Guvernul pune la dispoziţia întreprinderilor mici şi mijlocii programul guvernamental Mihail Kogălniceanu având ca obiectiv acordarea de facilităţi de subvenţionare parţială a dobânzilor şi, după caz, de garantare de către stat, pentru creditele acordate întreprinderilor mici şi mijlocii, de către instituţiile de credit.

Programul a fost aprobat prin ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011, publicată în M.Of. nr. 460 din 30 iunie a.c.

Urmând a se derula pe perioada 2011-2013, în bază multianuală, programul constă în acordarea unei linii de credit, în valoare maximă de 125.000 lei/I.M.M./an, cu dobândă parţial subvenţionată şi, după caz, garantarea creditului de către stat, vizând sprijinirea accesului I.M.M.-urilor la obţinerea de finanţări, pentru a suplini nevoile de lichiditate pe termen de un an în vederea desfăşurării activităţii, cu posibilitatea prelungirii în condiţiile ordonanţei de urgenţă, fără a depăşi durata programului.

Contractul de garantare se încheie între beneficiarul programului, instituţia de credit finanţatoare şi Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii – S.A. – IFN, (denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M.), prin care statul, prin Ministerul Finanţelor Publice – F.N.G.C.I.M.M., se obligă să garanteze creditul acordat de instituţia de credit finanţatoare şi beneficiarul îşi asumă obligaţia să ramburseze statului sumele datorate ca urmare a executării garanţiei de către instituţia de credit finanţatoare.

Valoarea garanţiei poate ajunge la nivelul de maximum 80%, dar nu mai mult de 100.000 lei din valoarea creditului. Dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri generate de participarea la program nu sunt incluse în valoarea garanţiei.

Actul normativ stabileşte criteriile de eligibilitate, pentru IMM-uri, în cadrul programului. I.M.M.-uri, precum şi sectoarele sau domeniile de activitate ale IMM-urilor care nu pot fi acceptate la creditare.

Prin mecanismul de garantare aprobat, Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să mandateze F.N.G.C.I.M.M. în vederea emiterii de garanţii în numele şi în contul statului, în favoarea instituţiilor de credit care urmează să acorde credite I.M.M.-urilor eligibile în cadrul programului. Sursa de plată a garanţiilor acordate de către F.N.G.C.I.M.M. în numele şi în contul statului pentru creditele obţinute de I.M.M.-urile eligibile în cadrul programului este Fondul de risc pentru Programul Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii.

Plafonul anual al garanţiilor ce pot fi acordate în condiţiile programului pe perioada de implementare 2011-2013 se stabileşte de către M.F.P. şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prin A.I.P.P.I.M.M., subvenţionează parţial dobânda plătită de I.M.M.-uri la contractele de credit în lei încheiate de acestea cu instituţiile de credit, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.

Bugetul total maxim al subvenţiei acordate în cadrul programului pentru perioada de implementare 2011-2013 este de 165.000 mii lei. Cuantumul anual al subvenţiei se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a ordonanţeI de urgenţă, aprobate prin hotărâre a Guvernului, cu încadrarea în creditele bugetare aprobate prin legile bugetare anuale cu această destinaţie.

Măsurile de subvenţionare a dobânzii fac parte dintr-o schemă transparentă de minimis, care se va derula cu respectarea criteriilor stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006, şi de legislaţia naţională în domeniu.

Actul normativ stabileşte condiţiile cu privire la :

– finanţare şi garantare;

– executarea garanţiilor, recuperarea facilităţilor, monitorizarea şi raportarea ajutorului de minimis.

În termen de maximum 10 zile de la data intrării în vigoare a acestui act normativ, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi Ministerul Finanţelor Publice sunt obligate să elaboreze şi să supună aprobării Guvernului normele metodologice de aplicare a ordonanţei de urgenţă.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here