii auto care încalcă prevederile legii şi regulamentele specifice sau cei care nu respectă Codul deontologic răspund disciplinar, în funcţie de gravitatea abaterii, putând fi sancţionaţi cu mustrare, avertisment, suspendare temporară a avizului de exercitare a profesiei sau retragerea definitivă a atestatului.

Puteţi trimite opiniile şi sugestiile dvs. referitor la acest proiect de Lege până la data de 20.02.2012 la adresa Senatul României, Calea 13 septembrie, nr.1-3, Sector 5, Bucureşti, respectând formularul de pe site-ul Senatului, sau puteţi accesa formularul on-line corespunzător fiecărei iniţiative legislative.

 Sursa: Senatul României

Despre autor  ⁄ Ioana Popa

Ioana Popa este redactor la LegeStart din anul 2011. A absolvit Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării.

Fara comentarii

Scrie un comentariu