17 Martie, 2018

Proiect de lege privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate

Pe 1 iulie a.c., Ministerul Finanţelor Publice a lansat pe site-ul propriu un proiect de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate.

Potrivit art. 53 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 30 iunie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2009, a fost înfiinţat Consiliul pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar, instituţie publică autonomă, cu personalitate juridică, cu scopul de a asigura supravegherea în interes public a activităţii de audit statutar.

Actul normativ menţionat a fost adoptat în scopul realizării unei abordări armonizate a auditului statutar la nivelul Uniunii Europene, prin transpunerea Directivei 2006/43/CE din 17 mai 2006 a Parlamentului European şi a Consiliului privind auditul statutar al conturilor anuale şi al conturilor consolidate, de modificare a directivelor Consiliului 78/660/CEE şi 83/349/CEE şi de abrogare a Directivei 84/253/CEE a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 157 din 9 iunie 2006.

Astfel cum prevede alin. (3) al art. 53 din această ordonanţă de urgenţă, „Consiliul funcţionează pe lângă Ministerul Finanţelor Publice”.

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate a suferit ultima modificare în luna iunie 2009.

Având în vedere modificările aduse altor acte normative cu care această reglementare este în strânsă legătură (Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârea Guvernului nr. 433/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România) precum şi realitatea economică, MFP apreciază că se impune modificarea şi completarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea asigurării unor reglementări cu caracter unitar.

Schimbări preconizate. Aşa cum se precizează în expunerea de motive ce însoţeşte proiectul de act normativ, scopul urmărit este acela de a eficientiza funcţionarea organismului de supraveghere în interes public a activităţii de audit statutar desfăşurată de membrii Camerei auditorilor financiari din România (CAFR) şi de a institui supravegherea în interes public a activităţii experţilor contabili şi contabililor autorizaţi membri ai Corpului experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din România (CECCAR). Modificările preconizate se înscriu pe două paliere, astfel:

Schimbări preconizate privind supravegherea în interes public a activităţii de audit statutar:

- constituie obiect al supravegherii în interes public activitatea CAFR şi a entităţilor autorizate de aceasta;

- modificarea prevederilor referitoare la modului de înregistrare în Registrul public a auditorilor din terţe ţări;

- normele privind onorariile de audit se emit de CAFR şi se avizează de către organismul de supraveghere;

- sistemele de investigaţii şi sancţiuni sunt instituite de CAFR pentru membrii săi şi de organismul de supraveghere pentru membrii organelor de conducere ale CAFR;

- eliminarea prevederilor referitoare la contravenţii şi sancţiuni, întrucât acestea se regăsesc în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- modificarea prevederilor privind răspunderea auditorului statutar şi a firmei de audit;

- introducerea de prevederi referitoare la mecanismele de supraveghere a activităţii CAFR;

- reducerea numărului instituţiilor reprezentate în Consiliu;

- modificarea componenţei Consiliului superior al organismului de supraveghere şi introducerea funcţiei de vicepreşedinte;

- modificări privind procedura de adoptare a deciziilor în Consiliul superior al organismului de supraveghere;

- modificarea componenţei şi atribuţiilor Comisiei de disciplină;

- modificarea sancţiunilor care pot fi aplicate de membrii Comisiei de disciplină şi modificarea votării hotărârilor acesteia;

- modificarea prevederilor referitoare la finanţarea Consiliului, prin eliminarea de la finanţare a următoarelor instituţii cu atribuţii de reglementare în domeniul contabilităţii: Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private;

- stabilirea contribuţiilor la finanţarea organismului, respectiv CAFR 30%, CECCAR 30% şi 40% de la bugetul de stat prin bugetul Ministerul Finanţelor Publice;

- corelarea prevederilor referitoare la salarizarea personalului cu sistemul de salarizarea din Ministerul Finanţelor Publice;

Schimbări preconizate privind supravegherea în interes public a profesiei contabile:

- cuprinderea în sistemul de supraveghere în interes public a activităţii tuturor auditorilor financiari, nu numai a celor care efectuează audit statutar;

- redenumirea organismului de supraveghere din Consiliul pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar (CSPAAS) în Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile;

- cuprinderea în sistemul de supraveghere în interes public a activităţii experţilor contabili şi contabililor autorizaţi, membri CECCAR;

- precizarea activităţilor desfăşurate de CECCAR asupra cărora organismul de supraveghere are responsabilitate.

Intrarea în vigoare a proiectului de act normativ va duce la modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, republicată, motiv pentru care, modificarea şi completarea ambelor acte normative fac obiectul acestui proiect de act normativ.

Prin proiectul supus dezbaterii publice, se asigură conformitatea actului normativ cu prevederile Directivei 2006/43/CE din 17 mai 2006 a Parlamentului European şi a Consiliului privind auditul statutar al conturilor anuale şi al conturilor consolidate, de modificare a directivelor Consiliului 78/660/CEE şi 83/349/CEE şi de abrogare a Directivei 84/253/CEE a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 157 din 9 iunie 2006.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu