25 Februarie, 2018

Proiect: Angajaţii firmelor vor avea reprezentanţi, în vederea informării şi consultării. Ce reguli pregăteşte Ministerul Muncii?

Ministerul Muncii pregăteşte un proiect de hotărâre de guvern privind procedurile de informare, consultare şi alte modalităţi de implicare a angajaţilor, având în vedere prevederile Legii nr. 467/2006, care stabilesc cadrul general de informare şi consultare a angajaţilor.

Potrivit acestui proiect, este definit organul de reprezentare ca fiind structura care îi reprezintă pe angajaţi, în scopul informării şi consultării acestora, precum şi pentru negocierea unui acord privind implicarea angajaţilor.

Membrii organului de reprezentare sunt desemnaţi de organizaţiile sindicale legal constituite, cu condiţia ca numărul membrilor de sindicat să fie mai mare decât 50% din totalul angajaţilor sau din reprezentanţii angajaţilor aleşi de totalitatea angajaţilor din întreprindere, numărul acestora fiind proporţional cu numărul salariaţilor pe care îi reprezintă, fiecare având dreptul la un vot.

În cazul în care numărul total al membrilor de sindicat nu întruneşte această condiţie, în cadrul organului de reprezentare sunt desemnaţi suplimentar reprezentanţi ai angajaţilor, aleşi de angajaţii nesindicalizaţi.

Modalităţile de informare, consultare şi alte mecanisme de implicare a angajaţilor în activitatea întreprinderii sunt stabilite prin acord scris între organul de reprezentare al angajaţilor şi reprezentanţii mandataţi ai angajatorului, prin care se va stabili cel puţin:

a) domeniul de aplicare;
b) procedura de informare şi consultare a organului de reprezentare;
c) frecvenţa reuniunilor organului de reprezentare;
d) resursele financiare şi materiale ce urmează a fi alocate organului de reprezentare;
e) în cazul în care, în cursul negocierilor, părţile decid să instituie una sau mai multe proceduri de informare şi consultare în loc de un organ de reprezentare, modalităţile de punere în practică a acestor proceduri;
f) în cazul în care, în cursul negocierilor, părţile decid să adopte modalităţi de participare, conţinutul acestor măsuri, inclusiv, dacă este cazul, numărul de membri în organul de control sau de administrare al întreprinderii, pe care angajaţii vor avea dreptul să îi aleagă, să îi numească, să îi recomande ori să îi conteste, procedurile privind modul în care aceşti membri pot fi aleşi, numiţi, recomandaţi sau contestaţi de către angajaţi, precum şi drepturile acestora;
g) în cazul în care prin acord s-a convenit participarea reprezentanţilor angajaţilor în organele de administrare sau, dacă este cazul, al organului de control al întreprinderii, membrul care a fost ales, numit sau recomandat de organul de reprezentare ori, dacă este cazul, de către angajaţi, este membru deplin, având aceleaşi drepturi şi obligaţii cu membrii care îi reprezintă pe acţionari, inclusiv dreptul de a vota;
h) data intrării în vigoare a acordului şi durata sa, cazurile în care acordul trebuie renegociat şi procedura de renegociere.

Organul de reprezentare are următoarele drepturi:

- de a fi informat şi consultat şi, în acest scop, de a se întâlni cu reprezentanţii mandataţi ai angajatorului cel puţin trimestrial sau de câte ori este nevoie, la solicitarea organului de reprezentare cu privire la structura, situaţia economică şi financiară, evoluţia probabilă a activităţilor, a producţiei şi a vânzărilor, la situaţia şi la evoluţia probabilă a ocupării forţei de muncă, a investiţiilor, precum şi la schimbările substanţiale privind organizarea, introducerea unor noi metode de lucru sau a unor noi procedee de producţie, la transferuri de producţie, fuziuni, reduceri de capacitate sau închideri de întreprinderi, unităţi sau părţi importante din acestea, precum şi la concedierile colective;
- de a-i fi comunicate agenda şedinţelor organului de administrare sau, dacă este cazul, ale organului de conducere şi de control, precum şi copiile tuturor documentelor transmise adunării generale a acţionarilor, după caz, cu cel puţin trei zile lucrătoare înainte;
- dreptul la un concediu de formare, fără diminuarea drepturilor salariale;
- suportarea de către întreprindere a cheltuielilor organului de reprezentare, şi de a primi resursele financiare şi materiale necesare, care să le permită să îşi îndeplinească misiunea în mod corespunzător.

Obligaţiile organului de reprezentare vizează păstrarea confidenţialităţii documentelor şi informaţiilor asupra cărora au acces, în sensul de a nu divulga terţilor informaţiile care le-au fost furnizate în mod expres, cu titlu confidenţial, în interesul legitim al întreprinderii; să îi informeze pe reprezentanţii angajaţilor din întreprindere şi din filialele, sucursalele sau alte sedii secundare cu privire la conţinutul şi rezultatul procedurilor de informare şi consultare.

Derularea unei sesiuni de informare şi consultare a salariaţilor cu încalcarea prevederilor rezentului act normativ se consider nulă, angajatorul fiind obligat să iniţieze reluarea acesteia.

Notă: Prevederile prezentate în articol fac parte dintr-un proiect de act normativ.

Foto: Sxc.hu

comentarii

Despre autor  ⁄ Denisa Pătraşcu

Licenţiată a Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti (2001), doctor în drept – specialitatea dreptul muncii (2007), membră a Reţelei Juriştilor din Organizaţia Internaţională a Muncii – ONU (2003), membru asociat al CRIFST – Academia Română (2013), membru colaborator al CRIFST – Academia Română (2010-2013), consultant şi senior expert (proiecte fonduri structurale) în domeniul social şi mediator autorizat.

Fara comentarii

Scrie un comentariu