21 Ianuarie, 2018

Proceduri analitice ce pot fi utilizate în activitatea practică – în cazul societăţilor de pensii

Conturi analizate Procedură analitică aplicată

Imobilizări necorporale

Se investighează soldurile iniţiale ale conturilor de imobilizări necorporale ale exerciţiului financiar precedent pentru a se asigura că jurnalele finale au fost înregistrate corect.

Se compară soldurile exerciţiului curent cu soldurile exerciţiului precedent şi se investighează abaterile neobişnuite sau absenţa oricărei variaţii.

Imobilizări corporale

Se investighează soldurile iniţiale ale conturilor de imobilizări corporale ale exerciţiului financiar precedent pentru a se asigura că jurnalele finale au fost înregistrate corect.

Se compară soldurile exerciţiului curent cu soldurile exerciţiului precedent şi se investighează abaterile neobişnuite sau absenţa oricărei variaţii.

Imobilizări financiare

Se investighează soldurile iniţiale ale conturilor de imobilizări financiare ale exerciţiului financiar precedent pentru a se asigura că jurnalele finale au fost înregistrate corect.

Se compară soldurile exerciţiului curent cu soldurile exerciţiului precedent şi se investighează abaterile neobişnuite sau absenţa oricărei variaţii.

Stocuri

Se investighează soldurile iniţiale ale conturilor de stocuri ale exerciţiului financiar precedent pentru a se asigura că jurnalele finale au fost înregistrate corect.

Se compară soldurile exerciţiului curent cu soldurile exerciţiului precedent şi se investighează abaterile neobişnuite sau absenţa oricărei variaţii.

Creanţe

Se investighează soldurile iniţiale ale conturilor de creanţe ale exerciţiului financiar precedent pentru a se asigura că jurnalele finale au fost înregistrate corect.

Se compară soldurile exerciţiului curent cu soldurile exerciţiului precedent şi se investighează abaterile neobişnuite sau absenţa oricărei variaţii.

Cheltuieli înregistrate în avans

Se investighează soldurile iniţiale ale conturilor de cheltuieli înregistrate în avans ale exerciţiului financiar precedent pentru a se asigura că jurnalele finale au fost înregistrate corect.

Se compară soldurile exerciţiului curent cu soldurile exerciţiului precedent şi se investighează abaterile neobişnuite sau absenţa oricărei variaţii.

Investiţii pe termen scurt

Se investighează soldurile iniţiale ale conturilor de investiţii pe termen scurt ale exerciţiului financiar precedent pentru a se asigura că jurnalele finale au fost înregistrate corect.

Se compară soldurile exerciţiului curent cu soldurile exerciţiului precedent şi se investighează abaterile neobişnuite sau absenţa oricărei variaţii.

Conturi curente la bănci şi numerar

Se investighează soldurile iniţiale ale conturilor de conturi curente la bănci şi numerar ale exerciţiului financiar precedent pentru a se asigura că jurnalele finale au fost înregistrate corect.

Se compară soldurile exerciţiului curent cu soldurile exerciţiului precedent şi se investighează abaterile neobişnuite sau absenţa oricărei variaţii.

Datorii

Se investighează soldurile iniţiale ale conturilor de datorii ale exerciţiului financiar precedent pentru a se asigura că jurnalele finale au fost înregistrate corect.

Se compară soldurile exerciţiului curent cu soldurile exerciţiului precedent şi se investighează abaterile neobişnuite sau absenţa oricărei variaţii.

Capitaluri proprii

Se investighează soldurile iniţiale ale conturilor de capitaluri proprii ale exerciţiului financiar precedent pentru a se asigura că jurnalele finale au fost înregistrate corect.

Se compară soldurile exerciţiului curent cu soldurile exerciţiului precedent şi se investighează abaterile neobişnuite sau absenţa oricărei variaţii.

Provizionul tehnic

Se investighează soldurile iniţiale ale contului de provizion tehnic ale exerciţiului financiar precedent pentru a se asigura că jurnalele finale au fost înregistrate corect.

Se compară soldurile exerciţiului curent cu soldurile exerciţiului precedent şi se investighează abaterile neobişnuite sau absenţa oricărei variaţii.

Se verifică metodologia de calcul a provizionului tehnic, având în vedere faptul că administratorul trebuie să menţină permanent un volum al provizioanelor tehnice corespunzător obligaţiilor financiare rezultate din prospectele schemelor de pensii private private.

Notă: Calculul provizioanelor tehnice se efectuează şi se certifică de către un actuar sau de un alt specialist în acest domeniu, inclusiv de către un auditor, pe baza metodelor actuariale stabilite prin normele C.S.S.P.P. şi cu respectarea următoarelor principii:

- nivelul minim al provizioanelor tehnice se calculează printr-o evaluare actuarială suficient de prudentă, luându-se în considerare toate angajamentele pentru plata beneficiilor şi a contribuţiilor, aşa cum reies din prospectul schemei de pensii private a fondului;

- ratele maxime ale dobânzii utilizate se aleg în mod prudent şi se determină în conformitate cu legislaţia naţională. Aceste rate prudente ale dobânzii se calculează luându-se în considerare randamentul activelor corespunzătoare deţinute de fond şi randamentul viitor al investiţiilor şi/sau randamentele obligaţiunilor de înaltă calitate ori guvernamentale;

- tabelele biometrice folosite pentru calculul provizioanelor tehnice se bazează pe principii prudente, ţinându-se cont de principalele caracteristici ale grupului de participanţi şi ale schemelor de pensii private, în special de evoluţia prevăzută pentru riscurile relevante;

- metodele şi baza de calcul pentru provizioanele tehnice rămân în general constante de la un exerciţiu financiar la altul. Discontinuităţile pot fi justificate de schimbarea legislaţiei, a condiţiilor economice sau demografice pe care se bazează provizioanele.

Venituri

Se compară soldurile exerciţiului curent cu soldurile exerciţiului precedent şi se investighează abaterile neobişnuite sau absenţa oricărei variaţii.

Se verifică veniturile planificate a se obţine conform bugetului de venituri şi cheltuieli şi cu respectarea prevederilor legale, şi veniturile realizate afectiv, investigându-se variaţiile semnificative.

Se întocmeşte un tabel referitor la analiza detaliată a veniturilor constituite la nivelul societăţii de pensii, conform legii, respectiv: veniturile din comisionul aplicat contribuţiilor brute şi veniturile din comisionul aplicat activului personal net.

Se verifică dacă veniturile au fost clasificate, recunoscute şi raportate corect.

Cheltuieli

Se compară soldurile exerciţiului curent cu soldurile exerciţiului precedent şi se investighează abaterile neobişnuite sau absenţa oricărei variaţii.

Se verifică execuţia cheltuielilor conform bugetului de venituri şi cheltuieli şi cu respectarea prevederilor legale, şi cheltuielile angajate efectiv, investigându-se variaţiile semnificative.

Se întocmeşte un tabel referitor la analiza detaliată a cheltuielilor şi costurilor care se prelevă din societatea de pensii în relaţia cu activitatea proprie şi activitatea fondului de pensii, conform legii.

Baza legală

* Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

* Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

* Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare;

* Norma nr. 14/2007 privind reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, cu modificările şi completările ulterioare;

 

Despre autor  ⁄ Maria Bălăşescu

Maria Bălăşescu este expert contabil. Site: http://www.contabilii.ro Contact: contact@contabilii.ro

Fara comentarii

Scrie un comentariu