23 Aprilie, 2019

Procedura privind clasificarea auditorilor statutari şi firmelor de audit în funcţie de riscul de afectare a credibilităţii raportărilor financiare

Procedura privind clasificarea auditorilor statutari şi firmelor de audit în funcţie de riscul de afectare a credibilităţii raportărilor financiare, din 07.07.2014, aprobată prin Decizia Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile nr. 27/2014 şi publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 579 din 04.08.2014 (M.Of. nr. 579/2014).

În vigoare de la 04.08.2014

Art. 1.
Obiectul prezentei proceduri îl constituie clasificarea auditorilor statutari şi firmelor de audit în funcţie de riscul de afectare a credibilităţii raportărilor financiare, în vederea planificării inspecţiilor privind revizuirea calităţii activităţii de audit statutar.

Art. 2.
Clasificarea auditorilor statutari şi firmelor de audit se realizează de către Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile (CSIPPC), prin Departamentul Monitorizare şi Investigaţii (DMI).

Art. 3.
(1) Criteriile care stau la baza clasificării auditorilor statutari şi firmelor de audit în funcţie de riscul de afectare a credibilităţii raportărilor financiare sunt următoarele:
a) gradul în care rapoartele de audit statutar sunt conforme cu Standardele Internaţionale de Audit (ISA), adoptate de către Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR);
b) numărul de persoane (auditori statutari, stagiari în activitatea de audit statutar şi experţi) implicate în misiunea de audit statutar;
c) rezultatele inspecţiilor anterioare;
d) existenţa unui sistem de control al calităţii;
e) existenţa unei sancţiuni disciplinare rămase definitive;
f) numărul clienţilor auditorilor statutari sau firmelor de audit care intră în categoria entităţilor de interes public;
g) mărimea onorariilor stabilite prin contract de către auditorii statutari sau firmele de audit pentru prestarea serviciilor de audit statutar la entităţile de interes public;
h) cifra de afaceri din activitatea de audit statutar aferentă entităţilor de interes public;
i) valoarea contractelor de non-audit încheiate cu clienţientităţi de interes public supuse auditării;
j) depăşirea termenului de încasare a onorariilor prevăzut prin contract;
k) existenţa raportului privind transparenţa, prevăzut la art. 46 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi supravegherea în interes public a profesiei contabile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Pentru criteriile prevăzute la alin. (1) lit. f)-j), se are în vedere acelaşi exerciţiu financiar.

Art. 4.
În măsura în care CSIPPC nu are colectate informaţii privind anumiţi auditori statutari sau anumite firme de audit, se consideră drept criteriu de clasificare calificativele acordate de CAFR.

Art. 5.
Criteriile menţionate la art. 3 alin. (1) se ierarhizează pe 3 categorii, în funcţie de gradul în care pot afecta credibilitatea rapoartelor financiare, astfel:
a) principal – criteriile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) şi b), fiecare având o pondere de 15%;
b) secundar – criteriile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c)d)e) şi f), fiecare având o pondere de 10%;
c) terţiar – criteriile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. g)h)i)j) şi k), fiecare având o pondere de 6%.

Art. 6.
(1) Pentru fiecare criteriu în parte se acordă note de la 1 la 4, care se calculează conform prevederilor art. 8.
(2) Pe baza notelor acordate şi a ponderii fiecărui criteriu în parte în funcţie de categoria în care este încadrat, se foloseşte următoarea formulă de calcul:

form

unde:
S = scor;
i = criteriu de clasificare;
m = numărul total al criteriilor de clasificare;
ni = nota obţinută pe fiecare criteriu în parte;
pi = ponderea acordată fiecărei categorii în parte.

Art. 7.
Evaluarea riscului de a afecta credibilitatea raportărilor financiare, în vederea stabilirii nivelului de prioritate în efectuarea inspecţiilor, se face în urma încadrării auditorului statutar sau firmei de audit în unul dintre următoarele 3 grade de risc, pe baza scorului obţinut conform prevederilor art. 6 alin. (2):
a) gradul 1 de risc (mare): cu un scor de maximum 2;
b) gradul 2 de risc (mediu): cu un scor mai mare de 2 şi maximum 3,5;
c) gradul 3 de risc (scăzut): cu un scor mai mare de 3,5.

Procedura este disponibilă integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

Fara comentarii

Scrie un comentariu