26 Aprilie, 2019

Procedura privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit

Procedura privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit (din 01.08.2014), aprobată prin Ordinul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2365/2014 şi publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 615 din 20.08.2014 (M.Of. nr. 615/2014).

În vigoare de la 20.08.2014

I.
 Dispoziţii generale

1.
 Procedura privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit, stabilite prin decizie de impunere, se aplică pentru următoarele situaţii:
a) rezilierea, în cursul anului fiscal, a contractelor de închiriere, pentru care chiria este exprimată în lei, în cazul persoanelor care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendă. Pentru situaţiile în care intervin modificări ale clauzelor contractuale, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 82 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sunt aplicabile dispoziţiile art. 83 alin. (11) din cuprinsul aceluiaşi act normativ;
b) încetarea activităţii în cursul anului fiscal sau suspendarea temporară a acesteia, potrivit legislaţiei în materie, în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente, din activităţi agricole impuse în sistem real, din silvicultură şi din piscicultură;
c) corecţia normelor de venit ca urmare a încetării activităţii în cursul anului, a întreruperii temporare a acesteia, potrivit pct. 45 din titlul III din Normelemetodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, dat în aplicarea art. 49 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în situaţia dobândirii/pierderii calităţii de salariat;
d) depăşirea numărului de 5 camere de închiriat în cursul anului fiscal de către persoanele care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv, impuse pe baza normelor de venit;
e) completarea obiectului de activitate, în cursul anului fiscal, cu una sau mai multe activităţi impuse pe baza normelor de venit de către contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente impuse pe baza normelor de venit;
f) completarea obiectului de activitate, în cursul anului fiscal, în cazul contribuabililor care realizează venituri din activităţi independente impuse pe baza normelor de venit, cu una sau mai multe activităţi care nu sunt incluse în Nomenclatorul activităţilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit.

2.
 Recalcularea plăţilor anticipate, pentru situaţiile prevăzute la pct. 1, se efectuează la solicitarea contribuabilului, de către compartimentul cu atribuţii privind gestionarea declaraţiilor fiscale ale persoanelor fizice din cadrul organului fiscal competent.

3.
 Prin organ fiscal competent se înţelege:
a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru contribuabilii persoane fizice fără domiciliu fiscal în România.

II.
 Solicitarea recalculării plăţilor anticipate cu titlu de impozit

1.
 Solicitarea privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit se face de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia, desemnat potrivit legii, pe baza formularului 220 “Declaraţia privind venitul estimat/norma de venit”, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

2.
 Formularul 220, în care se bifează căsuţa “Recalcularea plăţilor anticipate”, va fi însoţit de documente justificative din care rezultă situaţia contribuabilului: documente din care să rezulte rezilierea contractelor de închiriere (acordul de reziliere a contractului încheiat între părţi, declaraţia pe propria răspundere etc.), documente care atestă încetarea activităţii şi/sau suspendarea temporară a activităţii, potrivit legislaţiei în materie, documente care atestă întreruperea temporară a activităţii sau alte documente care atestă situaţia contribuabilului şi care justifică solicitarea privind recalcularea plăţilor anticipate.

3.
 În situaţia în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, la termenele prevăzute la pct. 5, asociatul desemnat prin contractul de asociere are obligaţia depunerii, la organul fiscal la care asocierea este înregistrată în evidenţa fiscală, a formularului 223 “Declaraţie privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale”, în care se bifează căsuţa “Recalcularea plăţilor anticipate”.

4.
 Formularul 220, însoţit de documentele justificative, se depune în format hârtie la registratura organului fiscal competent sau se comunică prin poştă cu confirmare de primire. Formularul se poate transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

5.
 În vederea recalculării plăţilor anticipate, formularul 220 se depune la termenele prevăzute de Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:
a) în termen de 5 zile de la data rezilierii contractului de închiriere sau de la data apariţiei uneia dintre situaţiile pentru care se poate solicita corecţia venitului net stabilit pe baza normelor de venit [cap. I pct. 1 lit. a) şi c)];
b) în termen de 15 zile de la data încetării activităţii sau suspendării temporare a acesteia, în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente, din activităţi agricole, impuse în sistem real, din silvicultură şi/sau din piscicultură [cap. I pct. 1 lit. b)];
c) în termen de 15 zile de la depăşirea numărului de 5 camere de închiriat în cursul anului fiscal, de către contribuabilii care realizează venituri din închirierea în scop turistic [cap. I pct. 1 lit. d)];
d) în termen de 15 zile de la completarea obiectului de activitate cu activităţi noi [cap. I pct. 1 lit. e) şi f)].

6.
 În situaţia în care formularul 220 se depune după expirarea termenelor menţionate la pct. 5 lit. a)-c), organul fiscal procedează la recalcularea plăţilor anticipate de la data depunerii acestuia.

7.
 Data depunerii formularului 220 este data înregistrării acestuia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz. În cazul depunerii formularului 220 prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, data depunerii este data înregistrării acestuia pe pagina de internet a organului fiscal, astfel cum rezultă din mesajul electronic de confirmare transmis ca urmare a primirii declaraţiei.

Procedura este disponibilă integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Foto: Free Images

comentarii

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu