25 Aprilie, 2019

Procedura privind declararea contribuabililor inactivi

Procedura privind declararea contribuabililor inactivi, potrivit art. 78^1 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, din 01.07.2014, aprobată prin Ordinul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1847/2014 şi publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 535 din 18.07.2014 (M.Of. nr. 535/2014).

În vigoare de la 18.07.2014

I.
 Procedura privind declararea contribuabililor inactivi, potrivit art. 781 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală

A.
 Prevederi generale

1.
 În evidenţa contribuabililor declaraţi inactivi, potrivit prevederilor art. 781 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală, sunt înscrişi contribuabilii persoane juridice sau orice alte entităţi fără personalitate juridică care nu îşi îndeplinesc, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligaţie declarativă prevăzută de lege.

2.
 În sensul prezentei proceduri, prin obligaţie declarativă se înţelege obligaţia de depunere a următoarelor formulare:
- 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”;
- 112 “Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”;
- 101 “Declaraţie privind impozitul pe profit”;
- 300 “Decont de taxă pe valoarea adăugată”;
- 301 “Decont special de taxă pe valoarea adăugată”;
- 390 VIES “Declaraţie recapitulativă privind livrările/ achiziţiile/prestările intracomunitare de bunuri”;
- 394 “Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional”.

3.
 Procedura pentru întocmirea listei contribuabililor declaraţi inactivi se aplică semestrial, astfel:
a) începând cu data de 25 iunie, pentru termenele de declarare 25 ianuarie-25 iunie (declaraţii aferente lunilor decembrie an precedent-mai an curent);
b) începând cu data de 25 decembrie, pentru termenele de declarare 25 iulie-25 decembrie (declaraţii aferente lunilor iunie – noiembrie).

4.
 Nu se înscriu în evidenţa contribuabililor declaraţi inactivi acei contribuabili care, ca urmare a notificărilor transmise de organul fiscal, depun declaraţiile fiscale aferente perioadei de referinţă până la expirarea termenului de 15 zile prevăzut în conţinutul notificării.

5.
 Prezenta procedură nu se aplică contribuabililor care au fost declaraţi inactivi, potrivit condiţiilor prevăzute la art. 781 alin. (1) lit. b) şi c) din Codul de procedură fiscală.

6.
 Sediile secundare înregistrate fiscal ale contribuabililor declaraţi inactivi sunt considerate inactive pe perioada în care contribuabilii care le-au înfiinţat rămân inactivi.

B.
 Fluxul privind declararea contribuabililor inactivi

1.
 Lunar, organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală sunt înregistraţi contribuabilii întocmeşte lista contribuabililor care nu şi-au îndeplinit obligaţiile declarative, emite şi transmite notificări acestei categorii de contribuabili, potrivit procedurilor de administrare în vigoare.

2.
 Semestrial, în termen de 15 zile de la termenul de transmitere a notificărilor pentru termenele de declarare 25 iunie, respectiv 25 decembrie, compartimentul de specialitate întocmeşte lista contribuabililor care îndeplinesc condiţiile pentru a fi declaraţi inactivi, eliminând din lista contribuabililor care nu şi-au îndeplinit obligaţiile declarative acei contribuabili care au depus declaraţiile ca urmare a notificărilor primite potrivit pct. 1.

3.
 Pentru întocmirea listei prevăzute la pct. 2 se au în vedere următoarele:
a) se selectează numai acei contribuabili care, în decursul unui semestru calendaristic, nu au depus nicio declaraţie fiscală din cele prevăzute la secţiunea A pct. 2;
b) nu se selectează:
- contribuabilii cărora li s-a aprobat, la cerere, de către organul fiscal competent o măsură privind îndeplinirea obligaţiilor fiscale declarative (regim derogatoriu);
- contribuabilii care au obligaţiile fiscale stabilite, prin decizie, de către organele de inspecţie fiscală;
- sediile secundare ale contribuabililor care sunt plătitoare de impozit pe venitul din salarii.

4.
 Lista prevăzută la pct. 2 conţine, în mod obligatoriu, următoarele informaţii:
a) denumirea contribuabilului;
b) codul de identificare fiscală;
c) domiciliul fiscal;
d) codul de identificare fiscală pentru fiecare sediu secundar înregistrat fiscal al respectivului contribuabil.

5.
 În maximum 5 zile de la expirarea termenului prevăzut la pct. 2, compartimentul de specialitate transmite fiecărui contribuabil din listă, aflat în competenţa sa de administrare, o notificare privind îndeplinirea condiţiilor pentru declararea ca inactiv, potrivit prevederilor art. 781 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit modelului din anexa nr. 5e) la ordin. Comunicarea notificării se realizează potrivit art. 44 din Codul de procedură fiscală.

6.
 Contribuabilii care, în termen de 15 zile de la data comunicării notificărilor prevăzute la pct. 5, şi-au îndeplinit obligaţiile declarative sunt eliminaţi din lista contribuabililor care îndeplinesc condiţiile pentru a fi declaraţi inactivi.

7.
 După expirarea termenului de 15 zile, pentru fiecare contribuabil înscris în listă se întocmeşte câte o decizie de declarare în inactivitate, care se înaintează spre semnare directorului general al direcţiei generale regionale a finanţelor publice sau al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, după caz. Modelul deciziei de declarare în inactivitate este prevăzut în anexa nr. 5a) la ordin.

8.
 Decizia de declarare în inactivitate se emite în două exemplare, dintre care un exemplar se comunică contribuabilului, potrivit art. 44 din Codul de procedură fiscală, iar un exemplar se arhivează la dosarul fiscal al acestuia. Declararea contribuabililor inactivi se face cu data comunicării deciziei de declarare în inactivitate.

9.
 În termen de cel mult 5 zile de la data comunicării deciziei de declarare în inactivitate, potrivit legii, compartimentul de specialitate înscrie în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi, prin intermediul Direcţiei generale de tehnologia informaţiei, următoarele date:
a) denumirea contribuabilului;
b) codul de identificare fiscală;
c) domiciliul fiscal;
d) data declarării inactivităţii fiscale, şi anume data comunicării către contribuabil a Deciziei de declarare în inactivitate;
e) denumirea organului fiscal care a emis decizia de declarare în inactivitate, respectiv direcţia generală regională a finanţelor publice sau Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, după caz.

10.
 Decizia de declarare în inactivitate produce efecte faţă de terţi din ziua următoare datei înscrierii în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi.

Procedura este disponibilă integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Foto:
Free Images

comentarii

Fara comentarii

Scrie un comentariu