16 Ianuarie, 2018

Procedura privind registrul entităţilor publice

Procedura privind registrul entităţilor publice din 13.12.2013, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 2004/2013 şi publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 794 din 17.12.2013 (M.Of. nr. 794/2013).

În vigoare de la 17.12.2013

CAPITOLUL I
Depunerea formularului Fişa Entităţii Publice

Art. 1.

Formularul “Fişa Entităţii Publice” şi instrucţiunile pentru completarea şi utilizarea acestuia pot fi descărcate de pe pagina web a Ministerului Finanţelor Publice, www.mfinante.ro/forexebug.html sau pot fi puse la dispoziţie de către unitatea operativă a Trezoreriei Statului la care este arondată entitatea publică. Formularul “Fişa Entităţii Publice” se completează electronic.

Art. 2.

(1)
 Elementele din formular se completează astfel:

-
 în rubrica “Tip Acţiune” entitatea publică selectează:

1.
 opţiunea “Preluare profil curent al Entitatii Publice” pentru a completa informaţiile referitoare la profilul curent al entităţii publice. În cadrul acestei opţiuni, la rubrica “Tip Fisa” se poate selecta:

-
 opţiunea “Initiala” pentru transmiterea, prin intermediul formularului “Fişa Entităţii Publice”, a informaţiilor referitoare la profilul entităţii publice dacă entitatea publică nu a mai fost anterior înregistrată în sistemul ForExeBug sau dacă i se atribuie un alt cod de identificare fiscală. În cazul în care, anterior, au mai fost transmise unul sau mai multe formulare “Fişa Entităţii Publice”, dar din partea sistemului nu a fost primit un mesaj de confirmare a înregistrării în sistem, reluarea procesului de transmitere a formularului corectat se va realiza tot prin selectarea opţiunii “Initiala” pentru rubrica “Tip Fisa”;
- opţiunea “Rectificativa” pentru a modifica informaţiile referitoare la profilul entităţii publice anterior transmise şi înregistrate în sistem, cu excepţia informaţiilor de la pct. 2. Formularul transmis trebuie să conţină absolut toate informaţiile solicitate.

2.
 opţiunea “Modificare profil prin Reorganizare” în cazul unei reorganizări sau a unor modificări semnificative în profilul entităţii publice. În această situaţie, entitatea publică trebuie să transmită către sistem un nou formular “Fişa Entităţii Publice”, completat integral, prin intermediul căruia să înlocuiască vechiul profil, înregistrat deja în sistemul ForExeBug, cu informaţii referitoare la noul profil rezultat în urma reorganizării. Utilizarea acestei opţiuni este obligatorie atunci când o entitate publică îşi modifică profilul, în următoarele cazuri:

a)
 orice modificare a sectoarelor bugetare în care operează
• anterior a operat pe un sector bugetar şi, în urma reorganizării, va opera pe un alt sector bugetar;
• anterior a operat pe un singur sector bugetar şi, în urma reorganizării, va opera pe mai multe sectoare bugetare;
• anterior a operat pe mai multe sectoare bugetare şi, în urma reorganizării, va opera pe un singur sector bugetar;
• anterior a operat pe mai multe sectoare bugetare şi, în urma reorganizării, va opera pe alte sectoare bugetare (diferite total sau parţial de cele anterior înregistrate în sistem);
b) orice modificare a informaţiilor referitoare la subordonarea ierarhică, respectiv cele din rubricile “CIF Ordonator principal de credite ierarhic superior” sau “CIF Ordonator secundar de credite ierarhic superior”;
c) orice modificare a opţiunilor selectate la subsecţiunea “Surse de finantare”.
În situaţia selectării opţiunii “Modificare profil prin Reorganizare”, rubrica “Tip Fisa” şi categoriile de opţiuni aferente (“Initiala” şi “Rectificativa”) vor fi inactive.

Secţiunea A “Informaţii generale”

a)
 în rubrica “Denumire Entitate Publica” se înscrie denumirea integrală, fără abrevieri, a entităţii publice, conform actului de înfiinţare a acesteia;
b) în rubrica “Denumire scurta Entitate Publica” se înscrie abrevierea denumirii entităţii publice;
c) în rubrica “CIF Entitate Publica” se înscrie codul de identificare fiscală al entităţii publice;
d) în rubrica “CIF in scop de TVA” se înscrie codul de identificare fiscală utilizat în scop de TVA;
e) în rubrica “Data infiintarii” se înscrie data calendaristică la care s-a înfiinţat entitatea publică, conform ultimului act normativ
în baza căruia entitatea publică funcţionează;
– Subsecţiunea “Temei legal”
f) în rubrica “Categorie Emitent” se selectează tipul emitentului pentru ultimul act normativ în baza căruia entitatea publică funcţionează;
g) în rubrica “Nume Emitent” se înscrie denumirea emitentului pentru ultimul act normativ în baza căruia entitatea publică funcţionează;
h) în rubrica “Categorie Act infiintare” se selectează tipul actului în baza căruia s-a înfiinţat entitatea publică;
i) în rubrica “Nume Act infiintare” se înscrie denumirea completă a ultimului act normativ în baza căruia entitatea publică funcţionează.
- Subsecţiunea “UAT”
j) în rubrica “Judet” se selectează denumirea judeţului pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea entitatea publică sau se selectează municipiul Bucureşti;
k) în rubrica “Denumirea UAT pe raza careia isi desfasoara activitatea Entitatea Publica” se selectează denumirea integrală, fără abrevieri, a unităţii administrativ-teritoriale sau a subdiviziunii unităţii administrativ-teritoriale, în cazul municipiului Bucureşti, pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea entitatea publică;
l) în rubrica “CIF UAT pe raza careia isi desfasoara activitatea Entitatea Publica” se generează automat codul de identificare fiscală al unităţii administrativ-teritoriale/subdiviziunii unităţii administrativ-teritoriale înscrise la rubrica “Denumirea UAT pe raza careia isi desfasoara activitatea Entitatea Publica”;
m) în rubrica “TIP UAT pe raza careia isi desfasoara activitatea Entitatea Publica” se generează automat tipul unităţii administrativ-teritoriale pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea entitatea publică pe baza celor înscrise în rubrica “Denumirea UAT pe raza careia isi desfasoara activitatea Entitatea Publica”;
n) în rubrica “Judet Trezorerie” se selectează denumirea judeţului/municipiul Bucureşti, căruia îi aparţine unitatea Trezoreriei Statului la care entitatea publică are deschise conturile de cheltuieli;
o) în rubrica “Denumire Trezorerie la care Entitatea Publica are deschise conturile de cheltuieli” se selectează denumirea integrală, fără abrevieri, a unităţii Trezoreriei Statului la care entitatea publică are deschise conturile de cheltuieli;
p) în rubrica “Cod Trezorerie” se generează automat codul alocat de către Ministerul Finanţelor Publice unităţii operative a Trezoreriei Statului la care entitatea publică are deschise conturile de cheltuieli, pe baza celor înscrise în rubrica “Denumire Trezorerie la care Entitatea Publica are deschise conturile de cheltuieli”;
q) în rubricile aferente subsecţiunii “Adresa sediu social Entitate Publica” se completează adresa sediului social al entităţii publice, conform certificatului de înregistrare fiscală;
r) în rubricile aferente subsecţiunii “Adresa fiscala” se completează adresa domiciliului fiscal al entităţii publice;

Procedura privind registrul entităţilor publice poate fi consultată integral în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Foto: Sxc.hu

comentarii

Fara comentarii

Scrie un comentariu