Procedura privind modulul „Completarea şi depunerea bugetului individual al instituţiilor publice” din 13.04.2016, aprobată prin Ordinul MFP nr. 517/2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 307 din 21 aprilie 2016 (M.Of. nr. 307/2014).

CAPITOLUL I

Prevederi cu caracter general privind structura bugetelor individuale, întocmirea, aprobarea şi depunerea acestora la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului şi în sistemul naţional de raportare – Forexebug

Art. 1.

(1) Bugetele individuale ale instituţiilor publice cu personalitate juridică prevăzute la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, se întocmesc în format electronic, pe baza bugetelor repartizate şi aprobate în condiţiile legii.

(2) Bugetele individuale se întocmesc în lei, fără zecimale, distinct, pe sectoare bugetare. În cadrul fiecărui sector bugetar, instituţiile publice care au aprobate bugete pe programe bugetare întocmesc şi depun bugetele individuale prevăzute la alin. (1) pe fiecare program bugetar şi în cadrul acestora pe surse de finanţare, în structura clasificaţiei bugetare detaliate la partea de venituri pe capitole, subcapitole şi paragrafe, iar la partea de cheltuieli pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate (COFOG 3), cu încadrarea în bugetul agregat al ordonatorului principal de credite sau al unităţii administrativ- teritoriale, după caz. Bugetele individuale ale instituţiilor publice locale se întocmesc şi pe secţiunile reglementate de Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), instituţiile publice din sectorul special întocmesc bugetele individuale în structura clasificaţiei bugetare detaliate la partea de venituri pe capitole, subcapitole şi paragrafe, iar la partea de cheltuieli pe capitole şi titluri (COFOG 1), cu încadrarea în bugetul agregat al ordonatorului principal de credite.

(4) Bugetele individuale se depun în sistemul naţional de raportare – Forexebug şi conţin în mod obligatoriu semnătura electronică cu certificat digital calificat aparţinând persoanei înrolate în sistemul naţional de raportare – Forexebug şi care are atribuit rolul de semnare şi transmitere a documentelor electronice.

(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), ordonatorii de credite ierarhic superiori pot opta pentru introducerea în sistemul naţional de raportare – Forexebug a bugetelor individuale ale ordonatorilor de credite direct subordonaţi, utilizând semnătura electronică cu certificat digital calificat aparţinând persoanei înrolate în sistemul naţional de raportare – Forexebug şi care are atribuit rolul de semnare şi transmitere de documente în format electronic pentru entităţile publice direct subordonate.

Art. 2.

(1) Pentru anul 2016, instituţiile publice care utilizează sistemul naţional de raportare reglementat de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările şi completările ulterioare, depun în sistemul naţional de raportare – Forexebug bugetele individuale întocmite potrivit art. 1, iar la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului depun bugetele întocmite pe suport hârtie, repartizate şi aprobate în condiţiile legii de ordonatorul de credite ierarhic superior sau de către consiliul local, după caz, care au stat la baza întocmirii bugetului individual în format electronic.

(2) Începând cu anul 2017, la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului nu se mai depune bugetul repartizat şi aprobat în condiţiile legii de ordonatorul de credite ierarhic superior sau de către consiliul local, după caz, întocmit pe suport hârtie, răspunderea privind depunerea în format electronic a bugetului individual corespunzător bugetului repartizat şi aprobat şi corectitudinea datelor înscrise în acesta revenind exclusiv conducătorului instituţiei publice care gestionează bugetul respectiv.

Art. 3.

În funcţie de sectorul bugetar din care fac parte instituţiile publice şi de sursele de finanţare a cheltuielilor acestora, bugetele individuale pot fi:

a) bugete individuale de cheltuieli, care se întocmesc în cazul bugetelor aferente sursei A „Integral de la buget”, ale:

– instituţiilor publice din sectorul 01 „Bugetul de stat (administraţie centrală)” finanţate integral de la bugetul de stat;

– instituţiilor publice din sectorul 02 „Bugetul local (administraţie locală)”, cu excepţia unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale;

– instituţiilor publice din sectorul 03 „Bugetul asigurărilor sociale de stat”, care nu au aprobate şi nu realizează venituri bugetare;

– instituţiilor publice din sectorul 04 „Bugetul asigurărilor pentru şomaj”, care nu au aprobate şi nu realizează venituri bugetare;

– instituţiilor publice din sectorul 05 „Bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS)”, care nu au aprobate şi nu realizează venituri bugetare;

[Continuare…]

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud. 

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here