Supus dezbaterii publice în anul 2011, proiectul de lege privind organizarea şi funcţionarea sistemului de plată a pensiilor private urmează să intre în circuitul de avizare interministerială.

În prezent, este în vigoare Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, act normativ republicat în Monitorul oficial nr. 482/2007 şi la care se raportează reglementările din proiectul de act normativ.
Dincolo de dispoziţiile de organizare, semnalăm câteva dintre prevederile referitoare la sistemul de plată a pensiilor private, în actuala formă a proiectului care reglementează:
• înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea sistemului de plată a pensiilor reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară;
• organizarea şi funcţionarea fondurilor de furnizare a pensiilor private;
• organizarea şi funcţionarea furnizorilor de pensii private, precum şi coordonarea activităţii altor entităţi implicate în acest domeniu;
• reglementarea şi supravegherea prudenţială a sistemului de plată a pensiilor private.

Furnizorul

Pot administra fonduri furnizorii de pensii private care pot fi: administratorii de fonduri de pensii facultative şi/sau fonduri de pensii administrate privat, autorizaţi, reglementaţi şi supravegheaţi de Autoritate; societăţi de asigurări de viaţă autorizate; societăţile de furnizare a pensiilor private constituite ca societăţi pe acţiuni, potrivit Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederilor din această lege aflată în fază de proiect, care au ca obiect exclusiv de activitate furnizarea pensiilor private.
Denumirea administratorilor fondurilor de pensii private, care obţin autorizaţie de furnizare a pensiilor private, va conţine sintagma „societate de administrare şi furnizare a pensiilor private”.
Un furnizor poate administra în România un singur fond. Administrarea fondului se realizează sub controlul şi sub supravegherea Autorităţii.
Capitalul social al furnizorului nu poate fi constituit şi nici majorat prin subscripţie publică.
Acţiunile unui furnizor sunt nominative şi nu pot fi transformate în acţiuni la purtător.

Fondul de furnizare a pensiilor private

Fondul este administrat de furnizorul autorizat de Autoritate în acest sens.
Deschiderea procedurii insolvenţei împotriva furnizorului nu afectează activele fondului.

Resursele fondului se constituie din:
• sumele provenite din activele personale nete ale membrilor şi sumele rezultate din investirea acestora;
• sumele provenite din provizionul tehnic al furnizorului;
• sumele provenite de la Fondul de garantare.

Furnizorul investeşte activele fondului în:
a) instrumente ale pieţei monetare, inclusiv conturi şi depozite în lei la o bancă, persoană juridică română, sau la o sucursală a unei instituţii de credit străine autorizate să funcţioneze pe teritoriul României, al statelor membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European şi care nu se află în procedura de supraveghere specială ori administrare specială sau a cărei autorizaţie nu este retrasă, fără să depăşească un procent mai mare de 30% din valoarea totală a activelor fondului;
b) titluri de stat emise de Ministerul Finanţelor Publice din România şi titluri de stat emise de state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, care îndeplinesc cerinţele de rating prevăzute de reglementările Autorităţii, în procent de până la 100% din valoarea totală a activelor fondului;
c) obligaţiuni şi alte valori mobiliare emise de autorităţile administraţiei publice locale din România şi obligaţiuni şi alte valori mobiliare, emise de autorităţile administraţiei publice locale din statele membre ale Uniunii Europene ori aparţinând Spaţiului Economic European, tranzacţionate pe pieţe reglementate şi care îndeplinesc cerinţele de rating prevăzute de reglementările Autorităţii, în procent de până la 15% din valoarea totală a activelor fondului;
d) titluri de stat şi alte valori mobiliare, emise de state terţe, tranzacţionate pe pieţe reglementate şi care îndeplinesc cerinţele de rating prevăzute de reglementările Autorităţii, în procent de până la 15% din valoarea totală a activelor fondului;
e) obligaţiuni şi alte valori mobiliare ale organismelor străine supranaţionale, tranzacţionate pe pieţe reglementate şi care îndeplinesc cerinţele de rating, în procent de până la 15% din valoarea totală a activelor fondului;
f) obligaţiuni corporative care au rating maxim de la cel puţin două agenţii de rating prevăzute de reglementările Autorităţii şi acţiuni tranzacţionate pe pieţe reglementate din România, din state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, pentru activele excedentare unei rate de finanţare de 110%, în procent de până la 20% din valoarea totală a activelor fondului;
g) titluri de participare emise de organisme de plasament colectiv în valori mobiliare din România sau din Uniunea Europeană, în procent de până la 5% din valoarea totală a activelor fondului, pentru activele excedentare unei rate de finanţare de 110%.
h) alte forme de investiţii prevăzute de reglementările Autorităţii.

Dimensiunea investiţiilor

În funcţie de natura emitentului de instrumente financiare în care furnizorul poate investi activele fondului, procentele maxime admise sunt:
• 5% din activele unui fond pot fi investite într-o singură societate cu personalitate juridică sau în fiecare categorie de active ale acesteia, fără a depăşi în total 5%;
• 10% din activele unui fond pot fi investite în activele unui grup de emitenţi şi persoanele afiliate lor.

Activele fondului nu pot fi investite în:
• active care, potrivit legii, nu pot fi dobândite sau înstrăinate;
• active a căror evaluare este incertă, precum şi antichităţi, lucrări de artă, autovehicule şi altele asemenea;
• bunuri imobiliare şi valori mobiliare ai căror emitenţi au ca obiect principal de activitate în domeniul imobiliar;
• orice alte active stabilite prin reglementările Autorităţii.
Investiţiile activelor fondurilor şi rezultatele investirii sunt scutite de impozit.

Sistemul de plată a pensiilor

De la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare, participantul unui fond de pensii private alege furnizorul. Furnizorul nu poate refuza nicio cerere de obţinere a unei pensii private dacă persoana îndeplineşte condiţiile legale.
În termen de cinci zile calendaristice de la depunerea cererii de obţinere a unei pensii private şi de la semnarea unui act individual de aderare, furnizorul notifică administratorul fondului de pensii private la care solicitantul este participant, cu privire la decizia participantului de a opta pentru o pensie privată.
În termen de cinci zile calendaristice de la primirea notificării, administratorul unui fond de pensii private este obligat să efectueze calculul valorii activului personal net al participantului.
În ziua lucrătoare următoare primirii calculului valorii activului personal net al participantului de la administrator, furnizorul este obligat să încheie contractul de furnizare a pensiei private, concomitent cu informarea administratorului, cu respectarea prevederilor art. 95 şi art. 96.
În ziua lucrătoare următoare încheierii contractului de furnizare a pensiei private, administratorul este obligat să efectueze transferul activului personal net al participantului în contul colector al fondului de furnizare a pensiilor private.
Aderarea la un fond de furnizare a pensiilor private este obligatorie pentru toţi participanţii la un fond de pensii private şi se exercită prin semnarea unui act individual de aderare.
Este membru al unui fond o persoană care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) şi-a ales furnizorul pensiei private sau, potrivit art. 93 alin. (2) din Legea nr. 204/2006, participantul a împlinit vârsta de 60 de ani; au fost plătite minimum 90 de contribuţii lunare; activul personal este cel puţin egal cu suma necesară obţinerii pensiei facultative minime prevăzute prin normele adoptate de Comisie;
b) activul personal net dobândit în baza Legii nr. 411/2004 şi/sau în baza Legii nr. 204/2006, după caz, este suficient pentru dobândirea unui tip de pensie privată;
c) a semnat un contract de furnizare a pensiei private şi un act individual de aderare.
Participantul la un fond de pensii private, care este pensionat pe cauză de invaliditate pentru afecţiuni care nu mai permit reluarea activităţii, definite potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, poate deveni membru al unui fond şi poate obţine o pensie privată, cu respectarea prevederilor prezentei legi.
Membrul unui fond este proprietarul pensiei private.
Membrul poate cumula activul personal net rezultat din contribuţiile la un fond de pensii administrate privat cu activul personal net rezultat din contribuţiile de la un fond de pensii facultative în vederea obţinerii unei pensii private, în condiţiile în care a optat pentru un singur fond de furnizare a pensiilor private.

Pensia privată

Pensia privată poate fi pensie viageră sau pensie limitată.
Pensia viageră poate fi:
a) pensia viageră pentru o singură persoană, reprezentând suma lunară fixă datorată şi plătită până la decesul membrului;
b) pensia viageră pentru o singură persoană, cu perioadă certă de plată, reprezentând suma lunară fixă datorată şi plătită până la decesul membrului sau până la finalul perioadei certe de plată, în situaţia în care decesul acestuia survine înainte de expirarea perioadei certe de plată, caz în care pensia se plăteşte beneficiarului desemnat, până la finalul perioadei prevăzute în contractul de furnizare a pensiei private;
c) pensia viageră cu componentă de supravieţuitor, reprezentând suma lunară fixă datorată şi plătită membrului până la decesul acestuia, iar după decesul acestuia, datorată şi efectuată soţului supravieţuitor pe durata vieţii acestuia, în cuantum stabilit ca procent din valoarea pensiei private.
Pensiile se pot indexa anual cu o rată fixă prestabilită prin contractul de furnizare a pensiei private.
Membrul este obligat să opteze pentru o pensie viageră, în cazul în care activul personal al acestuia este suficient pentru obţinerea unei pensii viagere.
Membrul este obligat să opteze pentru o pensie limitată, în cazul în care activul personal al acestuia nu este suficient pentru obţinerea unei pensii viagere.
Un furnizor nu poate refuza o cerere de obţinere a unei pensii private, atât timp cât activul personal al potenţialului membru este suficient pentru plata unei pensii viagere sau pensii limitate de cel puţin 24% din indemnizaţia socială pentru pensionari, stabilită pentru sistemul public, valabilă la data efectuării calculului.
În cazul în care activul personal al participantului este suficient pentru alegerea oricărei pensii viagere, acesta poate opta pentru tipul de pensie viageră pe care o consideră cea mai adecvată.
Participanţii unui fond de pensii private care împlinesc vârsta de 70 de ani şi nu aleg un furnizor sunt repartizaţi aleatoriu de către Autoritate.

Proiectul de lege poate fi consultat integral AICI (format PDF).

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here